Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos kursiniai darbai

Mikroekonomikos kursiniai darbai (77 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (4)

  Įžanga. Smulkaus ir vidutinio verslo subjekto sąvoka Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Smulkaus ir vidutinio verslo tyrimai. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje ir Europos sąjungoje. Smulkaus ir vidutinio verslo raida ir plėtra Lietuvoje. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas. Mažų ir vidutinių įmonių palyginamoji analizė. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-12-05
 • Socialinės ir ekonominės monopolijos pasekmės

  Įvadas. Monopolinės rinkos esmė. Įėjimo į monopolinę šaką kliūtys. Išskirtinės teisės. Svarbiausių žaliavų šaltinių nuosavybė. Patentai ir autorinės teisės. Didelės monopolinės gamybos maži kaštai. Grynoji monopolija. Monopolijos rūšys ir formos. Natūrali monopolija. Teisinė monopolija. Socialinė monopolija. Neteisėtos monopolijos. Monopolijos elgsena. "Mažeikių naftos" veikla Lietuvoje. Monopolijos padariniai. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-09-08
 • Sraigto savikainos skaičiavimas

  Įvadas. Duomenų, paimtų iš mašinų gamybos technologijos kursinio projekto išrašas. Detalės charakteristika ir prognozuojama pardavimų apimtis. Išlaidos pagrindinėms medžiagoms. Gamybinių darbininkų darbo užmokestis su atskaitymais socialiniam draudimui. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis su atskaitymais socialiniam draudimui. ITD ir tarnautojų atlyginimo su atskaitymais socialiniam draudimui. Gamybinių įrenginių nusidėvėjimas. Gamybinių pastatų nusidėvėjimas. Paslaugų apmokėjimas. Išlaidos komunaliniams patarnavimams. Pardavimų išlaidos. Bendros ir administracinės išlaidos. Detalės savikainos kalkuliacija. Sraigto 6309T103.07.00 savikainos kalkuliacija. Eigos sraigto 6309T103.07.00 savikainos struktūros sektorinė diagrama. Reziume.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-03-26
 • Standartinis prekybos modelis

  Įvadas. Standartinis prekybos modelis. Ekonominis augimas - kreivės rs poslinkis. Ekonominio augimo tarptautinis efektas. Tarptautiniai pajamų poslinkiai. Kreivės rd poslinkiai. Transferų įtaka prekybos sąlygoms. Tarifai ir eksporto subsidijos rs ir rd poslinkis vienu metu. Tarifų įtaka santykinei paklausai ir pasiūlai. Eksporto subsidijos pasekmės. Prekybos sąlygų pasikeitimai ir pajamų paskirstymas. Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės. Pokyčiai ir tendencijos pasaulio tarptautinėje prekyboje. Šiuolaikinių tarptautinių prekybos tendencijų pastebimumas ir reikšmė įvairių pasaulio valstybių užsienio prekyboje. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-09-27
 • Statybos kaip specifinės verslo srities ypatumai

  Lietuvos ūkio ekonominė bei socialinė raida ir prioritetinės plėtros kryptys. Įmonė kaip sistema. Įmonių rūšys. Statybos šakos ypatumai. Statybos įmonių bendradarbiavimo formos. Statybos įmonių veiklos sričių klasifikacija. Statybos įmonių teisinės formos. Individualios įmonės. Asmenų ūkinės bendrovės. Kapitalo bendrovės. Mišrios bendrovių formos. Europos statybos įmonių tipai ir jų valdymo modeliai. Mažos įmonės. Vidutinio dydžio statybos įmonės. Didelės statybos įmonės. Statybinės įmonės gamybos uždaviniai, marketingas, gamybos programa. Svarbiausi gamybos uždaviniai. Tikslai ir uždaviniai. Užsakymai. Marketingas. Gamybos išlaidos. Gamybos pajėgumai. Gamybos produkcijos plano sudarymas. Gamybos kaštų įvertinimas. Pajamų ir įplaukų sąmata. Gamybos išlaidų sąmata. Savikaina. Amortizacija. Statybos darbuotojai. Investicijų planavimas statyboje. Investicijų koncepcija. Statybos investicijų struktūra. Investicijų rizika. Statytojo pareigos ir teisės. Sutarčių sudarymas. Ekonominio efekto nustatymas. Investicijų efektyvumas. Investicinio proceso, kaip kiekybinės finansinės analizės objekto, ypatybės. Kainodara statyboje. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(66 puslapiai)
  2007-06-24
 • Techninių ekonominių rodiklių apskaičiavimas

  Įvadas. Automobilių eksploatavimo gamybinė programa. Automobilių TA ir remontų gamybinė programa. Gamybos personalas ir darbo apmokėjimas. Išlaidos atsarginėms dalims ir medžiagoms. Bendros gamybinės išlaidos. Techninių aptarnavimų ir einamųjų remontų kaštai. Išlaidų sąmata ir savikainos kalkuliacija. Paslaugos kainos nustatimas. Finansiniai rodikliai. Techniniai ekonominiai rodikliai. Trumpas kursinio projekto turinys.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-06-09
 • Trumpo laikotarpio kaštų funkcijos: matematinė išraiška ir savybės

  Įvadas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Kaštų funkcija. Bendrieji, kintamieji, nekintamieji ir pastovieji kaštai. Masto ekonomija. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(11 puslapių)
  2009-02-26
 • Valstybinio kainų reguliavimo įtaka rinkos pusiausvyrai

  Valstybinio kainų reguliavimo esmė ir metodai. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei nustatant minimaliąją ir maksimaliąją kainas. Minimalioji kaina ir jos taikymas. Maksimalioji kaina ir jos taikymas. Užsienio šalių valstybinio kainų reguliavimo raida ir ypatumai. Valstybinio kainų reguliavimo Lietuvoje problemos. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-12-22
 • Valstybinis smulkaus ir vidutinio verslo reguliavimas

  Įvadas. Trumpa smulkaus ir vidutinio verslo apžvalga. Smulkaus verslo atsiradimo ir steigimosi motyvacija. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų samprata ir jų palyginimas. Valstybinis smulkaus ir vidutinio verslo reguliavimas. Vyriausybės veikla sudarant firmoms ūkininkavimo sąlygas. Smulkaus ir vidutinio verslo įstatyminės norminės bazės stabilumo problema. Valstybės alternatyva finansavimo ir mokesčių administravime. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) finansavimo struktūros. Mokesčių sistema. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo ir finansinio administravimo mechanizmas. Užsienio šalių smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo politika. Europos Sąjungos požiūris į smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) rėmimą. Parama smulkiam bei vidutiniam verslui Lietuvos Respublikoje (LR). Valstybės politikos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) atžvilgiu ir smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) teikiamos paramos teisinis reglamentavimas. Techninę paramą smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams teikiančios įstaigos ir institucijos. Šalyje teikiamos techninės paramos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) formos, mastai ir tendencijos. Techninė parama smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtrai finansuojama Lietuvos Respublikos (LR) ūkio ministerijos lėšomis. LSVVPA teikiamos paslaugos. Finansinio efektyvumo vertinimas. Savivaldybių smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondų lėšų panaudojimas. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2006-11-22
 • Vartotojų elgsena rinkoje

  Vartotojų elgsenos sąvokos, apibrėžimai. Vartotojų elgsenos samprata. Vartotojų elgsenos modeliai. Vartotojų tipai ir pagrindiniai vartotojų elgsenos bruožai. Aplinkos veiksnių įtaka vartotojų elgsenai. Grupė, jos samprata. Grupių įtaka. Šeimos narių įtaka pirkiniams. Kultūros samprata ir jos reikšmė vartotojų elgsenai. Vartotojų asmeniniai veiksniai ir jų įtaka elgsenai. Vartotojo asmenybė. Informacijos suvokimas ir pertvarkymas. Informacijos suvokimo svarba vartotojui. Informacijos priėmimo ir pertvarkymo procesas. Vartotojų sprendimo priėmimo procesas. Vartotojų sprendimai ir jiems įtakos turintys veiksniai. Vartotojų sprendimo priėmimo etapai. Vartotojų sprendimo proceso sudedamosios dalys. Vartotojų elgsenos analizės taikymas praktikoje.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2005-09-29
 • Verslas Lietuvoje ir jo organizavimo galimybės

  Įvadas. Verslas ir jo ekonominiai principai Verslo organizavimo formos. Kas labiausiai trukdo verslui? (lentelė). Įmonių skaičius ir jų pelnas (Lietuva 1994m. diagramos). Verslo valdymo principai. Europos verslo tobulinimo modelis (schema). Verslo organizavimo formų privalumai ir trūkumai. Verslininkų ir žmonių nesusijusių su verslu nuomonės įvairiais verslo klausimais (lentelės). Prognozės 2000-iesiems metams. 10 geriausių pasaulio miestų verslo žmonėms. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-11-09
 • Verslo ekonomika: rankinių ir kuprinių siuvimas UAB "Karolis"

  Įvadas. Darbo tikslas. Susintetinti verslo ekonomikos teorines žinias, formuoti savarankiško darbo įgūdžius, ugdyti gebėjimą analizuoti, apibendrinti, formuluoti išvadas. Atskirų gaminių gamybos mastas per metus. Reikalingi įrengimai ir darbo vietų skaičius. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų skaičius. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Gautinų medžiagų kiekis ir vertė per metus. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas vienam ir visiems gaminiams. Vieno gaminio tiesioginės išlaidos. Gamybinių, buitinių ir administracinių patalpų vertė. Visų gaminių tiesioginės išlaidos. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kitų darbo vietų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Reikalinga elektros energija įrengimams, ir jų vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis patalpoms apšviesti. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis bei įmoka socialiniam draudimui. Pagalbinių darbuotojų darbo užmokestis bei įmoka socialiniam draudimui. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vieno gaminio priskiriamas netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio pagaminimo savikaina. Vieno gaminio pagaminimo ir pilnoji savikaina. Vieno gaminio kaina. Pagamintos ir parduotos produkcijos vertė litais per metus. Įmonės bendrojo ir grynojo pelno suma per metus. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-12-02
 • Verslo ekonomika: siuvimo įmonė

  Įvadas. Darbo tikslas – susintetinti verslo ekonomikos teorines žinias, formuoti savarankiško darbo įgūdžius, ugdyti gebėjimą analizuoti, apibendrinti, formuluoti išvadas. Darbas atliktas vadovaujantis užduotimi. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Pagrindinių darbininkų ir pagalbinių darbininkų skaičius. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai. Gautinų medžiagų kiekis ir vertė litais per metus. Einamosios atsargos. Draustinės atsargos. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Visų gaminių tiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinių, buitinių ir administracinių patalpų vertė. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kitų darbo vietų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Reikalinga elektros energija įrengimams varyti ir jų vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis patalpoms apšviesti. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui lentelė. Pagalbinių darbuotojų darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Netiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinių, buitinių bei administracinių patalpų apšildymas. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio pagaminimo savikaina. Bendrosios ir administracinės išlaidos (veiklos sąnaudos). Įmonės išlaidos vandeniui per metus. Pagamintos ir parduotos produkcijos vertė. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas per metus. Įmonės pardavimų pelningumas ir ilgalaikio turto efektyvaus panaudojimo rodikliai. Išvados ir siūlymai.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-11-16
 • Verslo ekonomika: UAB "Karolis"

  Įvadas. Atskirų gaminių gamybos mastas. Reikalingas įrengimų (darbo vietų) skaičius. Darbininkų skaičius. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai. Gautinių medžiagų kiekis ir vertė per metus. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis vienam gaminiui. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas vienam ir visiems gaminiams. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Visų gaminių tiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinių patalpų užimamas plotas. Gamybinių, buitinių, administracinių patalpų vertė. Gamybinės paskirties, įrengimų, pastatų ir kitų darbo vietų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Patalpų apšildymo vertė. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriamas netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Pilnoji gaminio savikaina. Vandens sunaudojimo išlaidos. Veiklos sąnaudos. Natūralios odos kuprinės kaina. Pagamintos ir parduotos produkcijos vertė lt per metus. Bendrasis ir grynasis pelnas per metus. Pardavimų pelningumas. Ilgalaikio turto efektyvumo rodikliai. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2006-08-07
 • Verslo įmonių kūrimosi analizė

  Įvadas. Lietuvos įmonių rūšys. Įmonių kvalifikavimo požymiai. Ribota ir neribota turtinė įmonės atsakomybė. Individuali (personalinė) įmonė. Individualios (personalinė) įmonės sąvoka. Individualios (personalinės) įmonės registravimas. Individualios (personalinės) įmonės steigimas. Individualios (personalinės) įmonės pranašumai ir trūkumai. Tikroji ūkinė bendrija. Tikrosios ūkinės bendrijos sąvoka. Ūkinės bendrijos pranašumai ir trūkumai. Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos sąvoka. Tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos registravimas. Tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos steigimas. Komanditinės (pasitikėjimo) bendrijos pranašumai ir trūkumai. Akcinė bendrovė. Akcinės bendrovės sąvoka. Akcinės bendrovės steigimas. Akcinės bendrovės pranašumai ir trūkumai. Uždaroji akcinė bendrovė. Uždarosios akcinės bendrovės registravimas. Uždarosios akcinės bendrovės steigimas. Kooperacinė bendrovė (kooperatyvas). Kooperatinės bendrovės sąvoka. Kooperatinės bendrovės pranašumai ir trūkumai. Ne pelno organizacija (viešoji). Ne pelno organizacijos sąvoka. Ne pelno organizacijos registravimas. Ne pelno organizacijos steigimas. Ne pelno organizacijos pranašumai ir trūkumai. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-03-31
 • Verslo inkubatorius

  Įvadas. Inkubatorių istorija. Paslaugos. Verslo inkubatorių patyrimas. Inkubavimo dinamika. Inkubatoriaus veikla 2002 metais. Vilnijos verslo inkubatoriaus 2003 m. veiklos analizė. VVI veiklos plano vykdymas ir rezultatai. 2003 m. sąmatos vykdymo analizė. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ir jų rezultatai. Inkubatoriaus veikla regione skatinant verslumą ir teikiant paslaugas verslininkams. Plane numatytų priemonių neįvykdymo priežastys. Vykdomos priemonės ir projektai, kurie nebuvo numatyti metiniame veiklos plane ir jų rezultatai. Dalininkų finansinė ir kita parama inkubatoriaus veiklai. Naujos paslaugos, pradėtos teikti inkubuojamoms įmonėms ir visuomenei 2003 metais. Spręstinos problemos ir pasiūlymai inkubatoriaus veiklai plėtoti.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-03-23
 • Verslo modelio analizė: pazintys.lt

  Įvadas. Infrastruktūra. Esminės kompetencijos. Partnerių tinklas. Vertės konfigūravimas. Vertės pasiūlymas. Bendravimas. Papildomos paslaugos. Elektroninė parduotuvė. Sąsajos su kitais tinklalapiais. Vartotojas. Santykiai su vartotojais. Paskirstymo kanalai. Tikslinis vartotojas. Finansai. Projekto kaštai ir jų struktūra. Pajamų gavimo būdai. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-03-07
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po