Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos namų darbai

Mikroekonomikos namų darbai (101 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mikroekonomika (27)

  Mikroekonomikos užduotys. Laisvoji gėrybė. Esant pateiktoms paklausos ir pasiūlos kreivėms (QD=100-2P ir QS=10+4P), kai sumažėja pasiūla... Jeigu X produkto paklausos kiekiui padidėjus nuo 28 000 iki 32 000 vnt. Bendrosios pajamos sumažėja nuo 12 tūkst. Lt iki 8 tūkst. Lt, tai produkto paklausa yra.. Jei vartotojo pajamos lygios 45 Lt, tai... Jei ribinis produktas mažėja, tai vidutinis produktas... Ar teisingi tokie teiginiai... Pratimai.
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-02-24
 • Mikroekonomika (28)

  Mikroekonomikos namų darbai. Optimalaus išteklių derinimo parinkimas. Vartotojai stengiasi maksimizuoti naudingumą, o firmos dažniausiai stengiasi maksimizuoti. Monopolisto ribinės pajamos mažesnės už kainą, nes... Kokią gaminamo produkto kainą nustatys kartelis (atsakydami pasiremkite paveikslu, kuriame pateiktos kartelio paklausos (D) ir dviejų kartelio firmų ribinių kaštų (RK1) ir (RK2) kreivės)? Ar teisingi tokie teiginiai? Pratimai.
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-02-24
 • Mikroekonomika (29)

  Mikroekonomikos namų darbai. Jei mašinų paklausa gana elastinga, o robotai yra puikus darbuotojų, gaminančių mašinas, pakaitas, tai autodarbuotojų pasiūlos sumažėjimas lemia... Jei vyriausybė įstatymu nustato minimalų darbo užmokestį, kuris didesnis už pusiausvyros, tai... Rentos egzistavimas pateisinamas tuo, jog... Vyriausybė gali sumažinti pajamų nelygybę... Tobulosios konkurencijos rinkose privatūs dalyviai stengiasi... Ar teisingi tokie teiginiai. Pratimai.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-02-24
 • Mikroekonomika (3)

  Kontrolinis darbas: Ekonominės politikos tikslai. Praktinis elastingumo teorijos taikymas, kainų kontrolė. Gamybos organizavimo formos. Monopolijos reakcija į mokesčius ir subsidijas. Pelną maksimizuojančios įmonės elgsena. Paaiškinkite, kodėl neprotinga uždaryti firmą, jei ji gauna nulinį ekonominį pelną.
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-04-07
 • Mikroekonomika (31)

  Mikroekonomikos namų darbai. Pasirinkite teisingą atsakymą. Didėjant gamybos apimčiai, vidutiniai kaštai. Ribiniai septinto vieneto gamybos kaštai lygūs (atsakydami pasiremkite 1 lentelės duomenimis). Jei monopolisto nustatyta kaina tik šiek tiek didesnė už ribines pajamas, o gamybos apimtis optimali, tai. Kartelyje jungtinis visų narių pelnas maksimalus, kai. Pagrindinis monopolijos ir monopolinės konkurencijos skirtumas yra tas, kad. Ar teisingi tokie teiginiai? 5 teiginiai. Pratimai. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 100 Lt, 150 Lt, 200 Lt. Sprendimą pagrįskite. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulosios konkurencijos rinkoje, kai produkto rinkos kaina yra 350 Lt? Kokį pelną ji gaus? Kokiai esant kainai firma pelno negaus? Kokiai kainai esant firma nutrauks gamybą?
  Mikroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2006-03-17
 • Mikroekonomika (32)

  Mikroekonomikos namų darbas. 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Pagal apibrėžimą darbo pastangos yra optimalios, kai? Tobulosios konkurencijos darbo rinka skiriasi nuo monopsoninės tuo, kad? Renta, mokama už žemę, naudojamą gyvuliams ganyti, padidės? Pajamų paskirstymo nelygybės laipsnį ekonomikoje rodo? Kuriuo atveju vyriausybė neinternalizuoja (neperima) produkto išorinio poveikio? 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? Kai vyriausybė uždeda firmai papildomus mokesčius, darbuotojai nejaučia mokesčio pasekmių, kinta tik firmos pelnas. Jei darbo pirkėjas turi rinkos galią, tai kuo daugiau darbuotojų jis samdo, tuo didesnės jo išlaidos darbo užmokesčiui. Esant monopolijai verslininkai gali gauti pajamas, viršijančias gamyboje naudojamų veiksnių alternatyviuosius kaštus. Gebėjimų skirtumai, skirstydami darbuotojus į nekonkuruojančias grupes, sąlygoja pajamų nelygybę. Neišsenkančią naudą teikiančių produktų ribiniai visuomeniniai kaštai lygus nuliui. 3 užduotis. Pratimai: 1. Paveiksle pateikta darbo paklausa ir pasiūla tam tikroje darbo rinkoje. Tarkime, kad rinka pasiekusi pusiausvyrą. A. Kuris plotas rodo transferines pajamas? B. Kokia yra ekonominė renta? C. Kaip skirtųsi ekonominės rentos ir transferinių pajamų santykinės apimtys, jei darbo pasiūla būtų neelastingesnė? Monopolisto ribinio produkto pajamų (RPP) ir vidutinio produkto pajamų (VPP) kreivės pateiktos paveiksle. Priemiesčio žemės pasiūla lygi 20000 ha, o paklausa rodo lygtis Q=50000-4P. Kokia žemės kaina? Koks jos nuomos mokestis, jei palūkanų norma yra 8%? Tarkim, kad minimalios garantuojamos šeimos metinės pajamos 3600 Lt, o ribinė neigiamų mokesčių norma 0,50. Užpildykite lentelę. Tarkime, kad ribinė neigiamų mokesčių norma lygi 0,25. Apskaičiuokite ir surašykite į naujai nubraižytą lentelę neigiamus pajamų mokesčius atitinkamų kategorijų šeimoms ir bendrąsias subsidijas, pervestas joms. Kaip kinta neigiamų mokesčių programų (subsidijų) kaštai sumažinus ribinę neigiamų mokesčių normą? Kaip keičiasi paskatos dirbti sumažinus ribinę neigiamų mokesčių normą nuo 0,50 iki 0,25? Tarkime, kad vyriausybė padidina minimalias garantuojamas pajamas nuo 3600 iki 4500 Lt, o ribinė neigiamų mokesčių norma lygi 50%. Apskaičiuokite ir surašykite į naujai nubraižytą lentelę neigiamus pajamų mokesčius (subsidijas), pervestus šeimoms, esančioms atitinkamoje pajamų kategorijoje, ir bendras subsidijas, pervestas joms. Kaip pasikeitė neigiamų mokesčių programų kaštai (subsidijos) padidinus minimalias garantuojamas pajamas? Kaip pasikeitė paskatos dirbti? Kuriai programai teiktumėte pirmenybę būdamas mokesčių mokėtojui? Paveiksle pavaizduota RKM kreivė rodo taršos mažinimo ribinius kaštus, o RKT1 kreivė – ribinius taršos kaštus. Iš pradžių nekreipkite dėmesio į RKT2 kreivę. Kokia yra ekonomiškai efektyvi taršos apimtis? B. Jei neimamas mokestis už taršą: a) kokia bus taršos apimtis? b) Kokie taršos mažinimo ribiniai kaštai? c) Kokie taršos ribiniai kaštai? d) Kokie efektyvumo nuostoliai? Kokį mokestį uždėjus vienam produkcijos vienetui taršos apimtis būtų ekonomiškai efektyvi? Tarkime, kad realūs taršos ribiniai kaštai yra RKT1, tačiau vyriausybė suklysta ir mano, kad jie lygūs RKT2. Taip pat tarkime, kad vyriausybė uždeda mokestį už taršą vienam produkcijos vienetui, kuris yra optimalus, jei taršos ribiniai kaštai lygūs RKT2: a) koks tada bus taršos kiekis? Ar jis didesnis, ar mažesnis už ekonomiškai efektyvų kiekį? b) Kokie taršos mažinimo ribiniai kaštai? c) Kokie tikrieji taršos ribiniai kaštai? d) Koks efektyvumo nuostolis? Ar vyriausybė, nepakankamai įvertindama problemą, imasi adekvačių veiksmų ją spręsti?
  Mikroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-03-17
 • Mikroekonomika (34)

  Namų darbas Nr. 1 (A – 9 variantas). 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Kuris iš šių teiginių yra teisingas ribinės analizės pavyzdys? Duotos paklausos ir pasiūlos funkcijos. Kokia pusiausvyros kaina ir kiekis? Politika, nukreipta prieš narkotikus ir mažinanti heroino pasiūlą. Abejingumo kreivė rodo visus galimus? Jei vidutinis produktas didėja, tai ribinis produktas. 2 užduotis ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai: jonas ir petras talkina rinkimų kompanijoje. Jie ruošia išsiuntimui rinkimų lankstinukus. Lankstinuką reikia įdėti į voką, užklijuoti jį ir užrašyti adresą. Jonas yra miklesnis, jis per 1 val. Užklijuoja 300 laiškų arba užrašo 100 adresų. Petras per 1 val. Užklijuoja 100 laiškų arba užrašo 50 adresų. Kaip jiedu turėtų pasiskirstyti darbą, kad greičiau jį atliktų. Per dieną reikia paruošti 1200 laiškų. Kas atsitiks, jei Jonas ir Petras ims varžytis raštinės paslaugų rinkoje? Viename Lietuvos mieste namų nuomos paklausos ir pasiūlos funkcijos lygio. Prekės X parduodama 300 vnt. Per savaitę. Sumažėjus prekės Y kainai 8%, prekės X benuperkama 250 vnt. Per savaitę. Ar prekės X ir Y yra pakaitai, ar komplektinės prekės? Atsakymą pagrįskite. Koks yra prekių X ir Y paklausos vidutinis kryžminis elastingumas? Lentelėje pateikta Petro A, B, C ir D prekių ir santaupų ribiniai naudingumai. A. Tarkime, kad A,B,C ir D kainuoja: 6,3,2,4 litus. Apskaičiuokite vieno lito ribinį naudingumą visoms keturioms prekėms ir santaupoms. Vieno santaupų vieneto kaina lygi vienam litui. Petro pajamos – 76 Lt. Kiek A,B,C ir D prekių vienetų pirks Petras ir kiek litų turės taupyt norėdamas maksimizuoti bendrąjį naudingumą? Koks bus bendrasis naudingumas? Pateikta nealkoholinių gėrimų gamybos vidutinio darbo produkto kreivė. Remdamiesi paveikslo duomenimis atsakykite į tokius klausimus: Vidutinis darbo produktas maksimalus, kai L =20. Ar bendrasis darbo produktas taip pat maksimalus, kai L=20? Koks yra bendrasis produktas, kai L=18, jei vidutinis darbo produktas lygus 58, kai L=17, o ribinis aštuonioliktojo vieneto produktas – 70? Jei trisdešimto darbo vieneto (darbo valandos) produktas neigiamas, ar tai reiškia, kad vidutinis. Koks yra bendrasis, kai vidutinis produktas lygus 30? Kokį darbo kiekį naudojant sutampa vidutinis ir ribinis darbo produktas?
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-29
 • Mikroekonomika (39)

  Bendrojo, vidutinio ir ribinio produkto supratimas. Įmonės trumpalaikė pusiausvyra tobulos konkurencijos rinkoje. Monopolinių susivienijimų rūšys. Uždavinys.
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-09-18
 • Mikroekonomika (40)

  Rinkos ekonomika: jos privalumai ir trūkumai. Rinkos ekonomikos privalumai. Veiksminga konkurencija ir laisvi gaminių mainai. Bankrotas ir įmonių perorganizavimas. Kainos ir santykinis stygius. Naudokitės rinka kovodami su tarša. Rinkos ekonomikos trūkumai. "Neoficialusis sektorius". Nedarbas kartais neišvengiamas. Nedarbo reguliavimo būdai. Užduotis: Buhalteris uždirba 1500 Lt per mėnesį. Jam pasiūlė atsitraukus nuo darbo baigti 2 mėnesių trukmės tobulinimosi kursus. Buhalteris apskaičiavo, kiek jam tai kainuos: mokestis už kursus – 1000 Lt, mokymosi priemonės – 150 Lt, būstas – 300 Lt, asmeninės išlaidos – 350 Lt. Kiek kainuos kursai? Kokie jų alternatyvieji kaštai?
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-10-31
 • Mikroekonomika (46)

  Parinkite teisingą atsakymą. Ar teisingi tokie teiginiai? Pratimai.
  Mikroekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2006-12-15
 • Mikroekonomika (47)

  Namų darbas nr. 3 (A-10 variantas).1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą? Jei mašinų paklausa gana elastinga, o robotai yra puikus darbuotojų, gaminančių mašinas, pakaitas, tai autodarbuotojų pasiūlos sumažėjimas lemia? Jei vyriausybė įstatymu nustato minimalų darbo užmokestį, kuris didesnis už pusiausvyros, tai? Rentos egzistavimas pateisinamas tuo, jog: Vyriausybė gali sumažinti pajamų nelygybę Tobulosios konkurencijos rinkoje privatūs dalyviai stengiasi. 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai: Lentelėje pateikta informacija apie kiekvieno papildomai priimto darbuotojo pagamintų x prekių kiekį, kai žemės ir kapitalo ištekliai nekinta. Kokį darbuotojų skaičių samdant ribinis darbo produktas maksimalus? Kokį darbuotojų skaičių samdant vidutinis darbo produktas maksimalus? Kelintą darbuotoją samdant rezultatyvumas pradeda mažėti? Ar iš pateiktos informacijos galite pasakyti, kiek darbuotojų firma samdys? Paaiškinkite savo atsakymą? Baikite pildyti lentelę. Kiek darbininkų samdys ir kokį dienos atlyginimą mokės firma, veikianti netobulosios konkurencijos produkto ir darbo rinkoje? Per tam tikrą laikotarpį žemės sklypo kaina padidėjo 1,5 karto. Palūkanų norma per tą patį laikotarpį sumažėjo nuo 9% iki 6%. Kaip pasikeitė to žemės sklypo nuomos mokestis? 2004 metų pradžioje X firma investuoja į keturis potencialius projektus. Šių projektų kaštai ir pajamos pateikti lentelėje. Lentelėje pateikta monopolisto gaminamo produkto vidutinės pajamos ir gamybos kaštai. Apskaičiuoti, kokiai gamybos apimčiai esant monopolistas gaus maksimalų pelną.
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-12-15
 • Mikroekonomika (48)

  Pinigai; kilmė, funkcijos. Naudingumo teorija. Naudingumo rūšys. Biudžetinė vartotojo tiesė. Monopolinė rinka. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Verslo organizavimo formos rinkos ekonomikoje, jų privalumai ir trūkumai. Uždaviniai.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-01-03
 • Mikroekonomika (49)

  1 tema: Ribotumas ir pasirinkimas. Mikroekonomika nagrinėja. Kadangi riboti ištekliai gali būti naudojami alternatyviai. Automobilių gamintojai gamina mašinas tol, kol: tema: Pasiūla ir paklausa. Remdamiesi pateiktomis paklausos ir pasiūlos funkcijomis. Lentelės duomenys apibūdina saldainių paklausą ir pasiūlą, kai kainos įvairios. Remdamiesi lentelės duomenimis nubraižykite saldainių paklausos ir pasiūlos kreives. Jas pažymėkite D ir S raidėmis, o pusiausvyros tašką E raide. Kokia saldainių pusiausvyros kaina ir koks pusiausvyros kiekis? Padidėjus gyventojų skaičiui ir pajamoms, paklausos kreivė persikelia. Tarkime, kad esant bet kokiai paklausos kainai paklausos kiekis padidėja 300 tonų. Nubrėžkite naują paklausos kreivę, ją pažymėkite D1, naują pusiausvyros tašką pažymėkite E1. Kaip pasikeitė pusiausvyros kaina? Kaip pasikeitė pusiausvyros kiekis? Tarkime, kad pabrangus cukrui pasiūla (pasiūlos kiekis, esant atitinkamai kainai) sumažėja 150 tonų saldainių. Nubrežkite naują pasiūlos kreivę, ja pažymėkite S1. Kaip pasikeičia saldainių pusiausvyros kaina ir kiekis? Koks bus saldainių pusiausvyros kiekis ir pusiausvyros kaina taške, kuriame susikerta D1 ir S1 kreivės? Šį tašką pažymėkite E2. piniginės pajamos padidėja, o A ir B produktų kainos taip pat padidėja, tai biudžeto linija: tema: Vartotojo elgsena. Lentelėje pateikti duomenys apie tai, kaip Birutė vertina skirtingus suknelių kiekius, taip pat bendros išlaidos suknelėms, kai viena kainuoja 135, 90, 60 litų. Apskaičiuoti kiekvienos suknelės ribinį naudingumą. Kiek suknelių Birutė pirks, kai viena kainuoja 135, 90, 60 litų? Suraskite bendrojo naudingumo ir bendrųjų išlaidų skirtumą, kai suknelių kainos skirtingos. Remdamiesi lentelės duomenemis, nubraižykite suknelių paklausos kreivę. 4 tema: Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Ar teisingas toks teiginys: Pasiūlą rodo lygtis Q = 4P – 20. Apskaičiuokite pasiūlos elastingumą, kai kaina P = 10 Lt. Kai kinta pasiūlos elastingumas, kintant kainai. 5 tema: Tobula konkurencija. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimti pasirinks firma, veikianti konkurencinėje rinkoje, kai produkto rinkos kaina yra 350 litų? Kokį pelną ji gaus? Kokiai esant kainai firma pelno neuždirbs? Kokiai kainai esant ji nutrauks gamybą? Pagrįskite teiginį. 6 tema: Monopolija. Monopolinės firmos vidutinės pajamos. Baikite pildyti lentelę. Kokia kainą pasirinks firma monopolininkė?
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-01-11
 • Mikroekonomika (52)

  Materialinės gerybės ir ekonominės vertybės. Prekė ir jos savybės. Įmonės pajamos, jų rūšys. Įmonės pelnas. Darbo užmokesčio diferencijavimo veiksniai. Aplinkos tarša ir gyvenimo kokybė. Priemonės aplinkos taršai mažinti. Aplinkos taršos kontrolės kaštai. Kaip šie paklausos ir pasiūlos pokyčiai veikia rinkos kainą ir kiekį (didėja, mažėja, nekinta, neaišku). Baikite pildyti lentelę. Kokią kainą pasirinks firma monopolininkė?
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-02-27
 • Mikroekonomika (53)

  Namų darbas nr.1. (2 variantas). 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Mikroekonomika nagrinėja. Jei pasiūla didėja, o paklausa mažėja, tai? Tarkime, kad jūs esate degalinės vadovas. Ekonometriniais skaičiavimais užsiimanti firma apskaičiuoja, kad benzino paklausos elastingumo kainai koeficientas yra 0,78. Jeigu benzino kainą padidinsite 10 %, galite tikėtis, kad? Jautienos vartojimo nesumažina. Ribinis produktas lygus. 2 užduotis. AR TEISINGI TOKIE TEIGINIAI? 3 užduotis. Pratimai: Tarkime, kad X šalies išteklių atsargos yra 100 kg urano ir 100 kg plutonio. Iš kiekvieno urano kg galima pagaminti tris atomines bombas arba 1milijoną kilovatvalandžių elektros energijos. Kiekvienas plutonio kg gali būti panaudotas vienos atominės bombos arba vieno milijono kilovatvalandžių elektros energijos gamybai. Kokį maksimalų elektros energijos kiekį galima pagaminti naudojant visus turimus išteklius? Jei nutariama pagaminti 300 bombų, kiek elektros energijos dar galima pagaminti? Kiek bombų galima pagaminti visus turimus išteklius naudojant tik jų gamybai? D. Remdamiesi A, B, C klausimų atsakymais, nubrėžkite bombų ir elektros energijos gamybos galimybių kreivę. Pažymėkite ją GGK. E. Tarkime, kad S. Galinis išranda naują iš plutonio gaminamą bombą. Iš kiekvieno plutonio kg dabar galima pagaminti 4 bombas. Elektros energijos gamybos technologija nekinta. Tame pačiame grafike nubrėžkite naują gamybos galimybių kreivę. Pažymėkite ją GGK1. F. Kiek elektros energijos bus galima pagaminti naujomis sąlygomis, jei iš turimų išteklių reikia pagaminti 300 bombų? G. Ar S. Galinio išradimas padidino galimybes gaminti daugiau ne tik bombų, bet ir elektros energijos? 1 pav. pateiktos pasiūlos ir paklausos kreivės. Koks paklausos ir koks pasiūlos kiekis, kai kaina 75 centai? Kiek pasiūlos kiekis viršija paklausos kiekį, kai produkto kaina 1 litas 75 centai? Kokiai kainai esant pasiekiama rinkos pusiausvyra? Kino teatro administracija pakėlė bilietų kainas nuo 6 Lt iki 8 Lt. Dėl to žiūrovų sumažėjo 2 kartus. Apskaičiuokite bilietų paklausos vidutinį elastingumą šiame kainų intervale. Ar šis administracijos sprendimas buvo protingas? Paaiškinkite. 2 pav. pateiktos individo biudžeto linijos ir abejingumo kreivės. Tarkime, kad pusiausvyrą pasiekusio vartotojo pajamos lygios 1200 Lt, X prekės kaina PX – 2 Lt, o Y prekės kaina PY – 4 Lt. Kiek X prekės vienetų ir kiek Y prekės vienetų pirks pusiausvyrą pasiekęs vartotojas? Tarkime, kad X prekės kaina padidėja iki 5 Lt, o pajamos ir PY nekinta. Kiek X prekės vienetų bus vartojama esant naujai pusiausvyrai? Kiek litų reikia duoti vartotojui norint išskirti pakeitimo efektą? Kam lygus bendrasis kainų pokyčio efektas? Kam lygus pakeitimo efektas? Kam lygus pajamų efektas? Ar X prekė normali, ar nepatraukli? Žemiau išvardytos įvairios prekės. Nurodykite, ar šios prekės yra vartojamosios prekės (VP), ar gamybos priemonės (GP), ar dvejopos paskirties (DP), t.y. tų prekių paskirtis priklauso nuo to, kas ir kokiems tikslams jas naudoja.
  Mikroekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-03-01
 • Mikroekonomika (54)

  1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Jei darbo užmokestis didėja, o darbo pasiūlos kiekis mažėja, tai? Darbo užmokesčio skirtumus lemia. Pajamų skirtumus lemia. Visuomeninės gėrybės naudos kreivė lygi individualių ribinių naudų kreivių vertikaliai sumai. 2 užduotis. AR TEISINGI TOKIE TEIGINIAI. 3 užduotis. PRATIMAI. Naudodami lentelėje pateiktus duomenis, parinkite teisingus atsakymus. Apskaičiuokite ir surašykite į lentelę praleistų kintamųjų reikšmes. Kokios yra bendrosios pajamos pasamdžius šešis darbuotojus. Koks yra penkto darbuotojo ribinis produktas. Firma gamina stalus. Apskaičiuokite ir įrašykite į lentelės 3 stulpelį ribinį produktą. Firma stalus parduoda tobulos konkurencijos rinkoje po 150 Lt už vienetą. Apskaičiuokite ir įrašykite į lentelės 4 stulpelį kiekvieno darbuotojo ribinio produkto pajamas. Į 5 stulpelį įrašykite firmos bendrąsias pajamas. Bendrieji pastovieji kaštai lygūs 1200 Lt. Kiek darbuotojų samdo firma siekdama maksimizuoti pelną, jei kiekvieno darbuotojo mėnesio atlyginimas 1150 Lt. Kokį pelną gauna? Kokį pelną gautų firma, samdydama 6, 9, 10 darbuotojų. Paveiksle pateikta visos šakos stalų gamintojų darbo pasiūlos kreivė. Tarkime, kad šalyje yra 100 tokių stalus gaminančių firmų. Remdamiesi tipinės firmos ribinio produkto vertės duomenimis, nubraižykite stalų rinkos paklausos kreivę. Koks yra rinkos pusiausvyros darbo užmokestis? Koks užimtumas? Kiek darbuotojų samdys firma? Kokį pelną gaus? G. Tarkime, kad stalų gamintojai įkuria stiprią profsąjungą, jungiančią visus gamintojus. Norėdami įvertinti galimus alternatyvius tikslus profsąjunga paprašė Jus atsakyti į tokius klausimus. Lentelėje pateiktas pajamų paskirstymas hipotetinėje ekonomikoje. Apskaičiuokite ir surašykite į pateiktą žemiau lentelę pajamų paskirstymo suvestinę.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-03-05
 • Mikroekonomika (55)

  Mikroekonomikos namų darbas. Gamybos funkcija. Apskaičiuoti ir užpildyti tuščius lentelės stulpelius. Nubraižyti bendrojo darbo produkto (TPL), ribinio darbo produkto (MPL), vidutinio darbo produkto (APL) kreives. Firmos kaštai. Sudarykite 2 lentelę ir ją užpildykite. Skaičiavimui naudojamos duotos formulės. Nubraižyti kintamųjų kaštų (TVC), fiksuotų kaštų (FC) ir bendrųjų kaštų (TC) kreives. Sudaryti 3 lentelę ir ją užpildyti. Nubraižyti vidutinių bendrųjų kaštų (ATC), vidutinių kintamųjų kaštų (AVC), ribinių kaštų (MC) kreives. Firma veikia tobulos konkurencijos sąlygomis. Sudarykite 1 lentelę ir ją užpildykite. Nubraižykite vidutinių kintamųjų kaštų (AVC), vidutinių bendrųjų kaštų (ATC), ribinių kaštų (MC) ir ribinių pajamų (MR) kreives. Nustatykite, kokią produkcijos apimtį firma gamins, gaudama maksimalų pelną. Nubraižykite bendrųjų kaštų (TC) ir bendrųjų pajamų (TR) kreives. Nustatykite kiek produkcijos firma gamins, gaudama maksimalų pelną. Sudarykite 2 lentelę ir ją užpildykite. b. Nubraižykite paklausos (D), ribinių pajamų (MR), vidutinių bendrųjų kaštų (ATC), ribinių kaštų (MC) kreives. Nurodykite kokį produkcijos kiekį gamins firma, gaudama maksimalų pelną. Kokia kaina firma parduos prekes? Nubraižykite bendrųjų kaštų (TC) ir bendrųjų pajamų (TR) kreives. Nustatykite, kiek produkcijos firma gamins, siekdama gauti maksimalų pelną.
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-03-07
 • Mikroekonomika (58)

  1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Kuris iš šių teiginių yra teisingas ribinės analizės pavyzdys? Duotos paklausos ir pasiūlos funkcijos: (1) QD = 100 – 2P ir (2) QS = 10 + 4P. Kokia pusiausvyros kaina ir kiekis? Politika, nukreipta prieš narkotikus ir mažinanti heroino pasiūlą. Abejingumo kreivė rodo visus galimus. Jei vidutinis produktas didėja, tai ribinis produktas. 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai. Viename Lietuvos mieste namų nuomos paklausos ir pasiūlos funkcijos lygio. Kokia yra pusiausvyros nuomos kaina? Kokia yra šeimų, nuomojančių butus, pusiausvyros apimtis? Ar susidarys nuomojamų butų perteklius ar trūkumas? Kokios jis apimties? Kiek pajamų per mėnesį bus perkelta iš butų savininkų nuomininkams? Kiek žmonių dar būtų norėję išsinuomoti butus, jei nebūtų nustatyta maksimali kaina? Ar susidarys nuomojamų butų perteklius ar trūkumas? Kokios jis apimties? Kiek pajamų per mėnesį bus perkelta iš vartotojų namų statytojams? Prekės X parduodama 300 vnt. per savaitę. Sumažėjus prekės Y kainai 8 %, prekės X benuperkama 250 vnt. per savaitę. Ar prekės X ir Y yra pakaitai, ar komplektinės prekės? Atsakymą pagrįskite. Koks yra prekių X ir Y paklausos vidutinis kryžminis elastingumas? 1 lentelėje pateikta Petro A, B, C ir D prekių ir santaupų ribiniai naudingumai. Tarkime, kad A, B, C ir D kainuoja: 6, 3, 2, 4 litus. Apskaičiuokite vieno lito ribinį naudingumą visoms keturioms prekėms ir santaupoms. Vieno santaupų vieneto kaina lygi vienam litui. Remdamiesi paveikslo duomenimis atsakykite į tokius klausimus? Vidutinis darbo produktas maksimalus, kai L = 20. Ar bendrasis darbo produktas taip pat maksimalus, kai L = 20? Koks yra bendrasis produktas, kai L = 18, jei vidutinis darbo produktas lygus 58, kai L = 17, o ribinis aštuonioliktojo vieneto produktas – 70? Jei trisdešimto darbo vieneto (darbo valandos) produktas neigiamas, ar tai reiškia, kad vidutinis darbo produktas neigiamas, kai naudojama 30 darbo vienetų (valandų)? Koks yra bendrasis produktas, kai vidutinis produktas lygus 30? Kokį darbo kiekį naudojant sutampa vidutinis ir ribinis darbo produktai?
  Mikroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2007-04-18
 • Mikroekonomika (59)

  Parinkite teisingą atsakymą. Masto ekonomija. Trumpuoju laikotarpiu firma. Kuris grafikas rodo tobulosios konkurencijos firmos pajamų ir kaštų kreives. Jei kainų lyderis padidina kainą, tai konkuruojančios firmos. Šaka yra efektyvi, kai. Ar teisingi tokie teiginiai? Pratimai.
  Mikroekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2007-04-18
 • Mikroekonomika (61)

  Namų darbas Nr. 3 (10 variantas). 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Jei mašinų paklausa gana elastinga, o robotai yra puikus darbuotojų, gaminančių mašinas, pakaitas, tai darbuotojų pasiūlos sumažėjimas lemia? Jei vyriausybė įstatymu nustato minimalų darbo užmokestį, kuris didesnis už pusiausvyros? Rentos egzistavimas pateisinamas tuo, jog? Vyriausybė gali sumažinti pajamų nelygybę. Tobulos konkurencijos rinkose privatūs dalyviai stengiasi. 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai: baikite pildyti lentelę. Kiek darbininkų samdys ir kokį dienos atlyginimą mokės firma, veikianti netobulos konkurencijos produkto ir darbo rinkoje? Per tam tikrą laikotarpį žemės sklypo kaina padidėjo 1,5 karto. Palūkanų norma per tą patį laikotarpį sumažėjo nuo 9 iki 6. Kaip pasikeitė to žemės sklypo nuomos mokestis? 2004 metų pradžioje X firma galėjo investuoti į keturis potencialius projektus. Šių projektų kaštai ir pajamos pateikti lentelėje. Apskaičiuokite kiekvieno projekto dabartines vertes. Kuriuos projektus įmonė įgyvendins, jei nebus apribojimų investicinėms lėšoms? Apskaičiuokite kiekvieno projekto dabartines vertes. Kuriuos projektus įmonė įgyvendins, jei nebus apribojimų investicinėms lėšoms. Apskaičiuokite, kokiai gamybos apimčiai esant monopolistas gaus maksimalų pelną. Tarkime, kad monopolisto produkto gamyba teršia aplinką. Vyriausybė apmokestina 1000 Lt mokesčiu kiekvieną gaminamą produktą.
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-05-15
Puslapyje rodyti po