Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos namų darbai

Mikroekonomikos namų darbai (101 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mikroekonomika (62)

  Mikroekonomikos tikslas. Prekė X yra blogesnės kokybės, jeigu? Paklausos D1 elastingumo kainos atžvilgiu koeficientas lygus? Kainos padidėjimas 1% sukels pardavėjo bendrųjų pajamų padidėjimą, esant? Naujoms firmoms įsitraukus į tobulosios konkurencijos rinką persikelia (pasislenka)? Jei Pepsi-Colos kaina padidėja, tai? Tarkime, kad vartotojo pajamos 32 Lt, o A prekės kaina yra 8 Lt, B prekės kaina – 2 Lt. Kuris iš pateiktų derinių priklausys biudžetinei tiesei? Kai ribinis produktas lygus nuliui, tai? Monopolinė galia. Kai monopolinės konkurencijos šaka pasiekia pusiausvyrą ilguoju laikotarpiu, firma, veikianti šioje šakoje, gali padidinti ekonominį pelną: 30 litų, kurie bus gauti po dviejų metų, dabartinė vertė esant 12% palūkanų normai yra? Uždaviniai: nubrėžti paklausos ir pasiūlos tieses viename paveiksle. Apskaičiuokite pusiausvyros kainą ir kiekį. Raskite prekių trūkumą ar perteklių, kai vyriausybė nustatė kainų ribą –16,75 litų; kokių pasekmių turės šis vyriausybės sprendimas? Nurodykite kainą, kurią pasirinks firma. veikianti tobulos konkurencijos rinkoje? Firma veikia tobulos konkurencijos rinkoje. Pažymėti visas lentelės skiltis raidėmis, apskaičiuoti ir užpildyti lentelės skiltis. Kokią ir kodėl gamybos apimtį pasirinks firma, kai šio produkto kainos: 170 Lt, 200 Lt, 230 Lt? Nubrėžkite pastovių, kintamų ir bendrųjų kaštų kreives. Nubrėžkite vidutinių pastoviųjų, vidutinių bendrųjų, vidutinių kintamų ir ribinių kaštų kreives. Paaiškinti kreivių formą ir jų tarpusavio sąveiką. Kaip pasikeis pardavimų pajamos, kainai sumažėjus 5 %? Paklausos vidutinis elastingumas šiame kainų intervale nubrėžti paklausos kreivę. Vartotojo pajamos sudaro 200 Lt, jis perka knygas ir bilietus į kiną. Vienos knygos kaina 10 Lt. Už visas pajamas jis gali nusipirkti 20 bilietų į kiną, jei nepirktų knygų. Nubrėžti vartotojo biudžetinę tiesę. Rasti bilieto į kiną kainą? Rasti biudžetinės tiesės nuolydį.
  Mikroekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2007-06-27
 • Mikroekonomika (63)

  Namų darbas Nr.1 (4 variantas). 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Automobilių gamintojai gamina mašinas tol, kol? Sumažėjus paklausai? Jei X produkto paklausa neelastinga, tai kainai padidėjus 4 % produkto paklausos kiekis? Jei dvi prekės teikia tą patį ribinį naudingumą vartotojui, maksimizuojančiam bendrąjį naudingumą, tai? Esminis trumpojo laikotarpio bruožas yra tas, kad? 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai: Ūkininkas augina tik viščiukus ir pomidorus. Jo gamybos galimybes vaizduoja lentelė. Nustatykite pomidorų auginimo alternatyviuosius kaštus. Kiek yra kainų? Kiek yra kainų, kai kiekvienos prekės vertė išreiškiama pinigais? Sporto salės administracija pakėlė bilietų kainas nuo 12 Lt iki 15 Lt. Direktorius pareiškė manąs, kad dėl to įplaukos į bilietų kasą padidės apie 15 %. Žiūrovų sumažėjo 8 %. Ar direktoriaus prognozės pasitvirtino? Apskaičiuokite bilietų paklausos vidutinį elastingumą šiame kainų intervale. Nubrėžkite biudžeto liniją, kai X prekės kaina lygi 5 Lt, Y prekės kaina – 2,5 Lt, o vartotojo pajamos – 30 Lt. Pažymėkite ją "KK". Užrašykite biudžeto linijos lygtį. Koks biudžeto linijos pasvirimas? Nubrėžkite abejingumo kreivę, kad optimalus prekių derinys būtų 6Y ir 3X. Tarkime, kad vartotojo pajamos ir Y prekės kaina nekinta, o X prekės kaina padidėja iki 10 Lt. Nubrėžkite naują biudžeto liniją, ją pažymėkite "KL". Užrašykite naujos biudžeto linijos lygtį. Koks naujos biudžeto linijos pasvirimas? Nubrėžkite naują abejingumo kreivę, kad optimalus prekių derinys būtų 6Y ir 1,5X. Firmos gamybos veiksnių sąnaudas, gaminant 18 vnt. produkto skirtingomis technologijomis vaizduoja lentelė. Kurią technologiją siūlytumėte? Kokio pelno firma gali tikėtis, parduodama produktą po litą už vienetą? Ką patartumėte firmai, jei darbo vienetų kaina padidėtų du kartus?
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-07-02
 • Mikroekonomika (65)

  18 variantas. Tarkime, kad X šalies išteklių atsargos yra 100 kg urano ir 100 kg plutonio. Iš kiekvieno urano kg galima pagaminti tris atomines bombas arba 1 milijoną kilovatvalandžių elektros energijos. Kiekvienas plutonio kg gali būti panaudotas vienos atominės bombos arba vieno milijono kilovatvalandžių elektros energijos gamybai. Kokį maksimalų energijos kiekį galima pagaminti naudojant visus turimus išteklius? Jei nutariama pagaminti 300 bombų, kiek elektros energijos dar galima pagaminti? Kiek bombų galima pagaminti visus turimus išteklius naudojant tik jų gamybai? Remdamiesi A, B ir C klausimų atsakymais nubrėžkite bombų ir elektros energijos gamybos galimybių kreivę (GGK). Tarkime, kad S. Galinis išranda naują iš plutonio gaminamą bombą. Iš kiekvieno plutonio kg dabar galima pagaminti 4 bombas. Elektros energijos gamybos technologija nekinta. Tame pačiame grafike nubrėžkite naują gamybos galimybių kreivę. Kiek elektros energijos bus galima pagaminti naujomis sąlygomis, jei iš turimų išteklių reikia pagaminti 300 bombų? Ar. S. Galinio išradimas padidino galimybes gaminti daugiau ne tik bombų, bet ir elektros energijos? Sprendimas. Pabrangus kino teatro bilietams nuo 6 iki 7 Lt, bilietų paklausa sumažėjo 25 %. Nustatykite ar elastinga bilietų paklausa kainoms, jei kitos sąlygos nepasikeitė. Situaciją pavaizduokite grafiškai ir paaiškinkite, ar kino teatro administracija buvo teisi padidindama bilietų kainas. Sprendimas. Duota bendrųjų kaštų funkcija: TC=30+2Q+0,1Q2. Nustatykite: fiksuotų kaštų (FC), kintamų kaštų (VC), vidutinių fiksuotų kaštų (AFC), vidutinių kintamų kaštų (AVC) ir ribinių kaštų (MC) funkcijas; kokiai gamybos apimčiai esant vidutiniai bendrieji kaštai yra minimalūs; nubrėžkite ATC, AVC, MC kreives. Sprendimas. 4. Žemės sklypas parduodamas už 40000 Lt. Jūs žinote, kad įsigijęs šį sklypą, galėsite jį išnuomoti ir gauti 3000 Lt metinės rentos. Nustatykite ir paaiškinkite ar priimsite sprendimą šį pirkti žemės sklypą, jei rinkos palūkanų norma 8 proc. Sprendimas.
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-09-19
 • Mikroekonomika (67)

  10 klausimų testas su teisingais atsakymais. Pažymėkite tinkamiausią (-ius) atsakymą (-mus) ir paaiškinkite. Mikroekonomikos tikslas. Prekė X yra blogesnės kokybės, jeigu. Naujoms firmoms įsitraukus į tobulosios konkurencijos rinką persikelia. Jei Pepsi – Colos kaina padidėja. Kai ribinis produktas lygus nuliui. Monopolinė galia. Kai monopolinės konkurencijos šaka pasiekia pusiausvyrą ilguoju laikotarpiu, firma, veikianti šioje šakoje, gali padidinti ekonominį pelną. 130 litų, kurie bus gauti po dviejų metų, dabartinė vertė esant 12 proc. palūkanų normai yra. Atlikite šias užduotis.
  Mikroekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2007-10-12
 • Mikroekonomika (69)

  Mikroekonomikos namų darbas. 15 variantas. Remdamiesi metodinėje priemonėje literatūra nurodyta paaiškinkite: santaupų pasiūlos priklausomybę nuo palūkanų normos; kaip yra suvaržomas vartotojo biudžetas (pasirinkimas tarp esamojo ir būsimojo vartojimo). 2. Tarkime, jums siūloma studijuoti specialią programą, kuri padės išmokti programuoti kompiuteriu. Apmokymas truktų pusę metų, atsitraukus nuo tiesioginio darbo ir tai kainuotų 2500 Lt. Per tą laiką jūs netektumėte 9000Lt darbo užmokesčio. Pasitobulinę jūs 7 metų laikotarpyje kasmet gautumėte 4000 Lt. papildomas pajamas. Palūkanų norma 15 proc. Nuspręskite ar tikslinga studijuoti šią programą. 3. Duota konkurencinės darbo rinkos paklausos ir pasiūlos funkcijos: WD=60-0,06L; WS=20+0,1L, remdamiesi skaičiavimais ir grafiku paaiškinkite dvigubos monopolijos modelį. 4. Tarkime, rinkoje siūloma 500 vnt darbo ir 400 vnt kapitalo. Pradinis šių išteklių paskirstymo variantas toks: baldams gaminti naudojame 300 vnt darbo ir 200 vnt kapitalo, pagaminama 100 šios prekės vienetų; likusi išteklių dalis naudojama drabužių gamyboje ir pagaminama 500 šios prekės vienetų. Pavaizduokite aprašytą situaciją Edžvorto diagramoje. Paaiškinkite kokios sąlygos turi būti tenkinamos, kad būtų pasiektas Pareto optimumas gamyboje.
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-11-27
 • Mikroekonomika (73)

  7 variantas. Parinkite teisingą atsakymą. Mikroekonomika nagrinėja. Jei pasiūla didėja, o paklausa mažėja, tai. Tarkime, kad jūs esate degalinės vadovas. Ekonometriniais skaičiavimais užsiimanti firma apskaičiuoja, kad benzino paklausos elastingumo kainai koeficientas yra 0,78. Jeigu benzino kainą padidinsite 10 %, galite tikėtis, kad. Jautienos vartojimo nesumažina. Ribinis produktas lygus. Ar teisingi tokie teiginiai. 5 teiginiai su atsakymais. Pratimai. Tarkime, kad X šalies išteklių atsargos yra 100 kg urano ir 100 kg plutonio. Iš kiekvieno urano kg galima pagaminti tris atomines bombas arba 1milijoną kilovatvalandžių elektros energijos. Kiekvienas plutonio kg gali būti panaudotas vienos atominės bombos arba vieno milijono kilovatvalandžių elektros energijos gamybai. Kino teatro administracija pakėlė bilietų kainas nuo 6 Lt iki 8 Lt. Dėl to žiūrovų sumažėjo 2 kartus. Apskaičiuokite bilietų paklausos vidutinį elastingumą šiame kainų intervale. Ar šis administracijos sprendimas buvo protingas? Paaiškinkite. 2 pav. pateiktos individo biudžeto linijos ir abejingumo kreivės. Tarkime, kad pusiausvyrą pasiekusio vartotojo pajamos lygios 1200 Lt, X prekės kaina PX – 2 Lt, o Y prekės kaina PY – 4 Lt.
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-14
 • Mikroekonomika (74)

  Ribotumas ir pasirinkimas. Kurios sąvokos yra mikro-, o kurios makroekonominės? Alternatyvieji naujo Universiteto stadiono statybos kaštai. Daugumą kainų nustato. Gamybos kaštai. Remiantis žemiau pateiktos lentelės duomenimis, nustatykite vidutinius kintamus kaštus (VKK), esant gamybos apimčiai (Q). Remdamiesi sąlygoje nurodyta informacija, apskaičiuokite trūkstamas kaštų reikšmes ir įrašykite į tuščias vietas, pažymėtas daugtaškiais. Kaštų skaičiavimai. Lentelėje yra pateikti duomenys apie monopolizuoto konkurento situaciją trumpu laikotarpiu. Užpildyti daugtaškiais pažymėtas lentelės vietas. Paklausa ir pasiūla. Jei didėja produkto paklausa, tai. Tarkime, kad firmos paklausos funkcija yra ši. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Apskaičiuokite prekybos įplaukas, įvertinkite paklausos pobūdį (elastinga ar neelastinga), apskaičiuokite paklausos vidutinį elastingumą. Rūkaliaus tabako gaminių paklausą rodo lygtis Q= 20/P. Kiek pinigų jis išleidžia rūkalams? Koks jo tabako gaminių paklausos elastingumas? Ką patartumėte vyriausybei, siekiančiai apriboti rūkymą? Atsakymą pagrįskite. Pelno maksimizavimas. Remiantis lentelės duomenimis nustatykite, kokiai gamybos apimčiai esant monopolistas maksimizuoja bendrąjį pelną? Jeigu ribinis pelnas (Rpel) yra neigiamas, o gamybos apimtis (Q) ir toliau mažėja, tai monopolinėje rinkoje.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-01-19
 • Mikroekonomika (75)

  Mikroekonomikos užduotys ir atsakymai. Parinkite teisingą atsakymą. Daugumą kainų nustato. Jei didėja produkto paklausa, tai. Judant žemyn tiesios linijos paklausos kreive paklausos elastingumas kainai. Jei pusiausvyrą pasiekęs vartotojas per mėnesį 40 Lt išleidžia jautienai ir 20 Lt paukštienai, tai. Firmos gamybos apimtis maksimali, kai. Ar teisingi tokie teiginiai. Pratimai. Tropinio klimato saloje gyvena 5 žmonės. Jie pragyvena rinkdami kokoso riešutus ir vėžlių kiaušinius. Per dieną kiekvienas žmogus gali surinkti arba 20 kokoso riešutų, arba 10 vėžlių kiaušinių. Svarbu skirti paklausos ir pasiūlos pokyčius nuo paklausos kiekio ir pasiūlos kiekio pokyčių. Padėkite pliusus atitinkamuose 1 lentelės stulpeliuose, parodydami atitinkamų pokyčių poveikį, kai kiti veiksniai nekinta. (Kiekvienam pokyčiui reikia padėti du pliusus.) Prekės X parduodama 1100 vnt. Per dieną. Pakilus prekės Y kainai nuo 25 Lt iki 27 Lt, prekės X per dieną benuperkama tik 1000 vnt. Ar prekės X ir Y yra pakaitai, ar komplektinės prekės? Atsakymą pagrįskite. Koks yra prekių X ir Y paklausos vidutinis kryžminis elastingumas? 2 lentelėje pateikta namus dažančios firmos gamybos funkcija. Firma naudoja tam tikrą kapitalo kiekį. Darbas yra vienintelis kintamasis išteklius.
  Mikroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2008-01-21
 • Mikroekonomika (76)

  4 variantas. Pažymėkite tinkamiausią (-ius) atsakymą (-mus) ir paaiškinkite. 10 klausimų su atsakymais. Atlikite šias užduotis. Duotos X prekės paklausos ir pasiūlos tiesinės lygtis. Nubrėžkite pusiausvyros kainą ir kieki. Raskite prekių trūkumą ar perteklių, kai vyriausybė nustatė kainų ribą – 5,25 litų; kokių pasekmių turės šis vyriausybės sprendimas? Šią situaciją grafiškai pavaizduokite. Nurodykite kainą, kurią pasirinks firma veikianti tobulos konkurencijos rinkoje? Nubrėžkite tobulos konkurencijos firmos paklausos kreivę. Atsakymai. Firma veikia tobulos konkurencijos rinkoje ir siekia maksimalaus pelno (minimizuoja nuostolius) trumpuoju laikotarpiu. Pažymėti visas lentelės skiltis raidėmis, apskaičiuoti ir užpildyti lentelės skiltis. Kokią ir kodėl gamybos apimtį pasirinks firma, kai šio produkto kainos: 90 Lt; 100 Lt; 130 Lt? Sudarykite bendrųjų pajamų ir pelno skaičiavimų lentelę, esant duotoms kainoms. Nubrėžkite pastovių, kintamų ir bendrųjų kaštų kreives. Nubrėžti vidutinių pastovių, vidutinių bendrųjų, vidutinių kintamųjų ir ribinių kaštų kreives. Paaiškinkite kreivių formą ir jų tarpusavio sąveiką. Atsakymai. Produkto pasiūlą rodo lygtis. Kokios bus pardavimų pajamos, kai rinkos kaina yra 8,50 Lt? Kaip pasikeis pardavimų pajamos, kainai padidėjus dešimt procentų? Koks pasiūlos vidutinis elastingumas kainų atžvilgiu šiame kainų intervale? Nubrėžkite pasiūlos kreivę. Atsakymai. Studento savaitės pajamos yra 300 Lt, visos jos išleidžiamos maistui ir pramogoms. Nubraižyti studento biudžeto liniją, jeigu maisto vienetas kainuoja 15 Lt, o pramogos kaina – 30 Lt. Kaip pasikeis biudžetinė tiėse dvigubai padidėjus prekių ir paslaugų kainoms? Grafiškai tai pavaizduokite. Kaip ir kodėl pasikeis biudžeto tiesė sumažėjus maisto kainai 20 procentų (remtis pradine sąlyga)? Grafiškai tai pavaizduokite. Atsakymai.
  Mikroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2008-02-22
 • Mikroekonomika (79)

  Ribotumas ir pasirinkimas. Ekonomika. Alternatyvieji kaštai. Laisvoji gerybė. Pasiūla ir paklausa. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Gamybos kaštai. Pelno maksimizavimas.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-03-26
 • Mikroekonomika (80)

  Rinkos monopolizavimo veiksniai. Naudingumo teorija. Bendrojo ir ribinio naudingumo priklausomybė. Oligopolinės rinkos. Natūralios ir dirbtinės, įėjimo į šaką kliūtys. Visuminių pajamų ir visuminių išlaidų apytaka uždaroje rinkoje. Fiskalinė vyriausybės politika ir jos priemonės. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-04-14
 • Mikroekonomika (82)

  6 užduotys. Prekės A rinkoje susidarė pusiausvyra, kai jos kaina buvo 10 Lt, o gamintojų pajamos buvo 5000 Lt. Sumažėjus pasiūlai, prekės kaina padidėjo iki 15 Lt, o gamintojų pajamos buvo 7125 Lt. Pavaizduokite aprašytą situaciją grafike, tardami, kad paklausa nesikeitė. Prekės X parduodama 2100 vienetų (vnt). Per dieną. Pakilus prekės Y kainai nuo 1,25 iki 1,35 Lt, prekės X parduodama per dieną daugiau - 2200 vienetų (vnt.). Ar prekės X ir Y yra pakaitalai, ar komplektinės prekės? Atsakymą pagrįskite. Koks yra prekių X ir Y paklausos vidutinis kryžminis elastingumas? Vartotojo biudžetas 300 Lt. Jis skirtas maisto (A) ir drabužių (B) pirkimui. Maisto prekės vienetas kainuoja 10 Lt, drabužių - 20 Lt. Naudingumo funkcija. Apskaičiuokite ir parodykite grafike vartotojo perkamą prekių rinkinį, kuris maksimizuoja naudingumą. Duota gamybinė funkcija. nubrėžkite izokvantes, kai gamybos apimtis. Firma prekes pardavinėja tobulos konkurencijos rinkoje. Prekės kaina 100 Lt. Firmos fiksuoti kaštai, kintami kaštai. Apskaičiuokite pelną maksimizuojančią produkcijos apimtį, pelno (nuostolių) dydį.
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-05-13
 • Mikroekonomika (84)

  2 - 9 variantas. Kai ribiniai kaštai didesni už vidutinius kintamuosius kaštus, o gamybos apimtis didėja. Tobulos konkurencijos firmos pasiūlos kreivė. Kuris grafikas rodo, kad yra masto ekonomija. Jei oligopolinėje rinkoje tarp firmų nėra aktyvios kainų konkurencijos. Kokią kainą nustatys pelną maksimizuojanti firma. Ar teisingi tokie teiginiai. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulos konkurencijos rinkoje? Kokia gaminio kaina? Kokiai kainai esant firma nutrauks gamybą. Monopolininko gaminio paklausą rodo lygtis Q = 25 – P, o gamybos bendruosius kaštus – lygtis BK = 40 + 11Q. Kokią kainą ir kokią gamybos apimtį pasirinks monopolininkas? Kokį pelną jis gaus? Tarkime, kad yra tik dvi firmos gaminančios tam tikrą produktą. Pasekmių lentelė sudaryta remiantis paklausos lygtimi P = 14 – Qx, kur Qx – dviejų firmų bendra gamybos apimtis. Ribiniai kaštai pastovūs ir lygūs 2 Lt. Firmos pajamos ir kaštai pateikti lentelėje.
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2008-06-10
 • Mikroekonomika (85)

  3-9 variantas. Darbo paklausa didėja, kai mažėja. Prieštaravimas tarp žmonių užimtumo ir darbo užmokesčio rodo. Kuris teiginys yra teisingas. Pagrindinė skurdo priežastis Lietuvoje yra. Važiavimas miesto autobusu yra nekonkuruojantis vartojimas. Ar teisingi tokie teiginiai. Paveiksle pateiktos Onutės pajamų ir laisvalaikio abejingumo kreivės. Tarkime, kad nepriklausomai, ar Onutė dirba, ar ne, ji gauna 30 Lt pajamas. Nubrėžkite Onutės biudžeto liniją, jei jos darbo užmokestis už valandą lygus 1,5 Lt. Kiek valandų Onutė dirbs? Tarkime, kad darbo užmokestis už valandą padidėja iki 2,5 Lt. Nubrėžkite naują biudžeto liniją? Kiek valandų dabar dirbs Onutė? Ar Onutei laisvalaikis yra normali, ar nepatraukli prekė. Dabartiniame darbe Jonas gali dirbti norimą valandų skaičių. Jam mokama po vieną litą už pirmąsias 8 darbo valandas ir po 2,5 Lt už kiekvieną papildomą valandą. Turėdamas šią informaciją Jonas nutaria dirbti 12 valandų per dieną. Ar Jonas sutiktų dirbti naujame darbe, jei būtų mokama po 1,5 Lt už valandą ir jis galėtų dirbti norimą valandų skaičių? Paaiškinkite. Firma, prekiaujanti nekilnojamuoju turtu, ketina pirkti žemės sklypą, už kurio nuomą galima gauti 4000 Lt pajamų. Kokio pelno firma gali tikėtis, jei pasitvirtins analitikų prognozė, kad palūkanų norma per metus turėtų sumažėti nuo 10 iki 8 procentų. Apskaičiuokite ir surašykite į lentelę ribines pajamas. Nustatykite, kiek valandų per savaitę Diana dirbs A žemės sklype. Remdamiesi žemiau pateiktos lentelės duomenimis, apskaičiuokite ir įrašykite į ją planuojamą pelną iš A žemės sklypo. Žemės sklypas yra nederlingesnis. Dėl to bendrosios pajamos, gautos naudojant B žemės sklypą, 20 Lt mažesnės negu naudojant A žemės sklypą įdėjus tiek pat darbo. Apskaičiuokite ir surašykite į lentelę iš B sklypo gaunamas ribines pajamas. Kiek valandų Dianai verta dirbti B žemės sklype? Surašykite žemiau pateiktoje lentelėje nurodytų kintamųjų reikšmes. Apskaičiuokite maksimalią rentą, kurią Diana pasiruošusi mokėti už B žemės sklypą. Kaip žemės rentų skirtumas susijęs su žemės produktyvumu. Lentelėje pateikti įvairūs ežero užterštumo lygiai, žalos visuomenei vertė bei visuomeniniai ežero išvalymo iki tam tikro lygio kaštai. Pavyzdžiui, ežeras gali būti visiškai švarus, kai jo valymo kaštai yra 420 000 Lt. Kyla klausimas, ar verta. Suraskite ir surašykite į 3 stulpelį ribinę visuomeninę taršos mažinimo naudą, į 5 stulpelį – taršos mažinimo ribinius kaštus. Ar metinis užterštumo lygis bus sumažintas nuo 6 iki 5 vienetų? Dėl kokios priežasties metinis užterštumo lygis bus arba nebus sumažintas iki 5 vienetų? Ar metinis užterštumo lygis bus sumažintas nuo 5 iki 4 vienetų? Koks optimalus užterštumo lygis? Dėl kokios priežasties ežero užterštumas nesumažinamas iki 0?
  Mikroekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2008-06-13
 • Mikroekonomika (86)

  3 užduotys. Kadangi riboti ištekliai gali būti naudojami alternatyviai. Jei Pepsi-Colos kaina mažėja, galima tikėtis, jog. Judant žemyn tiesios linijos paklausos kreive. Deimantai brangesni už vandenį, nes. Jei padvigubinus visus išteklius gamybos apimtis padidėja daugiau kaip du kartus, tai. Ar teisingi tokie teiginiai (5). Pratimai. X ir Y prekių gamybą šalyje apibūdina tokie duomenys. 1 pav. pavaizduota cukrinių runkelių rinka. Tarkime, kad vyriausybė nusprendžia remti cukrinių runkelių augintojus garantuodama jiems minimalią kainą. Teatro administracija sumažino bilietų kainas nuo 10 Lt iki 8 Lt. Dėl to žiūrovų padaugėjo 30 %. Apskaičiuokite bilietų paklausos vidutinį elastingumą šiame kainų intervale. Ar šis administracijos sprendimas buvo protingas? Atsakymą paaiškinkite. 2 pav. pateikta Manto biudžeto linija ir abejingumo kreivė. Kuris taškas (a, b, c, d, e, f) rodo. Firma, gaminanti prekę X, renkasi vieną iš trijų gamybos technologijų, kurios skiriasi skirtingu naudojamų išteklių (darbo - L ir kapitalo - K) santykiu. Duomenys apie taikomas technologijas pateikti 1 lentelėje. Visi duomenys pateikiami vienetais per savaitę.
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2008-09-10
 • Mikroekonomika (87)

  1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Ekonomikos modelis. Pasiūlos kiekio sumažėjimą rodo. Kuris teiginys yra teisingas. Jei piniginės pajamos padidėja, o A ir B produktų kainos taip pat padidėja, tai biudžeto linija. Įmonės valdytojas apskaičiavo, kad ribinis darbo produktas yra 5 gamybos vienetai per mėnesį, o ribinis kapitalo produktas – 10 vienetų per mėnesį. Kapitalo pakeitimo darbų ribinė techninio pakeitimo norma yra? 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai. Raskite grafike tokias šių dviejų prekių gamybos taškų kombinacijas: 60 kinokamerų ir 200 laikrodžių. 300 laikrodžių ir 40 kinokamerų. 60 laikrodžių ir 80 kinokamerų. 300 laikrodžių ir 35 kinokameros. Nustatykite, kuris gamybos variantas efektyvus, neefektyvus, neįmanomas? Tarkime, kad gaminama 300 laikrodžių ir 40 kinokamerų, tačiau paklausa kinokameroms išaugo 20 vienetų. Keliais vienetais tektų sumažinti laikrodžių gamybą, kad būtų patenkinta išaugusi kinokamerų paklausa? Keliais vienetais tektų sumažinti laikrodžių gamybą, jeigu reiktų papildomai pagaminti dar 20 kinokamerų? Kaip veikia išvardinti 2 lentelėje pokyčiai paklausą ir pasiūlą?
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-09-15
 • Mikroekonomika (88)

  2-9 variantas. 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Kai ribiniai kaštai didesni už vidutinius kintamuosius kaštus, o gamybos apimtis didėja, tai. Tobulos konkurencijos firmos pasiūlos kreivė. Kuris grafikas rodo, kad yra masto ekonomija. Jei oligopolinėje rinkoje tarp firmų nėra aktyvios kainų konkurencijos. Kokią kainą nustatys pelną maksimizuojanti firma Ar teisingi tokie teiginiai? Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 20 Lt, 30 Lt, 50 Lt. Sprendimą pagrįskite. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulos konkurencijos rinkoje? Kokia gaminio kaina? Kokiai kainai esant firma nutrauks gamybą? Monopolininko gaminio paklausą rodo lygtis Q = 25 – P, o gamybos bendruosius kaštus – lygtis BK = 40 + 11Q. Kokią kainą ir kokią gamybos apimtį pasirinks monopolininkas? Kokį pelną jis gaus? Tarkime, kad yra tik dvi firmos gaminančios tam tikrą produktą. Pasekmių lentelė sudaryta remiantis paklausos lygtimi P = 14 – Qx, kur Qx – dviejų firmų bendra gamybos apimtis. Ribiniai kaštai pastovūs ir lygūs 2 Lt. Firmos pajamos ir kaštai pateikti lentelėje
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-09-18
 • Mikroekonomika (89)

  10 uždavinių. Gamybos galimybių ribotumas ir pasirinkimas. Ribotumas ir pasirinkimas. Sandorio kaštai. Rinkos paklausa. Rinkos pusiausvyra. Elastingumo koeficientas taške ir intervale. Ribinė pakeitimo norma. Gamybos efektyvumas. Gamybos produktyvumas trumpuoju laikotarpiu. Gamybos kaštų minimizavimas trumpuoju laikotarpiu.
  Mikroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-10-28
 • Mikroekonomika (90)

  2 –7 variantas. 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Pastoviųjų kaštų pavyzdys yra. Laikinojo užsidarymo taisyklė teigia, kad firma negamina produkcijos, jei... Monopolistas maksimizuoja savo bendrąjį pelną arba minimizuoja nuostolius, kai gaminant optimalų produkcijos kiekį. Kainų lyderio paklausos kreivė yra... Vienas iš pagrindinių oligopolijos ir monopolinės konkurencijos skirtumų yra... 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? Paaiškinimai. 3 užduotis. Pratimai. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 75Lt, 100Lt, 150Lt. Sprendimą pagrįskite. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulosios konkurencijos rinkoje? Kokia gaminio rinkos kaina? Kokiai kainai esant firma nutrauks gamybą? Monopolininko produkto paklausa nustatoma pagal lygtį P = 50 – Q. Gamybos vidutiniai kintamieji kaštai nepriklauso nuo gamybos apimties ir sudaro 30 Lt. Pastoviųjų kaštų nėra. Raskite maksimizuojančią produkto kainą ir gamybos apimtį. Apskaičiuokite tą pelną. Firma veikia oligopolinėje šakoje ir parduoda plieną. Lentelėje pateikta plieno paklausa. Remdamiesi lentelėje pateikite informacija, nubrėžkite firmos plieno paklausos kreivę. Tarkime, kad pradinė plieno tonos kaina lygi 1000 Lt. Firma padidina 1 tonos plieno kainą nuo 1000 iki 1200 Lt. Koks yra paklausos elastingumas tarp dviejų paklausos kreivės taškų? Kaip pasikeičia firmos pardavimo pajamos padidinus kainą? Tarkime, kad firma sumažina 1 tonos plieno kainą nuo 1000 iki 800 Lt. Koks plieno paklausos elastingumas? Kaip pasikeičia pardavimo pajamos sumažinus plieno kainą? Ar ši laužta paklausos kreivė paaiškina kainų stabilumą oligopolinėse rinkose? Paaiškinkite savo samprotavimus. Šakoje veikia 50 firmų, kurių ribiniai kaštai pateikti 1 lentelėje. Užpildykite 2 lentelę ir nubrėžkite šakos pasiūlos kreivę, kai kaina nuo 4 iki 16 Lt. Nubrėžkite šakos paklausos kreivę (D) ir suraskite šakos pusiausvyros kainą, jei šakos paklausa pateikta 3 lentelėje. Kiek firmų sudarys "šaką" esant šiai kainai? Tarkime, kad padidėjus pakaitų konkurencijai paklausa keičiasi taip (4 lentelė). Nubrėžkite naują paklausos kreivę, ją pažymėkite D1. Padidėjo ar sumažėjo paklausa? Kokia nauja pusiausvyros kaina? Kiek firmų dabar sudarys šaką?
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2008-11-21
 • Mikroekonomika (94)

  1 variantas. Parinkite teisingą atsakymą. Pagal apibrėžimą darbo pastangos yra optimalios, kai: Tobulos konkurencijos darbo rinka skiriasi nuo monopsoninės tuo, kad. Renta, mokama už žemę, naudojamą gyvuliams ganyti, padidės. Pajamų paskirstymo nelygybės laipsnį ekonomikoje rodo. Kuriuo atveju vyriausybė neinternalizuoja (neperima) produkto išorinio poveikio? Ar teisingi tokie teiginiai? Paaiškinimai. Pratimai. Paveiksle pateikta darbo paklausa ir pasiūla tam tikroje darbo rinkoje. Tarkime, kad rinka pasiekusi pusiausvyrą. Monopolisto ribinio produkto pajamų (RPP) ir vidutinio produkto pajamų (VPP) kreivės pateiktos paveiksle. Gamindamas produktą monopolistas naudoja tik vieną kintamąjį išteklių, t.y. darbą. Tarkime, kad monopolisto požiūriu darbo pasiūlos kreivė lygi S1D. Bendrieji pastovieji kaštai lygūs 8000 Lt. Kiek darbuotojų samdys monopolistas? Kokios bus bendrosios pajamos? Kokie bus bendrieji kintamieji kaštai? Koks pelnas? Priemiesčio žemės pasiūla lygi 20000 ha, o paklausą rodo lygtis Q = 50000 – 4P. Kokia žemės kaina? Koks jos nuomos mokestis, jei palūkanų norma yra 8. Sprendimas. Tarkime, kad automobilius nuomojanti firma perka naują automobilį, kurio kaina 12000 Lt. Už automobilio nuomą firma gauna per metus 3000 Lt pajamų. Likutinė automobilio vertė po 4 metų lygi 6000 Lt (už tokią sumą automobilis gali būti parduotas). Ar verta firmai pirkti šį automobilį, jei palūkanų norma yra 20 %. Sprendimas: Paveiksle pavaizduota RKM kreivė rodo taršos mažinimo ribinius kaštus, o RKT1 kreivė – ribinius taršos kaštus. Iš pradžių nekreipkite dėmesio į RKT2 kreivę. Kokia yra ekonomiškai efektyvi taršos apimtis? Jei neimamas mokestis už taršą: kokia bus taršos apimtis? Kokie taršos mažinimo ribiniai kaštai? Kokie taršos ribiniai kaštai? Kokie efektyvumo nuostoliai? Kokį mokestį uždėjus vienam produkcijos vienetui taršos apimtis būtų ekonomiškai efektyvi? Tarkime, kad realūs taršos ribiniai kaštai yra RKT1, tačiau vyriausybė suklysta ir mano, kad jie lygūs RKT2. Taip pat tarkime, kad vyriausybė uždeda mokestį už taršą vienam produkcijos vienetui, kuris yra optimalus, jei taršos ribiniai kaštai lygūs RKT2: koks tada bus taršos kiekis? Ar jis didesnis, ar mažesnis už ekonomiškai efektyvų kiekį?
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-12-23
Puslapyje rodyti po