Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės veiklos metinio plano apskaičiavimas

  Įvadas. Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas. Gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-05-29
 • Įmonės veiklos metinio plano apskaičiavimas (3)

  Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės veiklos rezultatų įvertinimas ir sprendimų dėl tolimesnės veiklos priėmimas. Įmonių vystymo strategijų parinkimas. Efektyvumo didinimo planas. Pastoviųjų planinių išlaidų apskaičiavimas. Produkcijos asortimento planas. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas. Produkcijos pardavimo ir gamybos biudžetas. Darbo biudžetas. Gamybos kaštų biudžetas. Finansinis biudžetas. Išvados. Priedai (6 psl.).
  Mikroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-11-23
 • Įmonės veiklos rodikliai: picų gamyba UAB "Gurmanų pica"

  Įvadas. Darbo tikslas – įtvirtinti teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių, taip pat įsisavinti UAB "Gurmanų pica" įmonės veiklos ekonominių rodiklių skaičiavimo metodiką Skaičiavimai. Atskirų gaminių gamybos mastas per metus. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis vienam ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas gaminiui ir visai programai. Pagalbinių darbininkų darbo apmokėjimai bei įmokos socialiniam draudimui. Administracijos ir kitų darbuotojų darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Einamųjų (ciklinių) maksimaliųjų ir draustinių medžiagų atsargų skaičiavimas natūrine išraiška ir Lt. Numatomų pirkti medžiagų kiekis ir vertė litais per metus. Reikalingas sandėlio plotas ir visų įmonės patalpų vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis gamybai, bendriems įmonės reikalams, patalpų apšvietimui ir sunaudota elektros energijos vertė. Gamybinės paskirties įrenginių, pastatų ir kito ilgalaikio turto metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių išlaidų suma. Vieno gaminio pagaminimo savikaina. Veiklos sąnaudos ir gaminio pilnoji savikaina. Vieno gaminio kaina. Pagamintos ir parduotos produkcijos per metus vertė litais. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas per metus litais. Pelno mokestis litais ir pardavimo pelningumas procentais. Priemonės, kaip galima būtų sumažinti gaminių savikainą ir gauti didesnį pelną. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-05-08
 • Įmonės. Įmonių rūšys

  Individuali įmonė. Ūkinės bendrijos. Viešoji įstaiga. Akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Įmonės. Įmonių rūšys. Išvada.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-06-03
 • Įmonių asociacijos ir jų veikla Lietuvoje

  Įvadas. Asociacijos samprata, nepelno organizacija. Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos įstatai. Viešbučių ir restoranų asociacijos struktūra. Asociacijos veiklos tikslai. Asociacijos 2005-2006 metų veiklos planas. Asociacijos teikiama informacija. Asociacijos organizuojami renginiai. Kaip tapti nariu. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(33 puslapiai)
  2006-12-28
 • Įmonių bankrotas (4)

  Santrauka. Įžanga. Bankroto samprata. Įmonės bankroto bendriniai dalykai. Bendrosios nuostatos. Pagrindinės sąvokos. Bankroto bylos kėlimo pagrindai. Įmonės bankroto procedūra. Bankroto procesas. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas teisme. Neteisminės bankroto procedūros taikymas. Supaprastintas bankroto procesas. Bankrutuojančios įmonės administratorius. Tyčinis bankrotas. Taikos sutartis. Įmonės reorganizavimas. Bankrutuojančios įmonės likvidavimas. Akcinė bendrovė "Ekranas". Įmonės veikla ir ateities planai. Bankroto paskelbimo priežastys. Priemonės bankroto padariniams likviduoti. Atleistų darbuotojų ateitis.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-05-14
 • Įmonių bankrotas (5)

  Įvadas. Teoriniai įmonių bankroto galimybių vertinimo sprendimai. Bankroto esmė. Įmonių bankroto teisinis reglamentavimas. Bankroto bylos iškėlimo esmė. Bankroto priežasčių analizė. Bendraekonominės priežastys. Netinkamas vadovavimas įmonei. Nekokybiškas planavimas. Netinkamas informacijos rinkimas ir naudojimas. Finansinės analizės ir kontrolės ignoravimas. Tyčinis bankrotas. Bankroto prognozavimas. Finansinės analizės santykinių rodiklių naudojimas. Z modelio naudojimas. Įmonės mokumo, pelningumo ir bankroto ryšio analizė. Bankroto diagnozavimo modelio praktinis pritaikymas ir įvertinimas. E. Altmano modelio pritaikymas praktikoje. Įmonių restruktūrizavimas ir bankrotas. Įmonių bankroto proceso trukmė (1993 – 2004m.gruodžio 31 d.). Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-02-26
 • Įmonių bankrotas (6)

  Įvadas. Tikslas: Ištirti įmonių bankroto ekonominius ir teisinius aspektus, atlikus Lietuvos bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių statistinę analizę. Bankroto samprata. Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių skaičiaus dinamika. Įmonės nemokumas. Įmonės kreditoriai. Bankroto bylos kėlimo motyvai, iniciatoriai. Teisminis ir neteisminis bankroto bylos nagrinėjimas. Supaprastinta bankroto procedūra. Tyčinis bankrotas. Bankroto bylų baigtys. Turto pardavimas ir kreditorių reikalavimų tenkinimas. Garantinio fondo paskirtis ir tikslai. Įmonių bankrotų pasekmės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2008-10-08
 • Įmonių ekonomika (11)

  Įmonė. Individualioji įmonė (IĮ). Individualių įmonių privalumai. Tikroji ūkinė bendrija (TŪB). Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija (KŪB). Akcinė bendrovė. Žemės ūkio bendrovė. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai). Įmonės vidinė struktūra. Įmonių ekonominiai ir socialiniai tikslai. Socialinės įmonės. Socialiniai tikslai. Ekonominiai tikslai. Įmonių gamybos organizavimo formos. Verslo aplinkos charakteristika. Įmonės išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Įmonės personalo struktūra. Personalo poreikio apskaičiavimo metodai. Personalo išnaudojimo pagrindiniai rodikliai. Darbo laiko balansas. Pagrindiniai fondai ir jų struktūra. Pagrindinių fondų išnaudojimo rodikliai. Apyvartiniai fondai ir lėšos, jų struktūra ir poreikių apskaičiavimas. Apyvartinių fondų panaudojimo rodikliai. Apyvartinių lėšų apyvartumo spartinimo būdai. Medžiagų ir energetinių išteklių taupymo būdai. Verslo plano struktūros charakteristika. Marketingo tyrimas ir informacinė sistema. Konkurencija ir bankrotas. Naujų gaminių marketingas. Reklama ir jos veiksmingumas. Kaštai, jų klasifikavimas. Gamybos kaštų sąmatos sudarymas. Produkcijos savikainos plano rodikliai. Produkcijos savikainos kalkuliacija ir apskaičiavimas. Gamybos kaštų mažinimo veiksniai ir rezervai. Kainų nustatymo metodai. Kainų rūšys. Įmonės veiklos įvertinimas pagal pelną ir rentabilumą. Įmonės mokumo ir likvidavimo įvertinimas. Įmonės pajamų apsaugos rodiklių sudėtis ir jų charakteristika. Finansinio sverto rodiklių visuma, charakteristika.
  Mikroekonomika, špera(10 puslapių)
  2007-05-31
 • Įmonių ekonomika (16)

  1. Kokie yra įmonės veiklos pagrindiniai ekonominiai rodikliai? 2. Pradinė įrengimų vertė – 120 000 Lt, likvidacinė vertė – 8 000 Lt, naudojimo laikas 5 metai. Sudarykite nusidėvėjimo skaičiavimų lentelę. Skaičiavimams panaudokite metų skaičiaus metodą. 3. Kokia darbo apmokėjimo forma ir sistema taikoma Jūsų įmonėje? Kokie premijavimo rodikliai ir sąlygos? 4. Nustatykite įmonės personalo poreikį. 5. Apskaičiuokite išdirbio normą per darbo dieną, jei vienai paslaugai atlikti reikia 30 minučių. Mechanizavus ir geriau organizavus darbą, paslaugos atlikimo laikas sutrumpėjo 17%. Kiek paslaugų bus esant naujoms sąlygoms? 6. Parduotuvės pajamos per metus buvo 180 000 Lt. Per metus nupirkta produkcijos už 144 000 Lt, transporto išlaidos – 6 400 Lt. Produkcijos atsargų vertė metų pradžioje 2 520 Lt, o metų pabaigoje 12 032 Lt. Ar galima apskaičiuoti metinį pelną? Jei taip, tai koks pelno dydis? 7. Tarkime, kad p. U turi individualią įmonę, kuri įrengia dujų skaitiklius. Už vieno skaitiklio įrengimą p. U gauna iš užsakovo 80 Lt. Dujų skaitiklis yra dujų įmonės nuosavybė – už jį nei p. U, nei užsakovas nemoka. P. U samdo vieną šaltkalvį, kuris įrengia skaitiklius ir vairuoja automobilį. Jam mokama po 15 Lt už vieno skaitiklio įrengimą. Vienam skaitikliui įrengti medžiagos (vamzdžiai, veržlės, deguonis ir karbidas) kainuoja 5 Lt, kuras bei tepalai automobiliui – 5 Lt. Ši įmonė darbams atlikti turi suvirinimo aparatą, kuris kainuoja 1000 Lt ir bus naudojamas 5 metus; naudotą automobilį nupirktą už 1500 Lt, kuris bus naudojamas 3 metus, bei kita įranga, kuri kainavo 600 Lt ir bus naudojama 3 metus. Šios veiklos patentas kainavo 1300 Lt. Nustatykite: Įmonės pastovias metinės sąnaudas; Apskaičiuokite pastovias sąnaudas tenkančias 1, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 vienetų; Apskaičiuokite kintamas sąnaudas vienam įrengtam skaitikliui; Nustatykite visą sąnaudų sumą ir visas sąnaudas 1, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 vienetų; Apskaičiuokite minimalų parduotų paslaugų kiekį ir jų vertę, kurią viršijusi įmonė pradės gauti pelną ir kurių nepasekusi patirs nuostolių. Raskite pelno lūžio tašką ir nubraižykite grafiką. 8. Ataskaitinio laikotarpio parduotuvės prekių apyvarta sudaro 740 600 Lt. Praėjusio laikotarpio apyvarta 650 000 Lt. Per analizuojamąjį laikotarpį kainos vidutiniškai išaugo 3,5%. Apskaičiuoti prekių apyvartos augimo tempą. 9. Didmeninėje prekyboje parduodamos prekės su 20% antkainiu, o parduotuvė gautoms prekėms prideda 24% antkainį. Parduotuvėje pirktas dviratis už 1200 Lt. Kiek už dviratį sumoka didmenininkas gamintojui? 10. Prekybos įmonė I ketvirtyje realizavo produkcijos už 1 200 tūkst. Lt produkcijos atsargos sudarė... Apskaičiuokite: vidutines I ketvirčio produkcijos atsargas. Nustatykite vienos dienos pardavimo apimtį. Apskaičiuokite produkcijos apyvartumą dienoms ir kartais. 11. Įmonės veiklos planavimas Jūsų įmonėje?
  Mikroekonomika, uždavinys(6 puslapiai)
  2009-06-20
 • Įmonių grupavimo esmė ir principai

  Įmonių grupavimo esmė ir principai. Juridiniai įmonių tipai. Individualios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. Komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai).
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-05-23
 • Įmonių kaštai, jų apibūdinimas ir nustatymai

  Įvadas. Kaštų esmė. Trumpojo laikotarpio kaštai. Pastovieji, kintamieji ir bendrieji kaštai. Vidutiniai ir ribiniai kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštai. Ryšys tarp ilgo ir trumpo laikotarpio kaštų. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2009-03-16
 • Įmonių klasifikavimas

  Įmonių klasifikavimo tikslai ir požymiai. Įmonių klasifikavimas: Pagal dydį, Pagal veiklos pobūdį, Pagal teisines formas. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonė.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-05-23
 • Įmonių konkurencinis pranašumas

  Įvadas. Tyrimo tikslas – įvardinti konkurencinio pranašumo šaltinius siuvimo pramonėje, remiantis šiuolaikinėmis konkurencijos strategijomis. Konkuravimo strategijų esmė. Konkuravimo strategijų klasifikavimas. Pozicionavimas. Konkuravimo strategijų rūšys pagal M.E. Porterį. Konkuravimo strategijos pagal įmonių padėtį rinkoje. Persekiotojų (pretendentų į lyderius) strategijos. Sekėjų strategijos. Nišų užpildytojų strategijos. Įmonės konkurencinės situacijos analizė. Pagrindiniai siuvimo pramonės šakos ekonominiai rodikliai.
  Mikroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2011-01-12
 • Įmonių organizacinės formos

  Įmonių organizacinės formos (pasaulio ir Lietuvos pavyzdžiu). Pagrindinė verslo organizavimo forma. Įmonė. Smulkiojo verslo privalumai. Fizinis asmuo. Individualioji (personalinė) įmonė (IĮ). Tikroji ūkinė bendrija (TŪB). Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija (KŪB). Juridinis asmuo. Bendrovė. Akcinė bendrovė. Specialios paskirties bendrovės. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai). Valstybinės (vietos savivaldybės) įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Frančizės (lengvatų) įmonės. Ne pelno organizacijos (įmonės). Lietuva. Latvija. Estija. Lenkija. Čekija. Slovakija. Turkija. Kipras. Malta. Bulgarija. Rumunija. Vengrija.
  Mikroekonomika, konspektas(11 puslapių)
  2006-03-14
 • Įmonių organizacinės formos (2)

  Įvadas. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Verslo organizavimo formų privalumai ir trūkumai. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Smulkusis verslas. Europos šalių smulkių ir vidutinių įmonių (SVV) ypatumus. Lietuva. Latvija. Estija. Lenkija. Čekija. Slovakija. Turkija. Kipras. Malta. Bulgarija. Rumunija. Vengrija. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-12-22
 • Įmonių organizavimo formos Lietuvoje

  Įžanga. Individualios (personalinės) įmonės. Antspaudo įsigijimas. Registravimasis Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Registravimasis PVM mokėtoju. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-08
 • Įmonių priklausomai nuo verslo organizavimo formų palyginimas

  Įvadas. Įmonių rūšys. Ribotos ir neribotos atsakomybės įmonės. Individualios įmonės ir akcinės bendrovės pliusai ir minusai. Apskaitos reglamentavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-10-05
 • Įmonių raida

  Įvadas. Įmonių grupavimas. Privatizacijos reikšmė įmonių organizavimo formų raidai. Valstybės nuosavybės privatizavimas Lietuvoje. Įmonių rūšys Lietuvoje. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Ne pelno organizacija (įmonė). Įmonių tipų pranašumai ir trūkumai. Įmonių tipų statistinių tyrimų Lietuvoje duomenys. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-03-20
 • Įmonių rūšys

  Įvadas. Individualioji verslo įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Verslo organizavimo formų privalumai ir trūkumai. Mišriosios organizacijos. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-03
Puslapyje rodyti po