Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mikroekonomika (48)

  Pinigai; kilmė, funkcijos. Naudingumo teorija. Naudingumo rūšys. Biudžetinė vartotojo tiesė. Monopolinė rinka. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Verslo organizavimo formos rinkos ekonomikoje, jų privalumai ir trūkumai. Uždaviniai.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-01-03
 • Mikroekonomika (49)

  1 tema: Ribotumas ir pasirinkimas. Mikroekonomika nagrinėja. Kadangi riboti ištekliai gali būti naudojami alternatyviai. Automobilių gamintojai gamina mašinas tol, kol: tema: Pasiūla ir paklausa. Remdamiesi pateiktomis paklausos ir pasiūlos funkcijomis. Lentelės duomenys apibūdina saldainių paklausą ir pasiūlą, kai kainos įvairios. Remdamiesi lentelės duomenimis nubraižykite saldainių paklausos ir pasiūlos kreives. Jas pažymėkite D ir S raidėmis, o pusiausvyros tašką E raide. Kokia saldainių pusiausvyros kaina ir koks pusiausvyros kiekis? Padidėjus gyventojų skaičiui ir pajamoms, paklausos kreivė persikelia. Tarkime, kad esant bet kokiai paklausos kainai paklausos kiekis padidėja 300 tonų. Nubrėžkite naują paklausos kreivę, ją pažymėkite D1, naują pusiausvyros tašką pažymėkite E1. Kaip pasikeitė pusiausvyros kaina? Kaip pasikeitė pusiausvyros kiekis? Tarkime, kad pabrangus cukrui pasiūla (pasiūlos kiekis, esant atitinkamai kainai) sumažėja 150 tonų saldainių. Nubrežkite naują pasiūlos kreivę, ja pažymėkite S1. Kaip pasikeičia saldainių pusiausvyros kaina ir kiekis? Koks bus saldainių pusiausvyros kiekis ir pusiausvyros kaina taške, kuriame susikerta D1 ir S1 kreivės? Šį tašką pažymėkite E2. piniginės pajamos padidėja, o A ir B produktų kainos taip pat padidėja, tai biudžeto linija: tema: Vartotojo elgsena. Lentelėje pateikti duomenys apie tai, kaip Birutė vertina skirtingus suknelių kiekius, taip pat bendros išlaidos suknelėms, kai viena kainuoja 135, 90, 60 litų. Apskaičiuoti kiekvienos suknelės ribinį naudingumą. Kiek suknelių Birutė pirks, kai viena kainuoja 135, 90, 60 litų? Suraskite bendrojo naudingumo ir bendrųjų išlaidų skirtumą, kai suknelių kainos skirtingos. Remdamiesi lentelės duomenemis, nubraižykite suknelių paklausos kreivę. 4 tema: Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Ar teisingas toks teiginys: Pasiūlą rodo lygtis Q = 4P – 20. Apskaičiuokite pasiūlos elastingumą, kai kaina P = 10 Lt. Kai kinta pasiūlos elastingumas, kintant kainai. 5 tema: Tobula konkurencija. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimti pasirinks firma, veikianti konkurencinėje rinkoje, kai produkto rinkos kaina yra 350 litų? Kokį pelną ji gaus? Kokiai esant kainai firma pelno neuždirbs? Kokiai kainai esant ji nutrauks gamybą? Pagrįskite teiginį. 6 tema: Monopolija. Monopolinės firmos vidutinės pajamos. Baikite pildyti lentelę. Kokia kainą pasirinks firma monopolininkė?
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-01-11
 • Mikroekonomika (5)

  Ekonomika. Mikroekonomika, makroekonomika. Ekonomikos teorijos. Ceteris Paribus. Visuomenės ekonomikos sistemos. Vartotojai. Ištekliai ir išteklių savininkai. Prekė. Prekės kaina. Paklausa. Pasiūla, jų elastingumas.
  Mikroekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-04-24
 • Mikroekonomika (50)

  Mikroekonomika. Mikroekonomikos struktūra. Ekonomikos raida. Ištekliai. Gamybos galimybių kreivė. Alternatyvieji kaštai. Rinkos esmė ir funkcijos. Rinkos funkcijos ekonomikoje. Paklausa. Paklausos dėsnis. Pasiūla. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pasiūla. Pasiūlos dėsnis. Rinkos pusiausvyra. Elastingumo samprata. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Veiksniai. Paklausos ir pasiūlos elastingumo veiksniai. Bendras ir ribinis naudingumas. Gamybos funkcija. Pagrindiniai rinkos struktūrų tipai. Tobuloji Konkurencija. Monopolija. Gryna monopolija. Monopolizmo priežastys. Oligopolija. Darbo jėgos rinka. Darbo rinkos bruožai, paklausa ir pasiūla tobuloje konkurencijoje. Kapitalas, palūkanos ir renta.
  Mikroekonomika, špera(6 puslapiai)
  2007-01-12
 • Mikroekonomika (51)

  PowerPoint pristatymas (konspektas). Paklausos ir pasiūlos analizės pagrindai. Paklausa. Paklausos veiksniai. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pusiausvyra: Maršalo kryžius. Rinkos pusiausvyros susidarymas. Paklausos ir pasiūlos pokyčių įtaka pusiausvyros kainai ir kiekiui. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei nustatant minimaliąją ir maksimaliąją kainas. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumas: kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu atvejai. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu atvejai. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Elastingumo kainų atžvilgiu tam tikrame intervale ir taške apskaičiavimas. Elastingumas ir kreivės nuolydis. Praktinis elastingumo teorijos taikymas. Paklausos elastingumo poveikis ekonomikai ir valstybės pajamos. Pasiūlos elastingumo poveikis ekonomikai ir valstybės pajamoms. Paklausos elastingumo reikšmė įmonių sprendimams. Vartotojo elgsenos analizė. Naudingumo funkcija. Vienos prekės modelis. Dviejų prekių vartotojo elgsenos modelis. Vartotojo abejingumo kreivės. Vartotojo biudžetas ir naudingumo maksimizavimas. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Firmos gamybos kaštai. Technologinis ir ekonominis efektyvumas. Įmonių tipai: pranašumai ir trūkumai. Ekonominių kaštų ir pelno samprata. Trumpojo laikotarpio kaštai. Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir pastovieji kaštai. Trumpojo laikotarpio vidutiniai ir ribiniai kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštų kreivės. Ilgojo laikotarpio kaštai. Tobulosios konkurencijos rinka. Konkuruojančiosios firmos pagaminto produkto paklausa. Firmos pajamų rodikliai. Konkuruojančiosios firmos gamybos apimties nustatymas trumpuoju laikotarpiu. Firmos pelno maksimizavimas pagal lyginamąjį pajamų ir bendrųjų kaštų modelį. Firmos pelno maksimizavimas pagal lyginamąjį ribinių pajamų ir ribinių kaštų modelį. Firmos ribinių kaštų ir pasiūlos kreivių ryšys. Ilgalaikė konkurencinė pusiausvyra firmoje ir šakoje. Monopolija. Monopolinės firmos produkcijos paklausa. Įėjimo į šaką kliūtys monopolinėje rinkoje. Bendrosios, vidutinės ir ribinės pajamos monopolijos atveju. Monopolinė firmos pelno maksimizavimo sąlyga. Oligopolinė rinka. Oligopolinės rinkos apibūdinimas. Stabilios kainos modelis. Kartelis.
  Mikroekonomika, pristatymas(48 skaidrės)
  2007-01-19
 • Mikroekonomika (52)

  Materialinės gerybės ir ekonominės vertybės. Prekė ir jos savybės. Įmonės pajamos, jų rūšys. Įmonės pelnas. Darbo užmokesčio diferencijavimo veiksniai. Aplinkos tarša ir gyvenimo kokybė. Priemonės aplinkos taršai mažinti. Aplinkos taršos kontrolės kaštai. Kaip šie paklausos ir pasiūlos pokyčiai veikia rinkos kainą ir kiekį (didėja, mažėja, nekinta, neaišku). Baikite pildyti lentelę. Kokią kainą pasirinks firma monopolininkė?
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-02-27
 • Mikroekonomika (53)

  Namų darbas nr.1. (2 variantas). 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Mikroekonomika nagrinėja. Jei pasiūla didėja, o paklausa mažėja, tai? Tarkime, kad jūs esate degalinės vadovas. Ekonometriniais skaičiavimais užsiimanti firma apskaičiuoja, kad benzino paklausos elastingumo kainai koeficientas yra 0,78. Jeigu benzino kainą padidinsite 10 %, galite tikėtis, kad? Jautienos vartojimo nesumažina. Ribinis produktas lygus. 2 užduotis. AR TEISINGI TOKIE TEIGINIAI? 3 užduotis. Pratimai: Tarkime, kad X šalies išteklių atsargos yra 100 kg urano ir 100 kg plutonio. Iš kiekvieno urano kg galima pagaminti tris atomines bombas arba 1milijoną kilovatvalandžių elektros energijos. Kiekvienas plutonio kg gali būti panaudotas vienos atominės bombos arba vieno milijono kilovatvalandžių elektros energijos gamybai. Kokį maksimalų elektros energijos kiekį galima pagaminti naudojant visus turimus išteklius? Jei nutariama pagaminti 300 bombų, kiek elektros energijos dar galima pagaminti? Kiek bombų galima pagaminti visus turimus išteklius naudojant tik jų gamybai? D. Remdamiesi A, B, C klausimų atsakymais, nubrėžkite bombų ir elektros energijos gamybos galimybių kreivę. Pažymėkite ją GGK. E. Tarkime, kad S. Galinis išranda naują iš plutonio gaminamą bombą. Iš kiekvieno plutonio kg dabar galima pagaminti 4 bombas. Elektros energijos gamybos technologija nekinta. Tame pačiame grafike nubrėžkite naują gamybos galimybių kreivę. Pažymėkite ją GGK1. F. Kiek elektros energijos bus galima pagaminti naujomis sąlygomis, jei iš turimų išteklių reikia pagaminti 300 bombų? G. Ar S. Galinio išradimas padidino galimybes gaminti daugiau ne tik bombų, bet ir elektros energijos? 1 pav. pateiktos pasiūlos ir paklausos kreivės. Koks paklausos ir koks pasiūlos kiekis, kai kaina 75 centai? Kiek pasiūlos kiekis viršija paklausos kiekį, kai produkto kaina 1 litas 75 centai? Kokiai kainai esant pasiekiama rinkos pusiausvyra? Kino teatro administracija pakėlė bilietų kainas nuo 6 Lt iki 8 Lt. Dėl to žiūrovų sumažėjo 2 kartus. Apskaičiuokite bilietų paklausos vidutinį elastingumą šiame kainų intervale. Ar šis administracijos sprendimas buvo protingas? Paaiškinkite. 2 pav. pateiktos individo biudžeto linijos ir abejingumo kreivės. Tarkime, kad pusiausvyrą pasiekusio vartotojo pajamos lygios 1200 Lt, X prekės kaina PX – 2 Lt, o Y prekės kaina PY – 4 Lt. Kiek X prekės vienetų ir kiek Y prekės vienetų pirks pusiausvyrą pasiekęs vartotojas? Tarkime, kad X prekės kaina padidėja iki 5 Lt, o pajamos ir PY nekinta. Kiek X prekės vienetų bus vartojama esant naujai pusiausvyrai? Kiek litų reikia duoti vartotojui norint išskirti pakeitimo efektą? Kam lygus bendrasis kainų pokyčio efektas? Kam lygus pakeitimo efektas? Kam lygus pajamų efektas? Ar X prekė normali, ar nepatraukli? Žemiau išvardytos įvairios prekės. Nurodykite, ar šios prekės yra vartojamosios prekės (VP), ar gamybos priemonės (GP), ar dvejopos paskirties (DP), t.y. tų prekių paskirtis priklauso nuo to, kas ir kokiems tikslams jas naudoja.
  Mikroekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-03-01
 • Mikroekonomika (54)

  1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Jei darbo užmokestis didėja, o darbo pasiūlos kiekis mažėja, tai? Darbo užmokesčio skirtumus lemia. Pajamų skirtumus lemia. Visuomeninės gėrybės naudos kreivė lygi individualių ribinių naudų kreivių vertikaliai sumai. 2 užduotis. AR TEISINGI TOKIE TEIGINIAI. 3 užduotis. PRATIMAI. Naudodami lentelėje pateiktus duomenis, parinkite teisingus atsakymus. Apskaičiuokite ir surašykite į lentelę praleistų kintamųjų reikšmes. Kokios yra bendrosios pajamos pasamdžius šešis darbuotojus. Koks yra penkto darbuotojo ribinis produktas. Firma gamina stalus. Apskaičiuokite ir įrašykite į lentelės 3 stulpelį ribinį produktą. Firma stalus parduoda tobulos konkurencijos rinkoje po 150 Lt už vienetą. Apskaičiuokite ir įrašykite į lentelės 4 stulpelį kiekvieno darbuotojo ribinio produkto pajamas. Į 5 stulpelį įrašykite firmos bendrąsias pajamas. Bendrieji pastovieji kaštai lygūs 1200 Lt. Kiek darbuotojų samdo firma siekdama maksimizuoti pelną, jei kiekvieno darbuotojo mėnesio atlyginimas 1150 Lt. Kokį pelną gauna? Kokį pelną gautų firma, samdydama 6, 9, 10 darbuotojų. Paveiksle pateikta visos šakos stalų gamintojų darbo pasiūlos kreivė. Tarkime, kad šalyje yra 100 tokių stalus gaminančių firmų. Remdamiesi tipinės firmos ribinio produkto vertės duomenimis, nubraižykite stalų rinkos paklausos kreivę. Koks yra rinkos pusiausvyros darbo užmokestis? Koks užimtumas? Kiek darbuotojų samdys firma? Kokį pelną gaus? G. Tarkime, kad stalų gamintojai įkuria stiprią profsąjungą, jungiančią visus gamintojus. Norėdami įvertinti galimus alternatyvius tikslus profsąjunga paprašė Jus atsakyti į tokius klausimus. Lentelėje pateiktas pajamų paskirstymas hipotetinėje ekonomikoje. Apskaičiuokite ir surašykite į pateiktą žemiau lentelę pajamų paskirstymo suvestinę.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-03-05
 • Mikroekonomika (55)

  Mikroekonomikos namų darbas. Gamybos funkcija. Apskaičiuoti ir užpildyti tuščius lentelės stulpelius. Nubraižyti bendrojo darbo produkto (TPL), ribinio darbo produkto (MPL), vidutinio darbo produkto (APL) kreives. Firmos kaštai. Sudarykite 2 lentelę ir ją užpildykite. Skaičiavimui naudojamos duotos formulės. Nubraižyti kintamųjų kaštų (TVC), fiksuotų kaštų (FC) ir bendrųjų kaštų (TC) kreives. Sudaryti 3 lentelę ir ją užpildyti. Nubraižyti vidutinių bendrųjų kaštų (ATC), vidutinių kintamųjų kaštų (AVC), ribinių kaštų (MC) kreives. Firma veikia tobulos konkurencijos sąlygomis. Sudarykite 1 lentelę ir ją užpildykite. Nubraižykite vidutinių kintamųjų kaštų (AVC), vidutinių bendrųjų kaštų (ATC), ribinių kaštų (MC) ir ribinių pajamų (MR) kreives. Nustatykite, kokią produkcijos apimtį firma gamins, gaudama maksimalų pelną. Nubraižykite bendrųjų kaštų (TC) ir bendrųjų pajamų (TR) kreives. Nustatykite kiek produkcijos firma gamins, gaudama maksimalų pelną. Sudarykite 2 lentelę ir ją užpildykite. b. Nubraižykite paklausos (D), ribinių pajamų (MR), vidutinių bendrųjų kaštų (ATC), ribinių kaštų (MC) kreives. Nurodykite kokį produkcijos kiekį gamins firma, gaudama maksimalų pelną. Kokia kaina firma parduos prekes? Nubraižykite bendrųjų kaštų (TC) ir bendrųjų pajamų (TR) kreives. Nustatykite, kiek produkcijos firma gamins, siekdama gauti maksimalų pelną.
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-03-07
 • Mikroekonomika (56)

  Ekonomikos teorijos objektas. Ekonomikos teorijos mokslo apibrėžimas. Ekonominės sistemos, jų esminiai skirtumai. Rinkos paklausa. Rinkos pasiūla. Rinkos pusiausvyra. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Elastingumo ir kainų kontrolės ryšys. Biudžetinė tiesė (vartotojų elgsenos teorija). Indiferentiškumo tiesė (vartotojų elgsenos teorija). Gamyba ir jos funkcija, gamybos ištekliai ir laikotarpiai. Gamyba trumpuoju laikotarpiu. Gamybos produktų rūsys (bendrasis, vidutinis, ribinis). Gamyba trumpuoju laikotarpiu. Gamybos kaštai (bendrieji, vidutiniai, ribiniai). Tobulos konkurencijos rinkos ir monopolinės rinkos skirtumai. Įmonių rūsys, jų charakteristikos, skirtumai.
  Mikroekonomika, konspektas(22 puslapiai)
  2007-03-14
 • Mikroekonomika (57)

  Ribotumas ir pasirinkimas. Pasiūla ir paklausa. Pasiūlos ir paklausos elastingumas. Rinkos struktūros tipai. Vartotojo elgsena.
  Mikroekonomika, uždavinys(7 puslapiai)
  2007-04-18
 • Mikroekonomika (58)

  1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Kuris iš šių teiginių yra teisingas ribinės analizės pavyzdys? Duotos paklausos ir pasiūlos funkcijos: (1) QD = 100 – 2P ir (2) QS = 10 + 4P. Kokia pusiausvyros kaina ir kiekis? Politika, nukreipta prieš narkotikus ir mažinanti heroino pasiūlą. Abejingumo kreivė rodo visus galimus. Jei vidutinis produktas didėja, tai ribinis produktas. 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai. Viename Lietuvos mieste namų nuomos paklausos ir pasiūlos funkcijos lygio. Kokia yra pusiausvyros nuomos kaina? Kokia yra šeimų, nuomojančių butus, pusiausvyros apimtis? Ar susidarys nuomojamų butų perteklius ar trūkumas? Kokios jis apimties? Kiek pajamų per mėnesį bus perkelta iš butų savininkų nuomininkams? Kiek žmonių dar būtų norėję išsinuomoti butus, jei nebūtų nustatyta maksimali kaina? Ar susidarys nuomojamų butų perteklius ar trūkumas? Kokios jis apimties? Kiek pajamų per mėnesį bus perkelta iš vartotojų namų statytojams? Prekės X parduodama 300 vnt. per savaitę. Sumažėjus prekės Y kainai 8 %, prekės X benuperkama 250 vnt. per savaitę. Ar prekės X ir Y yra pakaitai, ar komplektinės prekės? Atsakymą pagrįskite. Koks yra prekių X ir Y paklausos vidutinis kryžminis elastingumas? 1 lentelėje pateikta Petro A, B, C ir D prekių ir santaupų ribiniai naudingumai. Tarkime, kad A, B, C ir D kainuoja: 6, 3, 2, 4 litus. Apskaičiuokite vieno lito ribinį naudingumą visoms keturioms prekėms ir santaupoms. Vieno santaupų vieneto kaina lygi vienam litui. Remdamiesi paveikslo duomenimis atsakykite į tokius klausimus? Vidutinis darbo produktas maksimalus, kai L = 20. Ar bendrasis darbo produktas taip pat maksimalus, kai L = 20? Koks yra bendrasis produktas, kai L = 18, jei vidutinis darbo produktas lygus 58, kai L = 17, o ribinis aštuonioliktojo vieneto produktas – 70? Jei trisdešimto darbo vieneto (darbo valandos) produktas neigiamas, ar tai reiškia, kad vidutinis darbo produktas neigiamas, kai naudojama 30 darbo vienetų (valandų)? Koks yra bendrasis produktas, kai vidutinis produktas lygus 30? Kokį darbo kiekį naudojant sutampa vidutinis ir ribinis darbo produktai?
  Mikroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2007-04-18
 • Mikroekonomika (59)

  Parinkite teisingą atsakymą. Masto ekonomija. Trumpuoju laikotarpiu firma. Kuris grafikas rodo tobulosios konkurencijos firmos pajamų ir kaštų kreives. Jei kainų lyderis padidina kainą, tai konkuruojančios firmos. Šaka yra efektyvi, kai. Ar teisingi tokie teiginiai? Pratimai.
  Mikroekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2007-04-18
 • Mikroekonomika (6)

  Ekonomikos tyrimo objektas. Mikro ir makro ekonomikos sąvokos. Ekonomikos sąvoka. Ekonomikos sistemos. Paklausos ir pasiūlos analizės pagrindai. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Vartotojo elgsena ir prekių paklausa. Gamybos teorija. Firmos gamybos kaštai. Firmos pelno maksimizavimas. Gamybos veiksnių rinka. Aktyvų rinka. Monopolija. Oligopolinė rinka. Konkurencinė rinka.
  Mikroekonomika, špera(11 puslapių)
  2005-05-27
 • Mikroekonomika (60)

  Vartotojo prioritetai ir pasirinkimas. Naudingumo funkcija. Vartotojo abejingumo kreivės. Ribinė pakeitimo norma. Vartotojo biudžetas. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Pajamų poveikis. Pajamų ir pakeitimo poveikiai. Firmų tipai. Gamybos veiksniai. Gamybos funkcija. Bendrasis produktas. Ribinė techninė keitimo norma. Alternatyvieji kaštai. Kastų funkcija. Trumpojo laikotarpio kaštai. Vienodų kastų tiesė. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Ilgojo laikotarpio kaštai. Konkuruojančios firmos pajamos. Pelno maksimizavimas. Trumpojo laikotarpio pasiūlos kreivė. Ilgojo laikotarpio pasiūlos kreivė. Pelno maksimizavimas ilguoju laikotarpiu. Pelningumo rodikliai. Darbo jėgos paklausa. Darbuotojo pasirinkimas. Pasiūla ir paklausa darbo rinkose skiriasi dėl šių priežasčių. Minimalus darbo užmokestis. Aktyvų rinka. Obligacijos nuo akcijų skiriasi. Monopolijos samprata. Monopolinės firmos pajamos. Monopolinės firmos pasiūla. Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis. Išskiriama trejopa kainų diskriminacija. Oligopolijos samprata. Kartelio modelis. Duopolija. Rinkos bruožai. Nekaininės konkurencijos formos.
  Mikroekonomika, špera(7 puslapiai)
  2007-05-11
 • Mikroekonomika (61)

  Namų darbas Nr. 3 (10 variantas). 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Jei mašinų paklausa gana elastinga, o robotai yra puikus darbuotojų, gaminančių mašinas, pakaitas, tai darbuotojų pasiūlos sumažėjimas lemia? Jei vyriausybė įstatymu nustato minimalų darbo užmokestį, kuris didesnis už pusiausvyros? Rentos egzistavimas pateisinamas tuo, jog? Vyriausybė gali sumažinti pajamų nelygybę. Tobulos konkurencijos rinkose privatūs dalyviai stengiasi. 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai: baikite pildyti lentelę. Kiek darbininkų samdys ir kokį dienos atlyginimą mokės firma, veikianti netobulos konkurencijos produkto ir darbo rinkoje? Per tam tikrą laikotarpį žemės sklypo kaina padidėjo 1,5 karto. Palūkanų norma per tą patį laikotarpį sumažėjo nuo 9 iki 6. Kaip pasikeitė to žemės sklypo nuomos mokestis? 2004 metų pradžioje X firma galėjo investuoti į keturis potencialius projektus. Šių projektų kaštai ir pajamos pateikti lentelėje. Apskaičiuokite kiekvieno projekto dabartines vertes. Kuriuos projektus įmonė įgyvendins, jei nebus apribojimų investicinėms lėšoms? Apskaičiuokite kiekvieno projekto dabartines vertes. Kuriuos projektus įmonė įgyvendins, jei nebus apribojimų investicinėms lėšoms. Apskaičiuokite, kokiai gamybos apimčiai esant monopolistas gaus maksimalų pelną. Tarkime, kad monopolisto produkto gamyba teršia aplinką. Vyriausybė apmokestina 1000 Lt mokesčiu kiekvieną gaminamą produktą.
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-05-15
 • Mikroekonomika (62)

  Mikroekonomikos tikslas. Prekė X yra blogesnės kokybės, jeigu? Paklausos D1 elastingumo kainos atžvilgiu koeficientas lygus? Kainos padidėjimas 1% sukels pardavėjo bendrųjų pajamų padidėjimą, esant? Naujoms firmoms įsitraukus į tobulosios konkurencijos rinką persikelia (pasislenka)? Jei Pepsi-Colos kaina padidėja, tai? Tarkime, kad vartotojo pajamos 32 Lt, o A prekės kaina yra 8 Lt, B prekės kaina – 2 Lt. Kuris iš pateiktų derinių priklausys biudžetinei tiesei? Kai ribinis produktas lygus nuliui, tai? Monopolinė galia. Kai monopolinės konkurencijos šaka pasiekia pusiausvyrą ilguoju laikotarpiu, firma, veikianti šioje šakoje, gali padidinti ekonominį pelną: 30 litų, kurie bus gauti po dviejų metų, dabartinė vertė esant 12% palūkanų normai yra? Uždaviniai: nubrėžti paklausos ir pasiūlos tieses viename paveiksle. Apskaičiuokite pusiausvyros kainą ir kiekį. Raskite prekių trūkumą ar perteklių, kai vyriausybė nustatė kainų ribą –16,75 litų; kokių pasekmių turės šis vyriausybės sprendimas? Nurodykite kainą, kurią pasirinks firma. veikianti tobulos konkurencijos rinkoje? Firma veikia tobulos konkurencijos rinkoje. Pažymėti visas lentelės skiltis raidėmis, apskaičiuoti ir užpildyti lentelės skiltis. Kokią ir kodėl gamybos apimtį pasirinks firma, kai šio produkto kainos: 170 Lt, 200 Lt, 230 Lt? Nubrėžkite pastovių, kintamų ir bendrųjų kaštų kreives. Nubrėžkite vidutinių pastoviųjų, vidutinių bendrųjų, vidutinių kintamų ir ribinių kaštų kreives. Paaiškinti kreivių formą ir jų tarpusavio sąveiką. Kaip pasikeis pardavimų pajamos, kainai sumažėjus 5 %? Paklausos vidutinis elastingumas šiame kainų intervale nubrėžti paklausos kreivę. Vartotojo pajamos sudaro 200 Lt, jis perka knygas ir bilietus į kiną. Vienos knygos kaina 10 Lt. Už visas pajamas jis gali nusipirkti 20 bilietų į kiną, jei nepirktų knygų. Nubrėžti vartotojo biudžetinę tiesę. Rasti bilieto į kiną kainą? Rasti biudžetinės tiesės nuolydį.
  Mikroekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2007-06-27
 • Mikroekonomika (63)

  Namų darbas Nr.1 (4 variantas). 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Automobilių gamintojai gamina mašinas tol, kol? Sumažėjus paklausai? Jei X produkto paklausa neelastinga, tai kainai padidėjus 4 % produkto paklausos kiekis? Jei dvi prekės teikia tą patį ribinį naudingumą vartotojui, maksimizuojančiam bendrąjį naudingumą, tai? Esminis trumpojo laikotarpio bruožas yra tas, kad? 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai: Ūkininkas augina tik viščiukus ir pomidorus. Jo gamybos galimybes vaizduoja lentelė. Nustatykite pomidorų auginimo alternatyviuosius kaštus. Kiek yra kainų? Kiek yra kainų, kai kiekvienos prekės vertė išreiškiama pinigais? Sporto salės administracija pakėlė bilietų kainas nuo 12 Lt iki 15 Lt. Direktorius pareiškė manąs, kad dėl to įplaukos į bilietų kasą padidės apie 15 %. Žiūrovų sumažėjo 8 %. Ar direktoriaus prognozės pasitvirtino? Apskaičiuokite bilietų paklausos vidutinį elastingumą šiame kainų intervale. Nubrėžkite biudžeto liniją, kai X prekės kaina lygi 5 Lt, Y prekės kaina – 2,5 Lt, o vartotojo pajamos – 30 Lt. Pažymėkite ją "KK". Užrašykite biudžeto linijos lygtį. Koks biudžeto linijos pasvirimas? Nubrėžkite abejingumo kreivę, kad optimalus prekių derinys būtų 6Y ir 3X. Tarkime, kad vartotojo pajamos ir Y prekės kaina nekinta, o X prekės kaina padidėja iki 10 Lt. Nubrėžkite naują biudžeto liniją, ją pažymėkite "KL". Užrašykite naujos biudžeto linijos lygtį. Koks naujos biudžeto linijos pasvirimas? Nubrėžkite naują abejingumo kreivę, kad optimalus prekių derinys būtų 6Y ir 1,5X. Firmos gamybos veiksnių sąnaudas, gaminant 18 vnt. produkto skirtingomis technologijomis vaizduoja lentelė. Kurią technologiją siūlytumėte? Kokio pelno firma gali tikėtis, parduodama produktą po litą už vienetą? Ką patartumėte firmai, jei darbo vienetų kaina padidėtų du kartus?
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-07-02
 • Mikroekonomika (64)

  Įmonių juridiniai tipai ir charakteristikos. Įmonės vidinė struktūra. Įmonės veiklos socialiniai ir ekonominiai tikslai. Gamybos organizavimo formos. Gamybos ištekliai. Įmonės personalo struktūra ir poreikio apskaičiavimas. Personalo išnaudojimo pagrindiniai rodikliai. Darbo laiko balanso sudarymas. Pagrindiniai fondai. Jų struktūra ir įvertinimo būdai. Pagrindinių fondų įvertinimas ir nusidėvėjimo apskaičiavimas. Apyvartinės lėšos ir jų struktūra. Apyvartos ciklas. Apyvartinių lėšų panaudojimo kriterijai. Apyvartos ciklas. Apyvartinių fondų apyvartumo rodikliai ir jų nustatymas. Apyvartinių lėšų apyvartumo spartinimo būdai. Medžiagų ir energetinių išteklių taupymo būdai. Įmonės gamybinis pajėgumas ir jo nustatymo būdai. Verslo plano struktūros charakteristikos. Gamybinės programos plano rodikliai ir jų nustatymas. Produkcijos kokybės lygio rodikliai. Gaminio gyvavimo ciklas. Marketingo tyrimas ir informacinė struktūra. Konkurencija ir bankrotas. Reklama ir jos veiksmingumas. Kaštai jų klasifikacija. Gamybos kaštų sąmatos sudarymas. Produkcijos savikainos plano rodikliai. Produkcijos savikainos kalkuliacija ir apskaičiavimas. Gamybos kaštų mažinimo veiksniai. Kainų nustatymo metodai. Kainų rūšys. Pelnas ir rentabilumas. Apskaičiavimas. Pajamų apsaugos rodikliai įvertina įmonės sugebėjimą užtikrinti ilgalaikes pajamas. Pinigų srautai. apmokėjimai už darbą organizavimo principai šiuolaikinėmis sąlygomis. Darbo užmokesčio modeliai ir jų esmė. Darbo užmokesčio modeliai ir jų esmė. Darbo apmokėjimo formos ir sistema. Darbo našumas ir jo vertinimo būdai.
  Mikroekonomika, špera(14 puslapių)
  2007-08-13
 • Mikroekonomika (65)

  18 variantas. Tarkime, kad X šalies išteklių atsargos yra 100 kg urano ir 100 kg plutonio. Iš kiekvieno urano kg galima pagaminti tris atomines bombas arba 1 milijoną kilovatvalandžių elektros energijos. Kiekvienas plutonio kg gali būti panaudotas vienos atominės bombos arba vieno milijono kilovatvalandžių elektros energijos gamybai. Kokį maksimalų energijos kiekį galima pagaminti naudojant visus turimus išteklius? Jei nutariama pagaminti 300 bombų, kiek elektros energijos dar galima pagaminti? Kiek bombų galima pagaminti visus turimus išteklius naudojant tik jų gamybai? Remdamiesi A, B ir C klausimų atsakymais nubrėžkite bombų ir elektros energijos gamybos galimybių kreivę (GGK). Tarkime, kad S. Galinis išranda naują iš plutonio gaminamą bombą. Iš kiekvieno plutonio kg dabar galima pagaminti 4 bombas. Elektros energijos gamybos technologija nekinta. Tame pačiame grafike nubrėžkite naują gamybos galimybių kreivę. Kiek elektros energijos bus galima pagaminti naujomis sąlygomis, jei iš turimų išteklių reikia pagaminti 300 bombų? Ar. S. Galinio išradimas padidino galimybes gaminti daugiau ne tik bombų, bet ir elektros energijos? Sprendimas. Pabrangus kino teatro bilietams nuo 6 iki 7 Lt, bilietų paklausa sumažėjo 25 %. Nustatykite ar elastinga bilietų paklausa kainoms, jei kitos sąlygos nepasikeitė. Situaciją pavaizduokite grafiškai ir paaiškinkite, ar kino teatro administracija buvo teisi padidindama bilietų kainas. Sprendimas. Duota bendrųjų kaštų funkcija: TC=30+2Q+0,1Q2. Nustatykite: fiksuotų kaštų (FC), kintamų kaštų (VC), vidutinių fiksuotų kaštų (AFC), vidutinių kintamų kaštų (AVC) ir ribinių kaštų (MC) funkcijas; kokiai gamybos apimčiai esant vidutiniai bendrieji kaštai yra minimalūs; nubrėžkite ATC, AVC, MC kreives. Sprendimas. 4. Žemės sklypas parduodamas už 40000 Lt. Jūs žinote, kad įsigijęs šį sklypą, galėsite jį išnuomoti ir gauti 3000 Lt metinės rentos. Nustatykite ir paaiškinkite ar priimsite sprendimą šį pirkti žemės sklypą, jei rinkos palūkanų norma 8 proc. Sprendimas.
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-09-19
Puslapyje rodyti po