Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mikroekonomika (85)

  3-9 variantas. Darbo paklausa didėja, kai mažėja. Prieštaravimas tarp žmonių užimtumo ir darbo užmokesčio rodo. Kuris teiginys yra teisingas. Pagrindinė skurdo priežastis Lietuvoje yra. Važiavimas miesto autobusu yra nekonkuruojantis vartojimas. Ar teisingi tokie teiginiai. Paveiksle pateiktos Onutės pajamų ir laisvalaikio abejingumo kreivės. Tarkime, kad nepriklausomai, ar Onutė dirba, ar ne, ji gauna 30 Lt pajamas. Nubrėžkite Onutės biudžeto liniją, jei jos darbo užmokestis už valandą lygus 1,5 Lt. Kiek valandų Onutė dirbs? Tarkime, kad darbo užmokestis už valandą padidėja iki 2,5 Lt. Nubrėžkite naują biudžeto liniją? Kiek valandų dabar dirbs Onutė? Ar Onutei laisvalaikis yra normali, ar nepatraukli prekė. Dabartiniame darbe Jonas gali dirbti norimą valandų skaičių. Jam mokama po vieną litą už pirmąsias 8 darbo valandas ir po 2,5 Lt už kiekvieną papildomą valandą. Turėdamas šią informaciją Jonas nutaria dirbti 12 valandų per dieną. Ar Jonas sutiktų dirbti naujame darbe, jei būtų mokama po 1,5 Lt už valandą ir jis galėtų dirbti norimą valandų skaičių? Paaiškinkite. Firma, prekiaujanti nekilnojamuoju turtu, ketina pirkti žemės sklypą, už kurio nuomą galima gauti 4000 Lt pajamų. Kokio pelno firma gali tikėtis, jei pasitvirtins analitikų prognozė, kad palūkanų norma per metus turėtų sumažėti nuo 10 iki 8 procentų. Apskaičiuokite ir surašykite į lentelę ribines pajamas. Nustatykite, kiek valandų per savaitę Diana dirbs A žemės sklype. Remdamiesi žemiau pateiktos lentelės duomenimis, apskaičiuokite ir įrašykite į ją planuojamą pelną iš A žemės sklypo. Žemės sklypas yra nederlingesnis. Dėl to bendrosios pajamos, gautos naudojant B žemės sklypą, 20 Lt mažesnės negu naudojant A žemės sklypą įdėjus tiek pat darbo. Apskaičiuokite ir surašykite į lentelę iš B sklypo gaunamas ribines pajamas. Kiek valandų Dianai verta dirbti B žemės sklype? Surašykite žemiau pateiktoje lentelėje nurodytų kintamųjų reikšmes. Apskaičiuokite maksimalią rentą, kurią Diana pasiruošusi mokėti už B žemės sklypą. Kaip žemės rentų skirtumas susijęs su žemės produktyvumu. Lentelėje pateikti įvairūs ežero užterštumo lygiai, žalos visuomenei vertė bei visuomeniniai ežero išvalymo iki tam tikro lygio kaštai. Pavyzdžiui, ežeras gali būti visiškai švarus, kai jo valymo kaštai yra 420 000 Lt. Kyla klausimas, ar verta. Suraskite ir surašykite į 3 stulpelį ribinę visuomeninę taršos mažinimo naudą, į 5 stulpelį – taršos mažinimo ribinius kaštus. Ar metinis užterštumo lygis bus sumažintas nuo 6 iki 5 vienetų? Dėl kokios priežasties metinis užterštumo lygis bus arba nebus sumažintas iki 5 vienetų? Ar metinis užterštumo lygis bus sumažintas nuo 5 iki 4 vienetų? Koks optimalus užterštumo lygis? Dėl kokios priežasties ežero užterštumas nesumažinamas iki 0?
  Mikroekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2008-06-13
 • Mikroekonomika (86)

  3 užduotys. Kadangi riboti ištekliai gali būti naudojami alternatyviai. Jei Pepsi-Colos kaina mažėja, galima tikėtis, jog. Judant žemyn tiesios linijos paklausos kreive. Deimantai brangesni už vandenį, nes. Jei padvigubinus visus išteklius gamybos apimtis padidėja daugiau kaip du kartus, tai. Ar teisingi tokie teiginiai (5). Pratimai. X ir Y prekių gamybą šalyje apibūdina tokie duomenys. 1 pav. pavaizduota cukrinių runkelių rinka. Tarkime, kad vyriausybė nusprendžia remti cukrinių runkelių augintojus garantuodama jiems minimalią kainą. Teatro administracija sumažino bilietų kainas nuo 10 Lt iki 8 Lt. Dėl to žiūrovų padaugėjo 30 %. Apskaičiuokite bilietų paklausos vidutinį elastingumą šiame kainų intervale. Ar šis administracijos sprendimas buvo protingas? Atsakymą paaiškinkite. 2 pav. pateikta Manto biudžeto linija ir abejingumo kreivė. Kuris taškas (a, b, c, d, e, f) rodo. Firma, gaminanti prekę X, renkasi vieną iš trijų gamybos technologijų, kurios skiriasi skirtingu naudojamų išteklių (darbo - L ir kapitalo - K) santykiu. Duomenys apie taikomas technologijas pateikti 1 lentelėje. Visi duomenys pateikiami vienetais per savaitę.
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2008-09-10
 • Mikroekonomika (87)

  1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Ekonomikos modelis. Pasiūlos kiekio sumažėjimą rodo. Kuris teiginys yra teisingas. Jei piniginės pajamos padidėja, o A ir B produktų kainos taip pat padidėja, tai biudžeto linija. Įmonės valdytojas apskaičiavo, kad ribinis darbo produktas yra 5 gamybos vienetai per mėnesį, o ribinis kapitalo produktas – 10 vienetų per mėnesį. Kapitalo pakeitimo darbų ribinė techninio pakeitimo norma yra? 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai. Raskite grafike tokias šių dviejų prekių gamybos taškų kombinacijas: 60 kinokamerų ir 200 laikrodžių. 300 laikrodžių ir 40 kinokamerų. 60 laikrodžių ir 80 kinokamerų. 300 laikrodžių ir 35 kinokameros. Nustatykite, kuris gamybos variantas efektyvus, neefektyvus, neįmanomas? Tarkime, kad gaminama 300 laikrodžių ir 40 kinokamerų, tačiau paklausa kinokameroms išaugo 20 vienetų. Keliais vienetais tektų sumažinti laikrodžių gamybą, kad būtų patenkinta išaugusi kinokamerų paklausa? Keliais vienetais tektų sumažinti laikrodžių gamybą, jeigu reiktų papildomai pagaminti dar 20 kinokamerų? Kaip veikia išvardinti 2 lentelėje pokyčiai paklausą ir pasiūlą?
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-09-15
 • Mikroekonomika (88)

  2-9 variantas. 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Kai ribiniai kaštai didesni už vidutinius kintamuosius kaštus, o gamybos apimtis didėja, tai. Tobulos konkurencijos firmos pasiūlos kreivė. Kuris grafikas rodo, kad yra masto ekonomija. Jei oligopolinėje rinkoje tarp firmų nėra aktyvios kainų konkurencijos. Kokią kainą nustatys pelną maksimizuojanti firma Ar teisingi tokie teiginiai? Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 20 Lt, 30 Lt, 50 Lt. Sprendimą pagrįskite. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulos konkurencijos rinkoje? Kokia gaminio kaina? Kokiai kainai esant firma nutrauks gamybą? Monopolininko gaminio paklausą rodo lygtis Q = 25 – P, o gamybos bendruosius kaštus – lygtis BK = 40 + 11Q. Kokią kainą ir kokią gamybos apimtį pasirinks monopolininkas? Kokį pelną jis gaus? Tarkime, kad yra tik dvi firmos gaminančios tam tikrą produktą. Pasekmių lentelė sudaryta remiantis paklausos lygtimi P = 14 – Qx, kur Qx – dviejų firmų bendra gamybos apimtis. Ribiniai kaštai pastovūs ir lygūs 2 Lt. Firmos pajamos ir kaštai pateikti lentelėje
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-09-18
 • Mikroekonomika (89)

  10 uždavinių. Gamybos galimybių ribotumas ir pasirinkimas. Ribotumas ir pasirinkimas. Sandorio kaštai. Rinkos paklausa. Rinkos pusiausvyra. Elastingumo koeficientas taške ir intervale. Ribinė pakeitimo norma. Gamybos efektyvumas. Gamybos produktyvumas trumpuoju laikotarpiu. Gamybos kaštų minimizavimas trumpuoju laikotarpiu.
  Mikroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-10-28
 • Mikroekonomika (9)

  Gamyba. Gamyba ir jos veiksniai. Gamybos funkcija. Izokvantė ir izokvantė kartograma. Gamyba trumpuoju laikotarpiu. Bendrasis, vidutinis ir ribinis produktas bei jų tarpusavio priklausomybė. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Gamyba ilguoju laikotarpiu. Gamybos masto grąža. Gamybos veiksnių pakeičiamumas: ribinė techninio keitimo norma. Ekonominių kaštų samprata ir pelnas. Alternatyvieji kaštai. Normalusis ir ekonominis pelnas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Kaštų funkcija. Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir pastovieji kaštai. Trumpojo laikotarpio vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštų kreivės. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Vienodų kaštų tiesė. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Gamybos plėtros kreivė. Ilgojo laikotarpio kaštai. Firmos ilgojo laikotarpio kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštų kreivės. Produkcijos kaštai ir šakos dydis ilguoju laikotarpiu. Masto pajamos keičiant gamybos apimtį.
  Mikroekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2005-10-21
 • Mikroekonomika (90)

  2 –7 variantas. 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Pastoviųjų kaštų pavyzdys yra. Laikinojo užsidarymo taisyklė teigia, kad firma negamina produkcijos, jei... Monopolistas maksimizuoja savo bendrąjį pelną arba minimizuoja nuostolius, kai gaminant optimalų produkcijos kiekį. Kainų lyderio paklausos kreivė yra... Vienas iš pagrindinių oligopolijos ir monopolinės konkurencijos skirtumų yra... 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? Paaiškinimai. 3 užduotis. Pratimai. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 75Lt, 100Lt, 150Lt. Sprendimą pagrįskite. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulosios konkurencijos rinkoje? Kokia gaminio rinkos kaina? Kokiai kainai esant firma nutrauks gamybą? Monopolininko produkto paklausa nustatoma pagal lygtį P = 50 – Q. Gamybos vidutiniai kintamieji kaštai nepriklauso nuo gamybos apimties ir sudaro 30 Lt. Pastoviųjų kaštų nėra. Raskite maksimizuojančią produkto kainą ir gamybos apimtį. Apskaičiuokite tą pelną. Firma veikia oligopolinėje šakoje ir parduoda plieną. Lentelėje pateikta plieno paklausa. Remdamiesi lentelėje pateikite informacija, nubrėžkite firmos plieno paklausos kreivę. Tarkime, kad pradinė plieno tonos kaina lygi 1000 Lt. Firma padidina 1 tonos plieno kainą nuo 1000 iki 1200 Lt. Koks yra paklausos elastingumas tarp dviejų paklausos kreivės taškų? Kaip pasikeičia firmos pardavimo pajamos padidinus kainą? Tarkime, kad firma sumažina 1 tonos plieno kainą nuo 1000 iki 800 Lt. Koks plieno paklausos elastingumas? Kaip pasikeičia pardavimo pajamos sumažinus plieno kainą? Ar ši laužta paklausos kreivė paaiškina kainų stabilumą oligopolinėse rinkose? Paaiškinkite savo samprotavimus. Šakoje veikia 50 firmų, kurių ribiniai kaštai pateikti 1 lentelėje. Užpildykite 2 lentelę ir nubrėžkite šakos pasiūlos kreivę, kai kaina nuo 4 iki 16 Lt. Nubrėžkite šakos paklausos kreivę (D) ir suraskite šakos pusiausvyros kainą, jei šakos paklausa pateikta 3 lentelėje. Kiek firmų sudarys "šaką" esant šiai kainai? Tarkime, kad padidėjus pakaitų konkurencijai paklausa keičiasi taip (4 lentelė). Nubrėžkite naują paklausos kreivę, ją pažymėkite D1. Padidėjo ar sumažėjo paklausa? Kokia nauja pusiausvyros kaina? Kiek firmų dabar sudarys šaką?
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2008-11-21
 • Mikroekonomika (91)

  Ekonomikos teorija ir ekonomikos tikslai. Yra pateiktos žemės riešutų ir kviečių gamybos alternatyvos. Nubraižyti galimybių kreivę ir užrašyti lygtį. Paklausa pasiūla. Firmos paklausos funkcija p=2000 – 50q. Per mėnesį firma parduoda 20 prekės vienetų. Nustatyti pardavimo kainą. Paklausos ir pasiūlos elastingumo teorija. Esant pradinei prekės kainai už vienetą 120Lt, paklausos apimtis buvo 750 vnt. Sumažėjus kainai už vienetą iki 105Lt, paklausos apimtis padidėjo iki 900vnt. Koks paklausos elastingumas? Naudingumo teorija ir vartotojo elgsena. Užpildykite lentelę. Firma ir produkcijos kaštai. Užpildyti lentelę. Firmos elgsena tobulos konkurencijos rinkoje. Nustatyti maksimalų firmos pelną, esant rinkos kainai 50lt. Monopolija ir monopsonija. Duota trumpojo laikotarpio kaštų lentelė. Netobulos konkurencijos rinka. Tc=500+20q rasti pelną, kai p=25lt gaminant 120vnt. Kokiai kainai esant firma stabdys gamybą? Palūkanos ir pelnas. Apskaičiuoti kiek banke bus pinigų po 6 metų, jeigu po 1 metų įnešite 100lt, dar po 2 metų – 80lt, dar po 3 metų – 200lt, palūkanų norma – 5%. Gamybos veiksnių rinkos ir jų ypatybės. Fermeris, kuris verčiasi sodininkyste derliui nuimti samdo studentus. Vieno kg obuolių kaina rinkoje – 1lt. Studentui pagal sutartį reikia mokėti 100lt. Nustatyti, kiek galima samdyti darbuotojų.
  Mikroekonomika, uždavinys(10 puslapių)
  2008-11-28
 • Mikroekonomika (92)

  Ribotumas ir pasirinkimas. Rasti: Naudodami pateiktus duomenis, nubraižykite gamybos galimybių kreivę. Kokie yra 5 papildomų X prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai šalis gamina 6X ir 29Y prekių vienetus? Kokie yra 15 papildomų X prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai gaminama 11X ir 25Y prekių vienetai? Kaip keičiasi kiekvieno papildomo X prekės vieneto alternatyvieji kaštai, kai prekės gamybos apimtis didėja nuo 0 iki 26? Kokie yra 8 papildomų Y prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai šalis gamina 21X ir 11Y prekių vienetų? Kokie yra 2 papildomų Y prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai gaminama 6X ir 29Y prekių vienetai? Kaip keičiasi kiekvieno papildomo Y prekės vieneto alternatyvieji kaštai, kai Y prekės gamybos apimtis didėja nuo 0 iki 31 vieneto? Ribotumas ir pasirinkimas - 2. Rasti: Nubrėžkite abiejų sklypų gamybos galimybių kreives. Apskaičiuokite vienos tonos grūdinių kultūrų alternatyviuosius kaštus kiekviename sklype. Kuriame sklype jie didesni?. Sandorio kaštai. Rasti: Apskaičiuokite sandorio (prekės įsigijimo) kaštus. Argumentuokite, kodėl viena ar kita kaštų eilutė įskaičiuotina arba ne? Rinkos (visuminė) paklausa. Rasti: Nubrėžkite licencijos paklausos kreivę. Vyriausybė nustatė 601 Lt kainą šiai licencijai. Iš grafiko nustatykite, kiek licencijų bus nupirkta. Pakomentuokite atsakymą. Rinkos pusiausvyra Rasti: Apskaičiuokite pusiausvyros kainą ir kiekį rinkoje. Pavaizduokite rinkos pusiausvyrą grafiškai. Elastingumo koeficientas taške ir intervale. Rasti: Atidėkite duotus taškus koordinačių sistemoje, nubrėžkite paklausos kreivę. Apskaičiuokite bendrąsias pajamas (TR) esant skirtingai produkto kainai. Apskaičiuokite paklausos elastingumą kainų atžvilgiu taškuose A, B ir C (EABd) bei intervalų vidurio taškuose (Ed). Užpildykite lentelę. Pastaba: elastingumo koeficientų skaičiavimus pateikite po lentele. Koeficientų reikšmes rašykite su "+/-" ženklais ir dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Pakomentuokite, kaip keičiasi paklausos elastingumas judant žemyn paklausos kreive (pagal arkinio elastingumo koeficientus). Ribinė pakeitimo norma. Rasti: Atidėkite duotus taškus koordinačių sistemoje, nubrėžkite vartotojo abejingumo. Apskaičiuokite ribinę pakeitimo normą, kai vartotojas didina prekės B vartojimą. Pakomentuokite gautus atsakymus. Kokį dėsningumą jie atskleidžia? Gamybos efektyvumas. Rasti: Kuris gamybos variantas yra technologiškai efektyvesnis? Kuris gamybos variantas efektyvesnis ekonomiškai, jeigu darbo kaina 8 Lt/val., o įrengimų eksploatacijos kaštai 50 Lt/val.Įvertinkite gamybos technologijos ekonominį efektyvumą įrengimų kaštams padidėjus iki 75 Lt/val. Gamybos produktyvumas trumpuoju laikotarpiu. Rasti: Užpildykite lentelę, pavaizduokite grafiškai (TP kreivę galite vaizduoti atskirai nuo MP ir AP). Pastaba: po užpildyta lentele surašykite jos užpildymui naudotas formules. Kaip keičiasi darbo našumas didėjant gaminamos produkcijos kiekiui? Kodėl? Kokį produkcijos kiekį siūlytumėte gaminti įmonei, atsižvelgiant į atliktą analizę? Pakomentuokite atsakymą. Gamybos kaštų minimizavimas trumpuoju laikotarpiu. Užpildykite lentelę, ATC ir MC kreives pavaizduokite grafiškai. Pastaba: po užpildyta lentele surašykite jos užpildymui naudotas formules. Kiek produkcijos vienetų įmonė turi gaminti, kad jos gamybos kaštai būtų minimalūs? Argumentuokite.
  Mikroekonomika, uždavinys(13 puslapių)
  2008-12-01
 • Mikroekonomika (93)

  Fermeris turi 4 žemės sklypus, išsidėsčiusius ant kalvos. Kiekviename sklype jis gali auginti kviečius arba bulves. Vienok, sklypai, esantys žemiau, labiau tinka bulvėms, o sklypai, esantys aukščiau, geriau tinka kviečiams auginti. Lentelėje pateikti bulvių ir kviečių gamybos deriniai: apskaičiuokite kviečių alternatyvinę vertę ir užpildykite lentelę. Paaiškinkite kaip ir kodėl keičiasi kviečių alternatyvinė vertė. Pagal lentelės duomenis nubrėžkite gamybos galimybių kreivę ir paaiškinkite kokiais atvejais ji galėtų padidėti. Priklausomybė tarp bendrųjų kaštų ir produkcijos apimties aprašoma tokia funkcija: TC= 100Q – 1/30Q3. Apskaičiuokite ribinius kaštus, jei gamybos apimtis pirmuoju atveju 5 vienetai, antruoju – 10 vienetų ir nubrėžkite ribinių kaštų kreivę. Apskaičiuokite, kiek kompaktinių diskų išleis ir kokia kaina parduos bei kokį pelną įrašų studija kol galios autorinės teisės: Kiek bus įrašų išleidžiama, kokia kaina, kai pasibaigs autorinių teisių galiojimo laikas. nubrėžkite grafiką ir paaiškinkite. Gamintojas turį įrengimus, kurie tarnauja 10 metų ir kasmet duoda po 2000 Lt pajamų. Metinė palūkanų norma 6 procentų. Apskaičiuokite už kokią mažiausią kainą apsimoka įrengimus parduoti?
  Mikroekonomika, uždavinys(5 puslapiai)
  2008-12-15
 • Mikroekonomika (94)

  1 variantas. Parinkite teisingą atsakymą. Pagal apibrėžimą darbo pastangos yra optimalios, kai: Tobulos konkurencijos darbo rinka skiriasi nuo monopsoninės tuo, kad. Renta, mokama už žemę, naudojamą gyvuliams ganyti, padidės. Pajamų paskirstymo nelygybės laipsnį ekonomikoje rodo. Kuriuo atveju vyriausybė neinternalizuoja (neperima) produkto išorinio poveikio? Ar teisingi tokie teiginiai? Paaiškinimai. Pratimai. Paveiksle pateikta darbo paklausa ir pasiūla tam tikroje darbo rinkoje. Tarkime, kad rinka pasiekusi pusiausvyrą. Monopolisto ribinio produkto pajamų (RPP) ir vidutinio produkto pajamų (VPP) kreivės pateiktos paveiksle. Gamindamas produktą monopolistas naudoja tik vieną kintamąjį išteklių, t.y. darbą. Tarkime, kad monopolisto požiūriu darbo pasiūlos kreivė lygi S1D. Bendrieji pastovieji kaštai lygūs 8000 Lt. Kiek darbuotojų samdys monopolistas? Kokios bus bendrosios pajamos? Kokie bus bendrieji kintamieji kaštai? Koks pelnas? Priemiesčio žemės pasiūla lygi 20000 ha, o paklausą rodo lygtis Q = 50000 – 4P. Kokia žemės kaina? Koks jos nuomos mokestis, jei palūkanų norma yra 8. Sprendimas. Tarkime, kad automobilius nuomojanti firma perka naują automobilį, kurio kaina 12000 Lt. Už automobilio nuomą firma gauna per metus 3000 Lt pajamų. Likutinė automobilio vertė po 4 metų lygi 6000 Lt (už tokią sumą automobilis gali būti parduotas). Ar verta firmai pirkti šį automobilį, jei palūkanų norma yra 20 %. Sprendimas: Paveiksle pavaizduota RKM kreivė rodo taršos mažinimo ribinius kaštus, o RKT1 kreivė – ribinius taršos kaštus. Iš pradžių nekreipkite dėmesio į RKT2 kreivę. Kokia yra ekonomiškai efektyvi taršos apimtis? Jei neimamas mokestis už taršą: kokia bus taršos apimtis? Kokie taršos mažinimo ribiniai kaštai? Kokie taršos ribiniai kaštai? Kokie efektyvumo nuostoliai? Kokį mokestį uždėjus vienam produkcijos vienetui taršos apimtis būtų ekonomiškai efektyvi? Tarkime, kad realūs taršos ribiniai kaštai yra RKT1, tačiau vyriausybė suklysta ir mano, kad jie lygūs RKT2. Taip pat tarkime, kad vyriausybė uždeda mokestį už taršą vienam produkcijos vienetui, kuris yra optimalus, jei taršos ribiniai kaštai lygūs RKT2: koks tada bus taršos kiekis? Ar jis didesnis, ar mažesnis už ekonomiškai efektyvų kiekį?
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-12-23
 • Mikroekonomika (95)

  Apibūdinkite "Ceteris paribus". Apibūdinkite racionalumo sampratą, racionalų vartotoją. Kas yra normuojančioji ir pozityvioji ekonomika? Apibūdinkite ekonominių srautų judėjimą ratu. Išvardinkite ir apibūdinkite ekonomikos sistemas. Apibūdinkite paklausą, dėsnį, paklausą veikiančius veiksnius, paklausos funkciją. Apibūdinkite pasiūlą, dėsnį, pasiūlą veikiančius veiksnius, pasiūlos funkciją. Apibūdinkite aukštesnės ir žemesnės kokybės prekes. Kaip paklausos ir pasiūlos elastingumas įtakoja mokesčio pasiskirstymą tarp pirkėjo ir pardavėjo? Kaip grafiškai ir lentelių pagalba nustatyti rinkos pusiausvyros kainą? Kada rinkoje susidaro perteklius, trūkumas ir pusiausvyra ir kaip tai įtakoja kainas? Apibūdinkite vyriausybės nustatytą minimalią ir maksimalią kainas. Apibūdinkite vartotojo gaunamą naudingumą, ribinį naudingumą, prioritetus, biudžeto tiesę, prekių rinkinį. Ką rodo abejingumo kreivė, abejingumo kreivių kartograma? Ką rodo ribinė pakeitimo norma ? Išvardinkite gamybos kaštus ir juos apibūdinkite. Kokios yra gamybos mąsto grąžos? Apibūdinkite ribinį rezultatyvumą. Kokia yra kaštų minimizavimo trumpuoju gamybos laikotarpiu sąlyga? Apibūdinkite ribinį darbo produktą. Apibūdinkite vienodų kaštų kreivę arba izokostę. Kuo skiriasi monopsonijos ir natūralios oligopolijos rinkos struktūros. Apibūdinkite ekonominę rentą. Apibūdinkite laužtos paklausos kreivę. Bendroji paklausa ir pasiūla, kreivė, veiksniai. Kas lemia bendrosios paklausos kreivės formą? Kokios dalys sudaro bendrąja pasiūla. Ilgojo ir trumpojo laikotarpio pasiūlos kreivės. Kas yra BVP, NBVP, RBVP? Kokie yra BVP apskaičiavimo metodai? Namu ūkio vartojimas, vyriausybės išlaidos, nuomos pajamos. Kainų indeksas arba defliatorius, šešėlinė ekonomika, vyriausybės transferiniai mokėjimai. Kas yra nacionaliniu sąskaitų sistema? Apibūdinkite galutini ir tarpini produktą. Kas yra pridėtinė vertė? Kas yra negamybiniai sandoriai? Kas yra ekonominis pelnas? Kas yra operacijos su finansiniai popieriais? Kas yra investicijos? Kas sudaro darbo ir kapitalo pajamas? Apibūdinkite ekonomikos cikliškumą. Kokios dalys sudaro? Kokias priemones valstybė naudoja skatinti ir stabdyti fiskalinei politikai? Laferio kreivė. Kas yra spekuliacija? Diskretiška ir nediskretiška fiskalinė politika. Pinigu paklausa ir pasiūla. Kokie yra pinigai? Kokios pinigu funkcijos? Kokie veiksniai lemia pinigų paklausa ir pasiūlą? Kas yra apyvartinės santaupos? Monetarinės politikos privalumai ir trūkumai. Nominalioji ir realioji pinigu pasiūla. Centrinis bankas, jo funkcijos. Infliacijos tempai (formos) ir rūšys. Kas lemia paklausos infliaciją? Kas lemia pasiūlos infliaciją? Kokie veiksniai sukelia infliaciją? Tarptautinės prekybos politikos ir priemonės. Kvota, dempingas, tiesioginės ir netiesioginės eksporto subsidijos. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Kokie valiutų kursu režimai? Aukso ir dolerio standartas. Nedarbo rūšys, nedarbą mažinančios priemonės, nedarbo lygis, aktyvumo lygis, užimtumo lygis, visiškas užimtumas, natūralus nedarbo lygis.
  Mikroekonomika, špera(9 puslapiai)
  2009-01-07
 • Mikroekonomika (96)

  Ekonomikos teorija ir ekonomikos tikslai. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Nubraižykite gamybos galimybių kreivę. Paaiškinti taškų, esančių kreivės viduje ir išorėje, prasmę. Paklausa ir pasiūla. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Uždaviniai. Paklausos ir pasiūlos elastingumo teorija. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Uždaviniai. Naudingumo teorija ir vartotojo elgsena. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Uždaviniai. Firma ir produkcijos kaštai. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Uždaviniai. Tobulos konkurencijos rinka. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Uždaviniai. Monopolija ir monopsonija. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Uždaviniai. Oligopolinė rinka. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Monopolinės konkurencijos rinka. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Uždaviniai. Gamybos veiksnių ribinio produktyvumo teorija. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Uždaviniai. Pajamų nelygybė ir jos reguliavimas. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Išorės efektai ir visuomeninės gėrybės. Testas (pažymėti teisingą atsakymą).
  Mikroekonomika, namų darbas(31 puslapis)
  2009-01-12
 • Mikroekonomika (97)

  Savarankiško darbo tikslas – sugalvoti, išspręsti ir pateikti mikroekonomikos testus ir užduotis. Ekonomikos teorija ir ekonomikos tikslai. Užduotis: sugalvoti ir pateikti kiekvienai iš 12 temų po 5 testų variantus (ne mažiau kaip 4 atsakymai) ir išspręsti po 5 užduotis. Pateikti sprendimus bei atsakymus. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumo teorija. Firma ir produkcijos kaštai. Tobulos konkurencijos rinka. Monopolija ir monopsonija. Oligopolinė rinka. Monopolinės konkurencijos rinka. Gamybos veiksnių rinka. Pajamų nelygybė ir jos reguliavimas. Išorės efektai ir visuomeninės gėrybės.
  Mikroekonomika, namų darbas(30 puslapių)
  2009-02-10
 • Mikroekonomika (98)

  5 testai po 10 klausimų. Ekonomikos teorijos įvadas. Elastingumo samprata. Vartotojų elgesio teorija. Rinkos esmė ir funkcija. Gamintojo elgesio teorija.
  Mikroekonomika, testas(5 puslapiai)
  2009-02-20
 • Mikroekonomika (99)

  4 uždaviniai su sprendimu. 18 variantas. Remdamiesi metodinėje priemonėje literatūra nurodyta paaiškinkite: kodėl darbo jėgos paklausa yra vadinama išvestine paklausa ir kas lemia jos kitimą; monopsonijos modelį darbo rinkoje; kuriuo atveju bus samdoma daugiau darbuotojų: 1) firma darbo jėgą samdo tobulos konkurencijos rinkoje; 2) firma darbo rinkoje yra monopsonija. Prekės X rinkos paklausa aprašoma funkcija: P= 15 –Q. Tarkime rinkoje veikia dvi firmos A ir B kurių ribiniai kaštai vienodi ir lygūs 3 Lt./vnt. Apskaičiuokite reikiamus duomenis ir užpildykite pateiktą lentelę bei paaiškinkite kiek prekių bus gaminama, jei bus taikomi skirtingi firmų elgsenos modeliai. Tarkime, jums siūloma studijuoti specialią programą, kuri padės išmokti programuoti kompiuteriu. Apmokymas truktų pusę metų, atsitraukus nuo tiesioginio darbo ir tai kainuotų 2500 Lt.Per tą laiką jūs netektumėte 9000Lt darbo užmokesčio. Pasitobulinę jūs 7 metų laikotarpyje kasmet gautumėte 4000 Lt. papildomas pajamas. Palūkanų norma 15 proc. Nuspręskite ar tikslinga studijuoti šią programą. Tarkime, rinkoje siūloma 500 vnt darbo ir 400 vnt kapitalo. Pradinis šių išteklių paskirstymo variantas toks: baldams gaminti naudojame 300 vnt darbo ir 200 vnt kapitalo, pagaminama 100 šios prekės vienetų; likusi išteklių dalis naudojama drabužių gamyboje ir pagaminama 500 šios prekės vienetų. Pavaizduokite aprašytą situaciją Edžvorto diagramoje. Paaiškinkite kokios sąlygos turi būti tenkinamos, kad būtų pasiektas Pareto optimumas gamyboje.
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-04-10
 • Mikroekonomikos mokslo susiformavimas ir raida

  Įvadas. Ekonomikos mokslo samprata ir raida. Makroekomika ir mikroekonomika. Pasirinkimo problema ir gamybos galimybių kreivė. Rinka. Rinkos funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūra. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Vartotojo elgsena. Gamybos kaštai ir verslo organizavimo formos. Gamybos kaštai. Verslo organizavimo formos. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-04-10
 • Mikroekonomikos praktinės užduotys

  Namu darbas nr. 2. Uždaviniai ir atsakymai: Įmonė, realizavusi produktą, gavo 10 mln. litų bendro pelno. Gamybos procese įmonė patyrė 6 mln. litų kaštus. Raskite įmonės normalųjį pelną ir ekonominius kaštus, jei žinoma, kad įmonė gavo 6,6 mln. litų ekonominio pelno. Sprendimas: Įmonės gamybos apimtis 60 vnt. gamybos vidutiniai kintamieji kaštai yra 40 Lt., pastovūs kaštai – 600 Lt. Kokia produkto savikaina? Sprendimas: Tarkime, kad firmos pastovūs kaštai sudaro 70 Lt, o kintami pateikti lentelėje. Užduotis: Užpildykite lentelę. Nubrėžkite fiksuotų, kintamų ir bendrų kaštų grafiką. Nubrėžkite vidutinių bendrųjų, vidutinių fiksuotų, vidutinių kintamų ir ribinių kaštų grafiką. Gamybos apimtis sudaro 80 vnt., vidutiniai kintamieji kaštai sudaro 50+5n Lt, gaminio savikaina 80+10n Lt. Kokie produkto gamybos bendrieji, pastovieji ir vidutiniai fiksuoti kaštai? Sprendimas. Įmonės, veikiančios tobulosios konkurencijos sąlygomis, gamybos bendrieji kaštai nustatomi pagal lygtį TC = 600 + 30Q-10n. Koks būtų firmos pelnas, jeigu ji gamintų 150 vienetų? Produkto rinkos kaina yra 35 Lt. Sprendimas. Pagal pateiktą grafiką nustatyti. Kada įmonė veiks pelningai. Kada pelnas bus didžiausias. Kada įmonė dirbs nuostolingai. Kam TR (bendrosios pajamos) lygios taškuose A ir B. Ką tai reiškia? Atsakymas. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks įmonė monopolininkė? Atsakymas.
  Mikroekonomika, uždavinys(6 puslapiai)
  2010-03-01
 • Mikroekonomikos praktinės užduotys (2)

  Namu darbas nr. 1. Baldų firma gali gaminti 100 vaikų kambario baldų komplektų (A prekė) arba 80+5n virtuvės baldų komplektų (B prekė). Keletas gamybos alternatyvų pateikta lentelėje. Nubrėžti gamybos galimybių kreivę. Nurodyti keletą taškų, kuriuose esamomis sąlygomis A ir B prekių gamybos apimtis bus neįmanoma. Nurodyti, ar gamyba taškuose (atitinkamai A:B) 100:10, 60:25, 60:35, 25:85 neįmanoma, efektyvi ar neefektyvi. Atsakymas: Duota bendrovės gamybos galimybių kreivė. Nurodyti keletą taškų, kuriuose esamomis sąlygomis A ir B prekių gamybos apimtis bus neįmanoma, o taip pat kuriuose ne visi bendrovės ištekliai yra panaudojami. Atsakymas: Duoti bendrovės gamybos galimybių pasiskirstymo duomenys. Sudarykite gamybos galimybių pasiskirstymo lentelę ir paskaičiuokite, kaip sumažės A prekės gamyba, padidinus B prekės gamybą 10 vienetų, kiekvienai gamybos alternatyvai? Atsakymas. Studento turinčio mašiną, suskystintų dujų paklausą per savaitę rodo lygtis. Sprendimas. Produkto paklausą rodo lygtis. Kokios bus pardavimo pajamos, kai rinkos kaina yra 4 Lt? Kaip pasikeis pardavimų pajamos, kainai sumažėjus 25%? Sprendimas. Prekės X parduodama 1100 vnt., per dieną. Pakilus prekės Y kainai nuo 25 Lt iki 27 Lt, prekės X per dieną benuperkama tik 1000 vnt. Ar prekės X ir Y yra substitutai ar komplementarios prekės. Ir kodėl? Atsakymas. Produkto pasiūlą rodo lygtis. Kokios bus pardavimo pajamos, kai rinkos kaina yra 5 Lt? Kaip pasikeis pardavimų pajamos, kainai padidėjus 20%? Sprendimas. Saldainių Eliza kaina sumažėjo nuo 4 iki 2 Lt, o perkamas kiekis padidėjo nuo 10 iki 15 mln. vnt. Ką galima pasakyti apie šio produkto elastingumą? Kaip pasikeitė bendrosios pajamos? Sprendimas. Parduotuvėje "Pas panelę Ievą" teletabio kainos padidėjo n%, sumažinus jo vartojimą apie 2%. Ką galima pasakyti apie šio produkto elastingumą? Paaiškinti. Sprendimas. Atsakymas.
  Mikroekonomika, uždavinys(5 puslapiai)
  2010-03-01
 • Monopolija

  Monopolinės rinkos ypatumai. Pelno maksimizavimas trumpame ir ilgame laikotarpyje. Kainų diskriminacija. Monopolijos reakcija i reguliuojamas kainas, mokesčius ir subsidijas. Monopolijos pasekmės.
  Mikroekonomika, pristatymas(28 skaidrės)
  2005-05-10
Puslapyje rodyti po