Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika>Mikroekonomikos namų darbai

Mikroekonomikos namų darbai (101 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mikroekonomika (103)

  Mikroekonomikos namų darbas. 10 variantas. Teorinė dalis. Išsirinkite apibrėžimą, geriausiai apibūdinantį ekonomikos teorijos dalyką. Ekonominiai reiškiniai analizuojami jų nevertinant. Pagrindinė problema, su kuria susiduria visos ekonominės sistemos. Jei tobulinama nauja kompaktinių plokštelių gamybos technologija ir naujos firmos įeina į šią šaką. Tiesios linijos paklausos kreivė. Optimalaus pirkimo taisyklė teigia, kad norėdamas maksimizuoti bendrojo naudingumo, matuojamo pinigais, ir bendrųjų išlaidų skirtumą, vartotojas perka papildomus vienetus tol, kol. Ribinis produktas sutampa su vidutiniu produktu. Jei darbo išteklius padidinus du kartus gamybos apimtis padidėja taip pat du kartus. Didėjančius ribinius kaštus lemia. Pastovieji trumpojo laikotarpio (10.1 pav.) firmos kaštai lygūs. 1 uždavinys. Šalies Alfa pramonė gamina tik automobilius ir tankus. Jos gamybos galimybes rodo lentelė. Nustatykite tankų gamybos. alternatyviuosius kaštus. 2 uždavinys. Kavinė pietų metu sumažino dienos patiekalo kainą nuo 8 eurų iki 5 eurų. Realizacija iškart padidėjo nuo 60 iki 180 užsakymų per dieną. Padaugėjo ir gaiviųjų gėrimų užsakymų – nuo 30 iki 150 kasdien. Apskaičiuokite dienos patiekalo paklausos vidutinį elastingumą kainos atžvilgiu. Apskaičiuokite dienos patiekalo ir gaiviųjų gėrimų vidutinį kryžminį paklausos elastingumą. Paaiškinkite, ar kavinės administracija buvo teisi, sumažindama patiekalo kainą. 3 uždavinys. 2 lentelėje pateikta vartotojo A, B, C ir D prekių ir santaupų ribiniai naudingumai. Tarkime, kad A, B, C ir D kainuoja: 6, 3, 2, 4 litus. Apskaičiuokite vieno lito ribinį naudingumą visoms keturioms prekėms ir santaupoms. Vieno santaupų vieneto kaina lygi vienam litui. Vartotojo pajamos - 76 Lt. Kiek A, B, C ir D prekių vienetų vartotojas pirks ir kiek litų turės taupyt norėdamas maksimizuoti bendrąjį naudingumą? Koks bus bendrasis naudingumas? 4 uždavinys. 2 paveiksle nubraižytos trys izokvantos, rodančios 100, 120 ir 150 vienetų gamybos apimtis. Darbo vieneto kaina yra 15 Lt. Kokia kapitalo vieneto kaina? Kiek darbo vienetų ir kiek kapitalo vienetų naudos firma norėdama pagaminti 120 produkcijos vienetų mažiausiais bendraisiais kaštais? Kodėl šis (o ne kuris nors kitas) išteklių derinys minimizuoja bendruosius kaštus? Kokie yra ilgojo laikotarpio bendrieji kaštai gaminant 100, 120 ir 250 vienetų? Kokie būtų ilgojo laikotarpio vidutiniai bendrieji kaštai, jei firma gamintų 250 vnt.? 5 uždavinys. Firma, gaminanti langų rėmus, nustato? Ką patartumėte daryti firmai?
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-05-27
 • Mikroekonomika (104)

  10 variantas. Monopolisto ribiniai kaštai paprastai būna mažesni už produkto kainą, nes. Monopolistas visada gauna maksimalų pelną (patiria minimalius nuostolius) pasirinkdamas tokią gamybos apimtį, kuriai esant. Kurio grafiko kreivės (10.1 pav.) iliustruoja monopolinės firmos masto pajamų pastovumą? Pagrindinis monopolijos ir monopolinės konkurencijos skirtumas yra tas, kad. Monopolinės konkurencijos rinkoje firmos paklausos kreivė. Firmos nori patekti į monopolinės konkurencijos šaką. Jei šakoje, kurioje yra masto ekonomija ir gaminami identiški produktai, veikia daug mažų įmonių ir keletas didelių įmonių, tai. Lūžis oligopolisto paklausos kreivėje susidaro (įvyksta). Kurių darbuotojų paklausa neelastingiausia? Darydamos investicinius sprendimus verslo firmos labiausiai domisi. 1 uždavinys. Apskaičiuokite, kokiai gamybos apimčiai (10.2 lentelė) esant monopolistas gaus maksimalų pelną. 2 uždavinys. Apskaičiuokite ir surašykite į lentelę praleistų kintamųjų reikšmes. Kokį produkcijos kiekį firma gamins trumpuoju laikotarpiu? Kokią kainą nustatys? Kokį ekonominį pelną gaus? Kaip keisis firmos paklausa ilguoju laikotarpiu? Su kokiu kintamuoju turės sutapti kaina ilguoju laikotarpiu? Kokį ekonominį pelną gaus firma? 3 uždavinys. Kokia yra keturių firmų koncentracijos norma. Koks yra Herfindahl"
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-06-09
 • Mikroekonomika (106)

  Individualus namų darbas. 5 variantas. Vyriausybė, norėdama paskatinti tam tikros prekės gamybą, subsidijomis kompensuoja dalį gamybos išlaidų. Remdamiesi paklausos ir pasiūlos kreivėmis parodykite ir paaiškinkite kokį tai turės poveikį rinkos pusiausvyrai. Prekės paklausos funkcija: QD= 120- P. Atlikite šias užduotis: nustatykite bendrųjų pajamų (TR) funkciją. Nustatykite kokiai kainai esant bus gaunamos didžiausios pajamos. Paaiškinkite kaip bendrosios pajamos priklauso nuo paklausos elastingumo. Trumpuoju laikotarpiu firma gali keisti naudojamų darbo išteklių kiekį. Lentelės duomenys rodo produkcijos pasikeitimą, keičiant darbo kiekį. Atlikite šias užduotis: a) raskite ribinį darbo produktą; b) nubraižykite MPL ir APL kreives; c) nustatykite, kokiam darbo kiekiui esant ribinis darbo produktas lygus vidutiniam darbo produktui; d) ar kapitalo išlaidų pasikeitimas paveiks ribinio darbo produkto kreivės padėtį, paaiškinkite. Firma parduoda prekes tobulos konkurencijos rinkoje. Prekės kaina 60 Lt. Firmos kaštus apibūdina funkcijos: VC = 0,1Q2; FC = 9000. Apskaičiuokite, kiek prekių firma gamins, kad gautų maksimalų pelną. Raskite tą pelną (ar nuostolius). Firmos pusiausvyrą parodykite grafike, naudodami vidutinių ir ribinių dydžių modelį. Tarkime, kad tobulos konkurencijos rinkoje buvo pasiekta ilgalaikė pusiausvyra. Kaip keisis pusiausvyra ir kokie pakitimai darysis rinkoje, jei padidės rinkos paklausa? Paaiškinkite teoriškai ir grafiškai.
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-06-25
 • Mikroekonomika (107)

  Namų darbas nr. 1. 1 -1 variantas. 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Studentas, mąstydamas apie dvi papildomas mokymosi valandas? Jei tobulinama nauja kompaktinių plokštelių gamybos technologija ir naujos firmos įeina į šią šaką, tai? Tiesios linijos paklausos kreivė yra? Optimalaus pirkimo taisyklė teigia, kad norėdamas maksimizuoti bendrojo naudingumo, matuojamo pinigais, ir bendrųjų išlaidų skirtumą, vartotojas perka papildomus vienetus tol, kol? Ribinis produktas sutampa su vidutiniu produktu. 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? Teiginys. 3 užduotis. Pratimai. Šalies Alfa pramonė gamina tik automobilius ir tankus. Jos gamybos galimybes rodo 1 lentelė. Nustatykite tankų gamybos alternatyviuosius kaštus. 2 lentelėje pateikta informacija apie bulvių rinką. Prekės X parduodama 2500 vnt. per savaitę. Sumažėjus prekės Y kainai 10 %, prekės X parduodama per savaitę 50 vnt. daugiau. Ar prekės X ir Y yra pakaitai, ar komplektinės prekės? Atsakymą pagrįskite. Koks yra prekių X ir Y paklausos vidutinis kryžminis elastingumas? 3 lentelėje pateikti trys dviejų prekių X ir Y abejingumo kreivių variantai, teikiantys skirtingą naudingumo laipsnį. Firmos gamybos veiksnių sąnaudas, skirtingomis technologijomis gaminant 40 vnt. produkcijos, vaizduoja 4 lentelė. Kurią technologiją siūlytumėte? Kokio pelno firma gali tikėtis, parduodama produktą po 0,90 Lt už vienetą? Ką patartumėte firmai, jei žemė 1,5 karto pabrangtų?
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-07-13
 • Mikroekonomika (108)

  Ribotumas ir pasirinkimas - 1. Duota. Prekių X ir Y gamybą šalyje apibūdina duomenys. Rasti. Naudodami pateiktus duomenis, nubraižykite gamybos galimybių kreivę. Kokie yra 5 papildomų x prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai šalis gamina 39x ir 62y prekių vienetus. Kokie yra 15 papildomų x prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai gaminama 44x ir 58y prekių vienetai? Kaip keičiasi kiekvieno papildomo x prekės vieneto alternatyvieji kaštai, kai prekės gamybos apimtis didėja nuo 0 iki 59? Kokie yra 8 papildomų y prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai šalis gamina 54x ir 44y prekių vienetų? Kokie yra 2 papildomų y prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai gaminama 39x ir 62y prekių vienetai? Kaip keičiasi kiekvieno papildomo y prekės vieneto alternatyvieji kaštai, kai y prekės gamybos apimtis didėja nuo 0 iki 64 vienetų. Sprendimas. Ribotumas ir pasirinkimas – 2. Duota. Fermeris turi du žemės sklypus, kuriuose pasirinktinai gali auginti grūdines kultūras ar daržoves, priklausomai nuo žemės derlingumo. Pirmame lauke jis gali išauginti 84 tonas grūdinių kultūrų arba 134 tonas daržovių. Antrasis sklypas derlingesnis grūdinėmis kultūromis, todėl jame galima išauginti 234 tonas grūdinių kultūrų arba 84 tonas daržovių. Rasti. Nubrėžkite abiejų sklypų gamybos galimybių kreives. Apskaičiuokite vienos tonos grūdinių kultūrų alternatyviuosius kaštus kiekviename sklype. Kuriame sklype jie didesni? Sprendimas. Sandorio kaštai. Duota. Apskaičiuokite sandorio (prekės įsigijimo) kaštus. Sprendimas. Rinkos (visuminė) paklausa. Duota. Jonas, Darius, Mindaugas, Evaldas ir Linas nori remontuoti butus, tačiau tam reikalinga licencija. Jonas už licenciją sutinka mokėti ne daugiau kaip 834 Lt, Darius - ne daugiau kaip 734 Lt, Mindaugas - ne daugiau kaip 634 Lt, o Evaldas ir Linas - ne daugiau kaip 534 Lt. Rasti. Nubrėžkite licencijos paklausos kreivę. Vyriausybė nustatė 634 Lt kainą šiai licencijai. Iš grafiko nustatykite, kiek licencijų bus nupirkta. Pakomentuokite atsakymą. SPRENDIMAS. Rinkos pusiausvyra. Duota. Duotos paklausos ir pasiūlos funkcijos. QD = 134 - 2P ir QS= 44 + 4P. Rasti. Apskaičiuokite pusiausvyros kainą ir kiekį rinkoje. Pavaizduokite rinkos pusiausvyrą grafiškai. Sprendimas. Elastingumo koeficientas taške ir intervale. Duota. Rasti. Atidėkite duotus taškus koordinačių sistemoje, nubrėžkite paklausos kreivę. Apskaičiuokite bendrąsias pajamas (tr) esant skirtingai produkto kainai. Apskaičiuokite paklausos elastingumą kainų atžvilgiu taškuose a, b ir c (eabd) bei intervalų vidurio taškuose (ed). Užpildykite lentelę. Pastaba: elastingumo koeficientų skaičiavimus pateikite po lentele. Koeficientų reikšmes rašykite su "+/-" ženklais ir dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Pakomentuokite, kaip keičiasi paklausos elastingumas judant žemyn paklausos kreive(pagal arkinio elastingumo koeficientus). Sprendimas. Ribinė pakeitimo norma. Duota. Duota tokia informacija apie vartotojo požiūriu vienodo naudingumo prekių rinkinius. Rasti. Atidėkite duotus taškus koordinačių sistemoje, nubrėžkite vartotojo abejingumo. Apskaičiuokite ribinę pakeitimo normą, kai vartotojas didina prekės b vartojimą. Pakomentuokite gautus atsakymus. Kokį dėsningumą jie atskleidžia? Sprendimas. Gamybos efektyvumas. Duota. Įmonė gali gaminti 100 sūrių skirtingai naudojant darbo ir kapitalo išteklius, kurių kombinacijos parodytos lentelėje. Rasti. Kuris gamybos variantas yra technologiškai efektyvesnis? Kuris gamybos variantas efektyvesnis ekonomiškai, jeigu darbo kaina 8 lt/val., o įrengimų eksploatacijos kaštai 50 lt/val. Įvertinkite gamybos technologijos ekonominį efektyvumą įrengimų kaštams padidėjus iki 75 lt/val. Sprendimas. Gamybos produktyvumas trumpuoju laikotarpiu. Rasti: Užpildykite lentelę, pavaizduokite grafiškai (tp kreivę galite vaizduoti atskirai nuo mp ir ap). Pastaba: po užpildyta lentele surašykite jos užpildymui naudotas formules. Kaip keičiasi darbo našumas didėjant gaminamos produkcijos kiekiui? Kodėl? Kokį produkcijos kiekį siūlytumėte gaminti įmonei, atsižvelgiant į atliktą analizę? Pakomentuokite atsakymą. Sprendimas –atsakymas. Gamybos kaštų minimizavimas trumpuoju laikotarpiu. Duota. Rasti. Užpildykite lentelę, atc ir mc kreives pavaizduokite grafiškai. Pastaba: po užpildyta lentele surašykite jos užpildymui naudotas formules. Kiek produkcijos vienetų įmonė turi gaminti, kad jos gamybos kaštai būtų minimalūs? Argumentuokite. Sprendimas.
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2009-10-27
 • Mikroekonomika (109)

  Namų darbas 1-4 variantas. 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Laisvoji gėrybė (free good) yra? Esant pateiktoms paklausos ir pasiūlos kreivėms (QD = 100 – 2P ir QS = 10 + 4P), kai sumažėja pasiūla? Jeigu X produkto paklausos kiekiui padidėjus nuo 28 000 iki 32 000 vnt. bendrosios pajamos sumažėja nuo 12000 Lt iki 8000 Lt, tai produkto paklausa yra? Jei vartotojo pajamos lygios 45 Lt, tai (parinkdami atsakymą, remkitės 1 pav. pavaizduota biudžeto linija)? Jei ribinis produktas mažėja, tai vidutinis produktas. Ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai. Katrė ir Stasys turi suplauti šūsnį lėkščių ir sutvarkyti garažą, iš kurio reikia surinkti ir išnešti 6 krepšius šiukšlių. Ir vienas, ir kitas lėkštes suplautų per valandą. Garažą Katrė tvarkytų spėriau, per 1 val. išneštų 3 krepšius šiukšlių. Tuo tarpu Stasys per 1 val. išneštų tik 2 krepšius. Per kiek laiko, dirbdami veiksmingiausiai, jie padarytų darbą? Lentelėje patektų duomenų pagrindu nubrėžkite produkto paklausos ir pasiūlos kreives ir atsakykite į tokius klausimus. Kokia rinkos pusiausvyros kaina? Kokia pusiausvyros apimtis? Jeigu prekės kaina būtų nustatyta 30 Lt, kokio dydžio trūkumas susidarytų? Jeigu prekės kaina pakiltų iki 60 Lt, kokio dydžio perteklius susidarytų rinkoje? Prekės X parduodama 2100 vnt. per dieną. Pakilus prekės Y kainai nuo 1,25 Lt iki 1,35 Lt, prekės X parduodama per dieną daugiau – 2200 vnt. Ar prekės X ir Y yra pakaitai, ar komplektinės prekės? Atsakymą pagrįskite. Koks yra prekių X ir Y paklausos vidutinis kryžminis elastingumas? Jono vartojamų A, B ir C prekių bendrieji naudingumai vartojant skirtingus prekių kiekius pateikti 2 lentelėje. Apskaičiuokite kiekvieno papildomai įsigyjamo A, B ir C prekės vieneto ribinius naudingumus ir surašykite į atitinkamus stulpelius. B. Remdamiesi A, B ir C prekių ribinių naudingumų duomenimis, tarkime, kad A, B ir C prekių kainos yra 5 Lt, 2 Lt ir 1 Lt. Jonas turi 39 litus ir nori visus juos išleisti. Apskaičiuokite vieno lito, išleisto kiekvienos A, B ir C prekės pirkimui, ribinius naudingumus. Gautus duomenis surašykite į 3 lentelę. Kodėl Jonas neperka dviejų A prekės vienetų, keturių B prekės vienetų ir dviejų C prekės vienetų? Kodėl Jonas neperka šešių A prekės vienetų, septynių B prekės vienetų ir keturių C prekės vienetų? Kiek A, B ir C prekių pirks Jonas, norėdamas maksimizuoti bendrąjį naudingumą? Kokie bus paskutinių litų, išleistų kiekvienai prekei pirkti, ribiniai naudingumai? Kokią prekę pirks Jonas, jeigu jo pajamos padidės vienu litu? Trumpuoju laikotarpiu įmonė gali keisti darbo išteklių panaudojimą, bet negali veikti naudojamo kapitalo dydžio. Lentelėje pateikti duomenys rodo produkcijos apimčių kitimą keičiant panaudojamas darbo apimtis. Nustatykite ribinį darbo produktą (RPD) ir vidutinį darbo produktą (VPD). Nubrėžkite kreives RPD ir VPD. Nustatykite, prie kokio apytikriai darbo panaudojimo lygio kreivė RPD kirs kreivę VPD. Ar paveiks kapitalo sąnaudų pokytis kreivės RPD padėtį?
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-10-27
 • Mikroekonomika (11)

  Mikroekonomikos namų darbas Nr. 1. 4 variantas. 1 užduotis. Automobilių gamintojai gamina mašinas tol, kol. Sumažėjus paklausai. Jei X produkto paklausa neelastinga, tai kainai padidėjus 4% produkto paklausos kiekis? Jei dvi prekės teikia tą patį ribinį naudingumą vartotojui, maksimizuojančiam bendrąjį naudingumą, tai. Esminis trumpojo laikotarpio bruožas yra tas, kad. 2 užduotis: išrinkite teisingus teiginius. "Lietuvos rytas" kainuoja 2,5 Lt, kavos puodelis – 1 Lt, o mėsos kg – 10 Lt. Išreikškite kiekvienos prekės vertę kita preke. Kiek yra kainų? Kiek yra kainų, kai kiekvienos prekės vertė išreiškiama pinigais? Sporto salės administracija pakėlė bilietų kainas nuo 12 Lt iki 15 Lt. Direktorius pareiškė manąs, kad dėl to įplaukos į bilietų kasą padidės apie 15 %. Žiūrovų sumažėjo 8 %. Ar direktoriaus prognozės pasitvirtino? Apskaičiuokite bilietų paklausos vidutinį elastingumą šiame kainų intervale. Firmos gamybos veiksnių sąnaudas, gaminant 18 vnt. produkto skirtingomis technologijomis vaizduoja lentelė. Kurią technologiją siūlytumėte? Kokio pelno firma gali tikėtis, parduodama produktą po litą už vienetą? Ką patartumėte firmai, jei darbo vienetų kaina padidėtų du kartus?
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-10-29
 • Mikroekonomika (110)

  Savarankiškas namų darbas. IV variantas. Prekė C yra kasdienio vartojimo prekė, jeigu Paklausos D1 elastingumo kainos atžvilgiu koeficientas lygus. Kurias šių problemų priskirtumėte mikroekonomikai. Jeigu jautienos kaina padidėja, tai. Ribinis produktas lygus. Kuris bruožas nepriklauso tobulos konkurencijos rinkai? Jei monopolisto ribinės pajamos viršija ribinius kaštus, tai jis norėdamas maksimizuoti pelną. Monopolinės konkurencijos rinkoje firmos paklausos kreivė. Jei oligopolinėje rinkoje tarp firmų nėra aktyvios kainų konkurencijos, tai? Atlikite šias užduotis. Duotos X prekės paklausos ir pasiūlos tiesinės lygtys. Apskaičiuokite pusiausvyros kainą ir kiekį. Kokią ir kodėl gamybos apimtį pasirinks firma, kai šio produkto kainos. Sudarykite bendrųjų pajamų ir pelno skaičiavimų lentelę, esant duotoms kainoms. Nubrėžkite pastovių, kintamų ir bendrųjų kaštų kreives. Nubrėžti vidutinių pastoviųjų, vidutinių bendrųjų, vidutinių kintamųjų ir ribinių kaštų kreives. Paaiškinkite kreivių formą ir jų tarpusavio sąveiką. Produkto pasiūlą rodo lygtis. Raskite pardavimų pajamas, kai rinkos kaina. Raskite pardavimų pajamas, kai prekės kaina sumažėjo 20% Kaip pasikeitė pardavimų pajamos? Raskite paklausos vidutinį elastingumą šiame kainų intervale? Nubrėžkite pasiūlos kreivę.
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-11-09
 • Mikroekonomika (111)

  Prekė Y yra geros kokybės, jeigu paklausos D1 elastingumo kainos atžvilgiu koeficientas lygus |-1,4|, o paklausos D2 yra lygus |-0,6|, paklausos D3 yra lygus |-0,95|, D4 yra lygus |-2,0| ir D5 yra lygus |-0,1|. Kainos padidėjimas 1 % sukels pardavėjo bendrųjų pajamų sumažėjimą esant? Makroekonomikos tikslas? Jei jautienos kaina padidėjo, tai? Tarkime, kad vartotojo pajamos 112 Lt, o A prekės pirko 8 vienetus, b prekės – 28 vienetus. Kuris iš pateiktų derinių priklausys biudžetinei tiesei? Monopolistas- elektroninės įrangos gamintojas – gamina ir realizuoja tokį produkcijos kiekį, kuriam esant ribinės pajamos yra 180 dolerių; ribiniai kaštai 100 dolerių; vidutiniai bendrieji kaštai – 200 dolerių. Kad gautų maksimalų pelną, firma turėtų. Lorenco kreivė rodo. Kuris bruožas labiausiai skiria oligopoliją nuo kitų rinkos struktūrų? Jei monopolisto gaminamo produkto paklausa neelastinga, jis gali. Pusiausvyra ilguoju laikotarpiu monopolinėje konkurencijoje. Uždaviniai: Duotos X prekės paklausos ir pasiūlos tiesinės lygtys. Apskaičiuokite pusiausvyros kainą ir kiekį. Raskite prekių trūkumą ar perteklių, kai vyriausybė nustatė kainų ribą? Kokių pasekmių turės šis vyriausybės sprendimas? Nurodykite kainą, kurią pasirinks firma veikianti tobulos konkurencijos rinkoje? Nubrėžkite tobulos konkurencijos firmos paklausos kreivę. Firma veikia tobulos konkurencijos rinkoje ir siekia maksimalaus pelno (minimizuoja nuostolius) trumpuoju laikotarpiu. Pažymėti visas lentelės skiltis raidėmis, apskaičiuoti ir užpildyti lentelės skiltis. Kokią ir kodėl gamybos apimtį pasirinks firma, kai šio produkto kainos: 65 Lt/kg.; 80 Lt/kg; 110 Lt/kg.? Sudarykite bendrųjų pajamų ir pelno skaičiavimo lentelę, esant duotoms kainoms. Nubrėžkite pastovių, kintamųjų ir bendrųjų kaštų kreives. Paaiškinkite kreivių formą ir jų tarpusavio sąveiką. Produkto paklausą rodo lygtis. Kokios bus pardavimų pajamos, kai rinkos kaina yra? Kaip pasikeis pardavimų pajamos, kainai padidėjus dvidešimt procentų? Koks paklausos vidutinis elastingumas kainų atžvilgiu šiame kainų intervale. Nubrėžkite paklausos kreivę. Remiantis lentelės duomenimis. Nubrėžkite abejingumo kreivę (vertikali ašis Qy). Apskaičiuokite MRSx,y.
  Mikroekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2009-12-09
 • Mikroekonomika (112)

  Prekės A yra kasdieninio vartojimo prekė. Kainos padidėjimas 1% sukels pardavėjo bendrųjų pajamų sumažėjimą,esant. Kurias šių problemų priskirtumėte mikroekonomikai. Didėjant gamybos apimčiai, vidutiniai bendrieji kaštai mažėja,kai: Jei vištienos kaina sumažėja, tai. Tarkime,kad vartotojo pajamos yra 28,60 Lt, o A prekės pirko 10 vienetų, B prekės pirko 20 procentų daugiau nei A prekės. Kuris iš pateiktų derinių priklausys biudžetiniai tiesiai? Jei monopolisto ribinės pajamos mažesnės už ribinius kaštus, tai jis norėdamas maksimizuoti pelną. Monopolinės konkurencijos rinkoje firmos paklausos kreivė. Monopolijai ir monopsonijai būdinga. Koncentracijos norma parodo. Duotos X prekės paklausos ir pasiūlos tiesinės lygtis. Firma veikia tobulos konkurencijos rinkoje ir siekia maksimalaus pelno (minimizuoja nuostuolius) trumpuoju laikotarpiu. Produkto pasiūlą rodo lygtis. Moksleivis visas dienos pajamas išleidžia kavai ir bandelei. Už savo dienos pajamas jis gali nusipirkti 2 puodelius kavos, puodelis kavos kainuoja 1,80 Lt.
  Mikroekonomika, namų darbas(16 puslapių)
  2009-12-31
 • Mikroekonomika (113)

  Testas su atsakymais ir paaiškinimais, ir užduotys su sprendimais. Pasirinkite teisingą (-us) atsakymą (-us) ir paaiškinkite. 1. Ekonomikoje investicijos reiškia, kad. Rinkai išdėstant išteklius, prekės ir paslaugos paskirstomos atsižvelgiant į tai. Pagrindinė prekių ir paslaugų ribotumo priežastis yra. Padidėjus pastoviesiems kaštams, keičiasi. Bendrosios vartotojų išlaidos didėja, kai. Tobulojoje ir monopolinėje konkurencijoje. Firmos nori įeiti į šaką. Pelną maksimizuojanti verslo firma samdo darbuotojus tol, kol papildomo darbuotojo ribinio produkto pajamos yra. Jautienos vartojimo nesumažina. Ribinis produktas lygus. Atlikite šias užduotis. Remdamiesi pateiktais duomenimis, apskaičiuokite ir įrašykite į lentelę kainą esant kiekvienai gamybos apimčiai. Apskaičiuokite ir įrašykite į lentelę ribinius bei vidutinius kaštus, ribines pajamas ir bendrąjį pelną. Kokia pelną maksimizuojanti gamybos apimtis. Koks bendrasis pelnas, kai gamybos apimtis. Remdamiesi lentelės duomenimis, nubraižykite vyriškų batų ir kaklaraiščių paklausos kreives atitinkamuose grafikuose. Remdamiesi tos pačios lentelės duomenimis, apskaičiuokite vyriškų batų paklausos elastingumą, kai kaina keičiasi nuo 120 iki 100 litų. Remdamiesi lentelės duomenimis, apskaičiuokite kaklaraiščių paklausos elastingumą, kai kaina keičiasi nuo 2 litų iki 1 lito. Remiantis lentelės duomenimis nustatykite, kokiai gamybos apimčiai esant monopolistas maksimizuoja bendrąjį pelną
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-01-27
 • Mikroekonomika (115)

  1.7 variantas. Kuris iš šių išteklių mažiausiai ekonomiškai ribotas? Alternatyvieji mokymosi kaštai apima visa, išskyrus. S1 pasiūlos kreivė (7.1 pav.) rodo, kad. Tarkime, kad Jūs esate degalinės vadovas. Ekonometriniais skaičiavimais užsiimanti įmonė apskaičiuoja, kad benzino paklausos elastingumo kainai koeficientas yra 0,78. Jeigu benzino kainą padidinsite 10 proc., galite tikėtis, kad. Judant žemyn tiesios linijos paklausos kreive. Kai bendrasis naudingumas didėja, tai. Firmos gamybos apimtis maksimali, kai. Jei padvigubinus visus išteklius gamybos apimtis padidėja daugiau kaip du kartus, tai. Ekonominis pelnas tai. Jei esant dabartinei gamybos apimčiai firmos ribinės pajamos mažesnės už ribinius kaštus, tai firma turi. Uždaviniai. 1 uždavinys: K ir L šalys turi tokias X ir Y prekių gamybos galimybes. 2 uždavinys: Produkto pasiūlą rodo lygtis Q = -10 + 5P. 3 uždavinys: Vartotojas stengiasi maksimizuoti bendrąjį naudingumą pirkdamas obuolius, žuvį ir dešrą. 4 uždavinys: Firmos gamybos veiksnių sąnaudas, gaminant 18 vnt. produkto skirtingomis technologijomis vaizduoja 7.2 lentelė. Kurią technologiją siūlytumėte? Kokio pelno firma gali tikėtis, parduodama produktą po litą už vienetą? Ką patartumėte firmai, jei darbo vienetų kaina padidėtų du kartus? 5 uždavinys: Baikite pildyti 7.3 lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulosios konkurencijos rinkoje? Kokia gaminio rinkos kaina? Kokiai kainai esant firma nutrauks gamybą?
  Mikroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2010-04-22
 • Mikroekonomika (116)

  15 variantas. Remdamiesi metodinėje priemonėje nurodyta literatūra paaiškinkite: kodėl darbo jėgos paklausa yra vadinama išvestine paklausa ir kas lemia jos kitimą? Esant bent kokiam darbo užmokesčiui firmos, turinčios monopolijos valdžią prekių rinkoje, pasamdys mažiau darbuotojų negu firmos, tos valdžios neturinčios. Darbo paklausos kiekis kinta, kintant darbo užmokesčiui. Darbo paklausa kinta, kintant gamybos pajėgumams. Kadangi darbo jėgos paklausa yra išvestinė, tai, kintant prekių paklausai, keisis ir darbo jėgos paklausa. Kurno modelis. Štakelbergo modelis. Jungtinė monopolija. Tarkime, rinkoje siūloma 500 vnt darbo ir 400 vnt kapitalo. Pradinis šių išteklių paskirstymo variantas toks: baldams gaminti naudojame 300 vnt darbo ir 200 vnt kapitalo, pagaminama 100 šios prekės vienetų; likusi išteklių dalis naudojama drabužių gamyboje ir pagaminama 500 šios prekės vienetų. Pavaizduokite aprašytą situaciją Edžvorto diagramoje. Paaiškinkite kokios sąlygos turi būti tenkinamos, kad būtų pasiektas Pareto optimumas gamyboje.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-06-16
 • Mikroekonomika (119)

  Individualus namų darbas. 7 variantas. Epidemija nusiaubė šalies galvijų bandas, bet neturėjo įtakos kiaulienos gamybai. Remdamiesi grafikais, paaiškinkite kokie pakitimai vyks pieno, jautienos ir kiaulienos rinkose, kaip tai atsilieps minėtų prekių kainoms ir perkamiems kiekiams. Sprendimas. Pieno ir jautienos rinkose. Kiauliena. Duotos paklausos ir pasiūlos funkcijos: QD=10-2P, QS=2+1,2P ir žinomas pusiausvyros taškas E(P=2,5; Q=5). Tarkime, kad vyriausybė apmokestino prekę 1 Lt akcizo mokesčiu. Nustatykite ir parodykite grafike: a) kaip keisis pasiūla ir rinkos pusiausvyros kaina; b) kaip pasiskirstys akcizo mokestis tarp pirkėjų ir pardavėjų? c) pagal mokesčio pasiskirstymą nuspręskite apie paklausos ir pasiūlos elastingumą. Sprendimas. Automobilių paklausos elastingumo pajamų atžvilgiu koeficientas yra (4,0), o paklausos elastingumas kainos atžvilgiu - (-3). Pakomentuokite šiuos elastingumo koeficientus. Jei gyventojų pajamos padidėtų 2 %, o automobilių kaina padidėtų 1,5%, kaip tai atsilieptų parduotų automobilių kiekiui. Situaciją pavaizduokite grafiškai. Sprendimas. Firma prekes pardavinėja tobulos konkurencijos rinkoje; jos kaštai aprašomi funkcija: TC=100+4Q- Q2+0,2Q3. a) apskaičiuokite kokia mažiausia galėtų būti kaina, kad firma gamybos dar nenutrauktų. b) šią situaciją parodykite grafike, brėždami reikiamas kreives pagal pateiktą funkciją. Sprendimas. Vartotojo pajamos sudaro 200 Lt., prekė A kainuoja 5 Lt., o prekė B kainuoja 4 Lt. Naudingumo funkcija: TU=QA•QB. Atlikite šias užduotis: a) panaudodami biudžeto tiesę ir abejingumo kreivių žemėlapį parodykite grafike vartotojo perkamą rinkinį, jei žinoma, kad prekės B kiekis rinkinyje yra 30 vnt. b) kaip pasikeis vartotojo perkamas rinkinys, jei prekės B kaina sumažėjo iki 2 Lt/vnt. ir abi prekės yra geros kokybės prekės. Parodykite grafike. c) paaiškinkite B prekės kainos atpigimo sąlygotus pasikeitimo ir pajamų efektus. Sprendimas.
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-04-13
 • Mikroekonomika (120)

  2 variantas. Teorinė dalis. 1) Daugumą kainų? 2) Kadangi riboti ištekliai gali būti naudojami alternatyviai? 3) Paklausos kreivės? 4) Jei pasiūla ir paklausa didėja, tai? 5) Bendrosios pajamos mažėja, kai? 6) Vidutinis produktas (AP) – tai? 7) Firmos gamybos apimtis maksimali, kai? 8) Kai ribiniai kaštai didesni už vidutinius kintamuosius kaštus, o gamybos apimtis didėja, tai? 9) Tobulosios konkurencijos firmos pasiūlos kreivė yra. Uždaviniai. 1 uždavinys. Apskaičiuokite ribinę pakeitimo normą ir paaiškinkite jos kitimą. Nubraižykite gamybos galimybių kreivę. 2 uždavinys. B. Apskaičiuokite vyriškų batų paklausos vidutinį elastingumą, kai kaina keičiasi nuo 120 iki 100 litų. 3 uždavinys. A. Apskaičiuokite ribinį naudingumą. 4 uždavinys. Paaiškinkite, kodėl neteisingi abu 2.2 pav. pateikti (a ir b) grafikai. Uždavinys. Baikite pildyti 2.4 lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulosios konkurencijos rinkoje, kai produkto rinkos kaina yra 30 Lt? Kokį pelną ji gaus? Kokiai esant kainai firma neuždirbs pelno? Kokiai kainai esant firma nutrauks gamybą?
  Mikroekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2011-04-19
 • Mikroekonomika (17)

  Poreikiai ekonominėje sistemoje. Ekonominiai interesai. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis. Rinkos pusiausvyros esmė. Darbo sąvokos raida. Tobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Nuomos santykiai. Ekonominės rentos esmė. Žemės renta. Uždaviniai: Lentelėje pateikta kelnių paklausa. Apskaičiuoti kelnių paklausos elastingumą keičiantis kainai. Nubrėžti kelnių paklausos kreivę. Baikite pildyti lentelę. Kiek darbininkų samdys įmonė, veikianti tobulos konkurencijos rinkoje, kai valandinis atlyginimas yra 8 Lt., o gaminamos produkcijos vieneto kaina – 2 Lt?
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-01-05
 • Mikroekonomika (19)

  Namų darbas nr.2 (3 variantas). 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Kuris iš šių teiginių yra teisingas? Jei esant dabartinei gamybos apimčiai firmos ribinės pajamos mažesnės už ribinius kaštus, tai firma turi? Monopolinės firmos vidutinės pajamos. Laužta paklausos kreivė oligopolijoje susidaro, kai? Monopolinė konkurencija skiriasi nuo tobulosios konkurencijos tuo. 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 80 Lt, 150 Lt, 200 Lt. Sprendimą pagrįskite. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulosios konkurencijos rinkoje? Kokia gaminio rinkos kaina? Kokiai kainai esant firma nutrauks gamybą? Monopolininko produkto paklausa nustatoma pagal lygtį Q = 20-P. Gamybos vidutiniai kintamieji kaštai nepriklauso nuo gamybos apimties ir sudaro 12 Lt. Pastoviųjų kaštų nėra. Raskite pelną, maksimizuojančią kainą ir gamybos apimtį. Apskaičiuokite tą pelną. Tarkime, kad tik dvi firmos gaminančios tam tikrą produktą. Pasekmių lentelė sudaryta remiantis paklausos lygtimi P = 14- Qx, kur Qx – dviejų firmų bendra gamybos apimtis. Ribiniai kaštai pastovūs ir lygūs 2 Lt. Kai firma reklamuoja produktus, susidaro papildomi kaštai, kurie dažnai vadinami "pardavimo" kaštais skiriant juos nuo "gamybos" kaštų. Kaip "pardavimo" kaštai veiks firmos kaštų kreives:
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-01-13
 • Mikroekonomika (20)

  Namų darbas Nr.3 (A- 3variantas). l užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Individualios firmos, samdančios darbą tobulosios konkurencijos rinkoje, požiūriu darbo pasiūlos kreivė. Ribinis darbo užmokestis lygus. Esant 8 % palūkanų normai 400 Lt paskola kiekvienais metais teikia palūkanų. Mokesčių sistema Lietuvos ekonomikoje. Jei visuomenė gamina didesnį negu ekonomiškai efektyvų visuomeninių produktų kiekį, tai? 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai: Paveikslo grafikuose pavaizduoti pasiūlos kreivės perkėlimai ir judėjimai pasiūlos kreive. Parinkite atitinkamą grafiką, geriausiai atspindintį (A), (B), (C), (D), (E) pokyčius, kai kiti veiksniai nekinta. Remdamiesi ištekliaus paklausos ir pasiūlos duomenimis, pateiktais lentelėje. Žemės nuomos paklausa nustatoma pagal lygtį Q = 30000- 40N, o pasiūlą sudaro 14000 ha. Koks žemės nuomos mokestis? Kokia žemės kaina, jei palūkanų norma lygi 8%? Tarkime, kad Jūs paveldėjote 500 000 litų. Draugai siūlo įvairius investicinius projektus, į kuriuos galima investuoti po 50 000 Lt. Kiekvienas investicinis projektas žada pajamas, nurodytas lentelėje. Paveiksle pavaizduota produkto, kurio gamyba teršia aplinką, rinka.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-01-13
 • Mikroekonomika (25)

  Įvadas. Rinkos ekonomika : jos privalumai ir trūkumai. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Užduoties sprendimas. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-02-14
 • Mikroekonomika (26)

  Mikroekonomikos užduotys. Pasirinkite teisingą atsakymą: Jei darbo užmokestis didėja, o darbo pasiūlos kiekis mažėja, tai; Darbo užmokesčio skirtumus lemia; Kuris kapitalas yra nedaiktinis; Pajamų skirtumus lemia; Visuomeninės gėrybės naudos kreivė lygi individualių ribinių naudų kreivių vertikaliai sumai. Ar teisingi tokie teiginiai? Pratimai.
  Mikroekonomika, namų darbas(18 puslapių)
  2006-02-22
Puslapyje rodyti po