Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos namų darbai

Mikroekonomikos namų darbai (101 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mikroekonomika (96)

  Ekonomikos teorija ir ekonomikos tikslai. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Nubraižykite gamybos galimybių kreivę. Paaiškinti taškų, esančių kreivės viduje ir išorėje, prasmę. Paklausa ir pasiūla. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Uždaviniai. Paklausos ir pasiūlos elastingumo teorija. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Uždaviniai. Naudingumo teorija ir vartotojo elgsena. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Uždaviniai. Firma ir produkcijos kaštai. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Uždaviniai. Tobulos konkurencijos rinka. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Uždaviniai. Monopolija ir monopsonija. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Uždaviniai. Oligopolinė rinka. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Monopolinės konkurencijos rinka. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Uždaviniai. Gamybos veiksnių ribinio produktyvumo teorija. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Uždaviniai. Pajamų nelygybė ir jos reguliavimas. Testas (pažymėti teisingą atsakymą). Išorės efektai ir visuomeninės gėrybės. Testas (pažymėti teisingą atsakymą).
  Mikroekonomika, namų darbas(31 puslapis)
  2009-01-12
 • Mikroekonomika (97)

  Savarankiško darbo tikslas – sugalvoti, išspręsti ir pateikti mikroekonomikos testus ir užduotis. Ekonomikos teorija ir ekonomikos tikslai. Užduotis: sugalvoti ir pateikti kiekvienai iš 12 temų po 5 testų variantus (ne mažiau kaip 4 atsakymai) ir išspręsti po 5 užduotis. Pateikti sprendimus bei atsakymus. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumo teorija. Firma ir produkcijos kaštai. Tobulos konkurencijos rinka. Monopolija ir monopsonija. Oligopolinė rinka. Monopolinės konkurencijos rinka. Gamybos veiksnių rinka. Pajamų nelygybė ir jos reguliavimas. Išorės efektai ir visuomeninės gėrybės.
  Mikroekonomika, namų darbas(30 puslapių)
  2009-02-10
 • Mikroekonomika (99)

  4 uždaviniai su sprendimu. 18 variantas. Remdamiesi metodinėje priemonėje literatūra nurodyta paaiškinkite: kodėl darbo jėgos paklausa yra vadinama išvestine paklausa ir kas lemia jos kitimą; monopsonijos modelį darbo rinkoje; kuriuo atveju bus samdoma daugiau darbuotojų: 1) firma darbo jėgą samdo tobulos konkurencijos rinkoje; 2) firma darbo rinkoje yra monopsonija. Prekės X rinkos paklausa aprašoma funkcija: P= 15 –Q. Tarkime rinkoje veikia dvi firmos A ir B kurių ribiniai kaštai vienodi ir lygūs 3 Lt./vnt. Apskaičiuokite reikiamus duomenis ir užpildykite pateiktą lentelę bei paaiškinkite kiek prekių bus gaminama, jei bus taikomi skirtingi firmų elgsenos modeliai. Tarkime, jums siūloma studijuoti specialią programą, kuri padės išmokti programuoti kompiuteriu. Apmokymas truktų pusę metų, atsitraukus nuo tiesioginio darbo ir tai kainuotų 2500 Lt.Per tą laiką jūs netektumėte 9000Lt darbo užmokesčio. Pasitobulinę jūs 7 metų laikotarpyje kasmet gautumėte 4000 Lt. papildomas pajamas. Palūkanų norma 15 proc. Nuspręskite ar tikslinga studijuoti šią programą. Tarkime, rinkoje siūloma 500 vnt darbo ir 400 vnt kapitalo. Pradinis šių išteklių paskirstymo variantas toks: baldams gaminti naudojame 300 vnt darbo ir 200 vnt kapitalo, pagaminama 100 šios prekės vienetų; likusi išteklių dalis naudojama drabužių gamyboje ir pagaminama 500 šios prekės vienetų. Pavaizduokite aprašytą situaciją Edžvorto diagramoje. Paaiškinkite kokios sąlygos turi būti tenkinamos, kad būtų pasiektas Pareto optimumas gamyboje.
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-04-10
 • Monopolija (7)

  Įvadas. Rinkos ekonominiai subjektai. Ekonominės veiklos apytaka. Kainų ir rinkos funkcijos. Monopolija. Monopolizavimo priežastys. Monopolinė kaina. Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis. Monopolija Lietuvoje. Išvados. Uždavinio sprendimas.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-10-16
 • Monopolijos formavimosi ypatybės ir pelno maksimizavimas

  Įvadas. Monopolijos formavimosi ypatybės. Pelno maksimizavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-10-24
 • Monopolinė rinka (2)

  Įvadas. Monopolijos formavimosi ypatybės. Pelno maksimizavimas. Monopolizacijos veiksniai. Monopolinė kaina. Rinkos privalumai. Rinkos trūkumai/ribotumai. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-05-16
 • Monopolinė rinka (3)

  Užduotys. Rinkoje veikia stambi firma – monopolistė. Ji gali mažinti rinkos kainą, parduodama didesnį prekių kiekį. Firma gamina tokios apimties produkciją: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tūkst. vnt. Gaminant 2 tūkst. vnt., produkcijos kaina yra 90 Lt/vnt. Nustatyti kainą kitoms gamybos apimtims, jei tiesioginio paklausos elastingumo koeficientas yra 0,2 tūkst. vnt./ Lt. Apskaičiuoti firmos bendrąsias pajamas ir ribines pajamas, pardavus visą produkciją. Duomenis surašyti į 1 lentelę. Apskaičiuoti paklausos elastingumą kainai intervaluose: a. nuo 30 iki 40 Lt/vnt., b. nuo 40 iki 60 Lt/vnt., c. nuo 80 iki 90 Lt/vnt. Nubrėžti paklausos grafiką ir pažymėti jame paklausos elastingumą. Nubrėžti firmos paklausos, bendrųjų pajamų ir ribinių pajamų grafikus bei parodyti jų tarpusavio ryšį. Paaiškinti bendrųjų ir ribinių pajamų priklausomybę nuo paklausos elastingumo. Išvardinti monopolinės rinkos ypatybes. Apibrėžti firmos gamybos kaštus ir pateikite jų struktūrą. Kai firmos produkcijos apimtis 2 tūkst. vnt., kintami kaštai sudaro 30 tūkst. Lt., kai 4 tūkst. vnt. – 90 tūkst. Lt. Apskaičiuoti materialines išlaidas produkcijos apimtims: 6, 8 ir 10 tūkst. vnt., jei jų pokytis sudaro 10 tūkst. Lt kiekvienam 2 tūkst. vnt. gamybos prieaugiui. Kai firma gamina 12 tūkst. produkcijos vienetų, tai materialinių gamybos kaštų prieaugis sudaro 20 tūkst. Lt, kai 14 tūkst.vnt. – 30 tūkst. Lt. Firmos pastovūs kaštai kiekvienai gamybos apimčiai sudaro 100 tūkst. Lt, o darbo kaštai W – atitinkamai 20, 60, 120, 200, 300, 420, 560 tūkst. Lt. Rezultatus surašyti į 2 lentelę. Nubrėžti pastovių, kintamų, bendrųjų kaštų grafikus. Nubrėžti monopolinės firmos bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų grafikus ir nustatyti, kokiai gamybos apimčiai esant firma maksimizuoja pelną. Nubrėžti monopolinės firmos ribinių pajamų ir ribinių kaštų grafikus ir nustatyti, kokiai gamybos apimčiai esant firma maksimizuoja pelną. Sprendimas. Darbas iliustruotas lentelėmis ir grafikais.
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-01
 • Monopolinė rinka (6)

  Įvadas. Monopolinė kainodara. Monopolinės kainodaros bruožai. Kaina ir gamybos apimtis monopolinėje rinkoje. Pasiūlos ir kainos santykis monopolinėje rinkoje. Pasiūlos ir kainos santykis monopolinėje rinkoje. Kainų diskriminacija. Kainų diskriminacija. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-03-04
 • Monopolinės valdžios įvertinimas

  Įvadas. Monopolinės valdžios įvertinimas. Lernerio indeksas. Beino indeksas. Herfindalio indeksas. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-03-19
 • Nedarbas šalyje ir galimos jo pasekmės

  Įvadas. Darbo jėgos įvertinimas. Nedarbas ir teoriniai gyventojų užimtumo aspektai. Lietuvos gyventojai. Miesto ir kaimo gyventojai. Bedarbystės lygis. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2007-01-12
 • Nedarbo problema Telšių rajone

  Įvadas. Nedarbas ir gyventojų užimtumas. Nedarbo rūšys ir tipai. Valstybinės gyventojų užimtumo teisinės garantijos. Nedarbo priežastys Lietuvoje. Nedarbas ir užimtumas "darbo biržos" duomenimis. Darbo rinkos situacija Lietuvoje. Užimtumo ir nedarbo situacijos įvertinimas Telšių rajone. Užimtumo ir nedarbo analizė Telšių rajone. Išvados. Priedas (Anketa).
  Mikroekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2009-01-15
 • Oligopolinių firmų elgsena

  Įvadas. Stabilios kainos (laužtos paklausos kreivės) modelis. Kainų lyderio modelis. Vyraujančios firmos pusiausvyra trumpuoju laikotarpiu. Kartelis. Išvados. Praktinių užduočių sprendimas. Išnašos.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-04-16
 • Pagrindinės ekonominės problemos Lietuvoje

  Mikroekonomikos namų rašto darbas. Įvadas. Ekonomikos sąvoka. Lietuvos ekonomikos raidos 1991–2005 metų etapai. Lietuvos problemos. Nedarbas. Skurdas. Žmonių migravimas į užsienį. Kainų didėjimas. Švietimo reformos. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-10-29
 • Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra ir jos kitimas

  Rinkos dėsnius. paslaugų kiekis. Paklausos dėsnis. Pasiūla. Veiksniai galintys daryti įtaką pasiūlai. Pusiausvyra. Rinkos kaina. Pusiausvyra. Pusiausvyros kaina. Trūkumas.
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-11-18
 • Pašto įmonės ekonominių rodiklių sistema

  Įvadas. Pašto įmonės prognozavimas ateinantiems metams. Darbo rodiklių apskaičiavimas. Gamybinių išlaidų nustatymas. Produkcijos vieneto savikainos nustatymas. Pelno ir rentabilumo nustatymas. Suvestinė ekonominių rodiklių lentelė 2004 m.
  Mikroekonomika, namų darbas(14 puslapių)
  2005-08-10
 • Rinka ir jos mechanizmas

  Įvadas. Pasiūla. Paklausa. Paaiškinti, kaip elgsis rinkos dalyviai. Prekių kainos bus 5 ir 13 Lt.? Prekių kainos bus 4 ir 14 Lt.? d. Kai prekių bus pagaminta 70 tūkst.vnt. ir 120 tūkst. vnt.? Jei bus parduota 100 tūkst.vnt. kiek vienas jų kainavo? Kiek tūkst. vnt. pirks vartotojai, kai vienas jų kainuoja 7 Lt? Apskaičiuoti gamintojų planuojamas pajamas, kai vienas vienetas kainuoja 7 Lt? Apskaičiuoti gamintojų planuojamas pajamas, jei bus pagaminta 100 tūkst. vnt.? Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-10-08
 • Rinkos pusiausvyra (3)

  Įvadas. Tradicinis požiūris į pasiūlą ir paklausą. Paklausa. Pasiūla. Pasiūlos ir paklausos sąveika. Rinkos pusiausvyra. Atvejai, kai rinkos pusiausvyra nesusidarys. Pusiausvyros tyrimas. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-11-20
 • Rinkos struktūros ir įmonių elgsenos bei veiklos rodiklių sąveika

  Įvadas. Ekonominių sistemų tipai. Pirminis rinkos mechanizmo vertinimas. Gamybos reikšme ir jos efektyvumas. Gamybos veiksniai. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-04-02
 • Technologija. Gamybos kaštai

  Gamybos veiksniai ir gaminiai. Ilgasis ir trumpasis laikotarpiai. Bendrasis, vidutinis ir ribinis naudingumas. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Techninė pakeitimo norma. Pelno maksimizavimas. Pastovieji, kintamieji ir bendrieji kaštai. Vidutiniai ir ribiniai kaštai. Kaštų minimizavimas.
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-04-10
 • Ūkinė veikla ir ekonominiai skaičiavimai

  Įvadas. Ūkinė veikla. Istorinės ūkio formos. Ūkinė veikla – ekonomikso objektas. Gamybinė visuomenės veikla. Svarbiausi ūkinės veiklos bruožai. Ūkinės veiklos dėsniai. Ekonominiai skaičiavimai. Ekonominių skaičiavimų nauda. Ekonominių skaičiavimų formos. Išnašos.
  Mikroekonomika, namų darbas(2 puslapiai)
  2008-04-15
Puslapyje rodyti po