Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mikroekonomika (29)

  Mikroekonomikos namų darbai. Jei mašinų paklausa gana elastinga, o robotai yra puikus darbuotojų, gaminančių mašinas, pakaitas, tai autodarbuotojų pasiūlos sumažėjimas lemia... Jei vyriausybė įstatymu nustato minimalų darbo užmokestį, kuris didesnis už pusiausvyros, tai... Rentos egzistavimas pateisinamas tuo, jog... Vyriausybė gali sumažinti pajamų nelygybę... Tobulosios konkurencijos rinkose privatūs dalyviai stengiasi... Ar teisingi tokie teiginiai. Pratimai.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-02-24
 • Mikroekonomika (3)

  Kontrolinis darbas: Ekonominės politikos tikslai. Praktinis elastingumo teorijos taikymas, kainų kontrolė. Gamybos organizavimo formos. Monopolijos reakcija į mokesčius ir subsidijas. Pelną maksimizuojančios įmonės elgsena. Paaiškinkite, kodėl neprotinga uždaryti firmą, jei ji gauna nulinį ekonominį pelną.
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-04-07
 • Mikroekonomika (30)

  Paklausa ir pasiūla. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pusiausvyra. Pasiūlos ir paklausos elastingumas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Elastingumą veikiantys veiksniai. Naudingumo teorija. Bendrasis ribinis naudingumas. Naudingumo maksimizavimas. Naudingumo teorijos praktinio taikymo ribotumas. Prekių rinkiniai ir pakeičiamumas. Vartotojo abejingumo kreivė ir kreivių žemėlapis. Ribinis substitucijos laipsnio mažėjimo dėsnis. Vartotojo biudžetas. Naudos maksimizavimas. Vartotojų paklausos funkcija. Vartotojo biudžeto kitimo prekių paklausa. Prekių kainų kitimo įtaka vartotojo paklausai. Prekių ir paslaugų kainų kitimas ir vartotojo paklausa.
  Mikroekonomika, špera(6 puslapiai)
  2006-03-10
 • Mikroekonomika (31)

  Mikroekonomikos namų darbai. Pasirinkite teisingą atsakymą. Didėjant gamybos apimčiai, vidutiniai kaštai. Ribiniai septinto vieneto gamybos kaštai lygūs (atsakydami pasiremkite 1 lentelės duomenimis). Jei monopolisto nustatyta kaina tik šiek tiek didesnė už ribines pajamas, o gamybos apimtis optimali, tai. Kartelyje jungtinis visų narių pelnas maksimalus, kai. Pagrindinis monopolijos ir monopolinės konkurencijos skirtumas yra tas, kad. Ar teisingi tokie teiginiai? 5 teiginiai. Pratimai. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 100 Lt, 150 Lt, 200 Lt. Sprendimą pagrįskite. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulosios konkurencijos rinkoje, kai produkto rinkos kaina yra 350 Lt? Kokį pelną ji gaus? Kokiai esant kainai firma pelno negaus? Kokiai kainai esant firma nutrauks gamybą?
  Mikroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2006-03-17
 • Mikroekonomika (32)

  Mikroekonomikos namų darbas. 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Pagal apibrėžimą darbo pastangos yra optimalios, kai? Tobulosios konkurencijos darbo rinka skiriasi nuo monopsoninės tuo, kad? Renta, mokama už žemę, naudojamą gyvuliams ganyti, padidės? Pajamų paskirstymo nelygybės laipsnį ekonomikoje rodo? Kuriuo atveju vyriausybė neinternalizuoja (neperima) produkto išorinio poveikio? 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? Kai vyriausybė uždeda firmai papildomus mokesčius, darbuotojai nejaučia mokesčio pasekmių, kinta tik firmos pelnas. Jei darbo pirkėjas turi rinkos galią, tai kuo daugiau darbuotojų jis samdo, tuo didesnės jo išlaidos darbo užmokesčiui. Esant monopolijai verslininkai gali gauti pajamas, viršijančias gamyboje naudojamų veiksnių alternatyviuosius kaštus. Gebėjimų skirtumai, skirstydami darbuotojus į nekonkuruojančias grupes, sąlygoja pajamų nelygybę. Neišsenkančią naudą teikiančių produktų ribiniai visuomeniniai kaštai lygus nuliui. 3 užduotis. Pratimai: 1. Paveiksle pateikta darbo paklausa ir pasiūla tam tikroje darbo rinkoje. Tarkime, kad rinka pasiekusi pusiausvyrą. A. Kuris plotas rodo transferines pajamas? B. Kokia yra ekonominė renta? C. Kaip skirtųsi ekonominės rentos ir transferinių pajamų santykinės apimtys, jei darbo pasiūla būtų neelastingesnė? Monopolisto ribinio produkto pajamų (RPP) ir vidutinio produkto pajamų (VPP) kreivės pateiktos paveiksle. Priemiesčio žemės pasiūla lygi 20000 ha, o paklausa rodo lygtis Q=50000-4P. Kokia žemės kaina? Koks jos nuomos mokestis, jei palūkanų norma yra 8%? Tarkim, kad minimalios garantuojamos šeimos metinės pajamos 3600 Lt, o ribinė neigiamų mokesčių norma 0,50. Užpildykite lentelę. Tarkime, kad ribinė neigiamų mokesčių norma lygi 0,25. Apskaičiuokite ir surašykite į naujai nubraižytą lentelę neigiamus pajamų mokesčius atitinkamų kategorijų šeimoms ir bendrąsias subsidijas, pervestas joms. Kaip kinta neigiamų mokesčių programų (subsidijų) kaštai sumažinus ribinę neigiamų mokesčių normą? Kaip keičiasi paskatos dirbti sumažinus ribinę neigiamų mokesčių normą nuo 0,50 iki 0,25? Tarkime, kad vyriausybė padidina minimalias garantuojamas pajamas nuo 3600 iki 4500 Lt, o ribinė neigiamų mokesčių norma lygi 50%. Apskaičiuokite ir surašykite į naujai nubraižytą lentelę neigiamus pajamų mokesčius (subsidijas), pervestus šeimoms, esančioms atitinkamoje pajamų kategorijoje, ir bendras subsidijas, pervestas joms. Kaip pasikeitė neigiamų mokesčių programų kaštai (subsidijos) padidinus minimalias garantuojamas pajamas? Kaip pasikeitė paskatos dirbti? Kuriai programai teiktumėte pirmenybę būdamas mokesčių mokėtojui? Paveiksle pavaizduota RKM kreivė rodo taršos mažinimo ribinius kaštus, o RKT1 kreivė – ribinius taršos kaštus. Iš pradžių nekreipkite dėmesio į RKT2 kreivę. Kokia yra ekonomiškai efektyvi taršos apimtis? B. Jei neimamas mokestis už taršą: a) kokia bus taršos apimtis? b) Kokie taršos mažinimo ribiniai kaštai? c) Kokie taršos ribiniai kaštai? d) Kokie efektyvumo nuostoliai? Kokį mokestį uždėjus vienam produkcijos vienetui taršos apimtis būtų ekonomiškai efektyvi? Tarkime, kad realūs taršos ribiniai kaštai yra RKT1, tačiau vyriausybė suklysta ir mano, kad jie lygūs RKT2. Taip pat tarkime, kad vyriausybė uždeda mokestį už taršą vienam produkcijos vienetui, kuris yra optimalus, jei taršos ribiniai kaštai lygūs RKT2: a) koks tada bus taršos kiekis? Ar jis didesnis, ar mažesnis už ekonomiškai efektyvų kiekį? b) Kokie taršos mažinimo ribiniai kaštai? c) Kokie tikrieji taršos ribiniai kaštai? d) Koks efektyvumo nuostolis? Ar vyriausybė, nepakankamai įvertindama problemą, imasi adekvačių veiksmų ją spręsti?
  Mikroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-03-17
 • Mikroekonomika (33)

  Ribotumas ir pasirinkimas. Gamybos kaštai. Tobuloji konkurencija. Monopolija. Paklausos ir pasiūlos elastingumas.
  Mikroekonomika, uždavinys(8 puslapiai)
  2006-04-10
 • Mikroekonomika (34)

  Namų darbas Nr. 1 (A – 9 variantas). 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Kuris iš šių teiginių yra teisingas ribinės analizės pavyzdys? Duotos paklausos ir pasiūlos funkcijos. Kokia pusiausvyros kaina ir kiekis? Politika, nukreipta prieš narkotikus ir mažinanti heroino pasiūlą. Abejingumo kreivė rodo visus galimus? Jei vidutinis produktas didėja, tai ribinis produktas. 2 užduotis ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai: jonas ir petras talkina rinkimų kompanijoje. Jie ruošia išsiuntimui rinkimų lankstinukus. Lankstinuką reikia įdėti į voką, užklijuoti jį ir užrašyti adresą. Jonas yra miklesnis, jis per 1 val. Užklijuoja 300 laiškų arba užrašo 100 adresų. Petras per 1 val. Užklijuoja 100 laiškų arba užrašo 50 adresų. Kaip jiedu turėtų pasiskirstyti darbą, kad greičiau jį atliktų. Per dieną reikia paruošti 1200 laiškų. Kas atsitiks, jei Jonas ir Petras ims varžytis raštinės paslaugų rinkoje? Viename Lietuvos mieste namų nuomos paklausos ir pasiūlos funkcijos lygio. Prekės X parduodama 300 vnt. Per savaitę. Sumažėjus prekės Y kainai 8%, prekės X benuperkama 250 vnt. Per savaitę. Ar prekės X ir Y yra pakaitai, ar komplektinės prekės? Atsakymą pagrįskite. Koks yra prekių X ir Y paklausos vidutinis kryžminis elastingumas? Lentelėje pateikta Petro A, B, C ir D prekių ir santaupų ribiniai naudingumai. A. Tarkime, kad A,B,C ir D kainuoja: 6,3,2,4 litus. Apskaičiuokite vieno lito ribinį naudingumą visoms keturioms prekėms ir santaupoms. Vieno santaupų vieneto kaina lygi vienam litui. Petro pajamos – 76 Lt. Kiek A,B,C ir D prekių vienetų pirks Petras ir kiek litų turės taupyt norėdamas maksimizuoti bendrąjį naudingumą? Koks bus bendrasis naudingumas? Pateikta nealkoholinių gėrimų gamybos vidutinio darbo produkto kreivė. Remdamiesi paveikslo duomenimis atsakykite į tokius klausimus: Vidutinis darbo produktas maksimalus, kai L =20. Ar bendrasis darbo produktas taip pat maksimalus, kai L=20? Koks yra bendrasis produktas, kai L=18, jei vidutinis darbo produktas lygus 58, kai L=17, o ribinis aštuonioliktojo vieneto produktas – 70? Jei trisdešimto darbo vieneto (darbo valandos) produktas neigiamas, ar tai reiškia, kad vidutinis. Koks yra bendrasis, kai vidutinis produktas lygus 30? Kokį darbo kiekį naudojant sutampa vidutinis ir ribinis darbo produktas?
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-29
 • Mikroekonomika (35)

  Ekonomikos teorijos atsiradimas, raida, ekonomikos objektas metodai ir tikslai. Išteklių ribotumas ir pasirinkimas. Rinka: funkcijos, struktūros problema. Paklausa, pasiūla ir elastingumas. Vartotojo elgsena rinkoje. Gamybos teorija. Gamybos kaštai. Rinkos struktūros. Gamybos veiksnių rinka. Tobulos konkurencijos rinka. Monopolija, Monopolinės konkurencijos rinka. Rinkos ribotumas ir valstybės vaidmuo.
  Mikroekonomika, konspektas(16 puslapių)
  2006-05-13
 • Mikroekonomika (36)

  Nominalioji ir efektyvioji palūkanų norma. Laipsniškai padengiama paskola. Ekonominis ekvivalentiškumas. Vertybiniai popieriai. Akcijos. Obligacijos. Akcijų ir obligacijų pagrindinės skiriamosios savybės. Opcionai. Hipotekos lakštai. Vekseliai. Čekiai. Būsimieji sandoriai. Finansų rinkos. Vertybinių popierių leidėjų pagrindiniai tikslai. Pirkėjų tikslai. Marketingas.
  Mikroekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-06-05
 • Mikroekonomika (38)

  Mikroekonomikos uždaviniai. Ribotumas ir pasirinkimas. Kurios sąvokos yra mikro-, o kurios makroekonominės? Alternatyvieji naujojo Universiteto stadiono statybos kaštai. 2 tema: Gamybos kaštai. Remdamiesi sąlygoje nurodyta informacija, apskaičiuokite trūkstamas kaštų reikšmes ir įrašykite į tuščias vietas pažymėtas daugtaškiais. Lentelėje yra pateikti kaštai apie monopolizuoto konkurento situaciją trumpu laikotarpiu. Užpildyti daugtaškiais pažymėtas lentelės vietas. Paklausa ir pasiūla. Jei didėja produkto paklausa, tai: Tarkime, kad firmos paklausos funkcija yra ši: kokią kainą nustatys firma prekės vienetui, parduodama 20 prekės vnt. per mėnesį? jei nustatys 500 Lt kainą, kiek firma parduos per mėnesį prekės vienetų? Koks bus prekės paklausos elastingumas, jei prekės kaina 500 Lt? kokia turėtų būti prekės kaina, kad paklausos elastingumas kainai būtų lygus 1? 4 tema: Paklausos ir pasiūlos elastingumas Apskaičiuokite prekybos įplaukas, įvertinkite paklausos pobūdį (elastinga ar neelastinga), apskaičiuokite paklausos vidutinį elastingumą. Rūkaliaus tabako gaminių paklausą rodo lygtis Q=20/P. Kiek pinigų jis išleidžia rūkalams?Koks jo tabako gaminių paklausos elastingumas? Ką patartumėte vyriausybei, siekiančiai apriboti rūkymą? Atsakymą pagrįskite. Pelno maksimizavimas. Remiantis lentelės duomenimis nustatykite, kokiai gamybos apimčiai esant monopolistas maksimizuoja bendrąjį pelną? Jeigu ribinis pelnas (RPel.) yra neigiamas, o gamybos apimtis Q ir toliau mažėja, tai monopolinėje rinkoje. Savo atsakymą argumentuokite žodžiais ir pavaizduokite grafiškai.
  Mikroekonomika, uždavinys(6 puslapiai)
  2006-06-29
 • Mikroekonomika (39)

  Bendrojo, vidutinio ir ribinio produkto supratimas. Įmonės trumpalaikė pusiausvyra tobulos konkurencijos rinkoje. Monopolinių susivienijimų rūšys. Uždavinys.
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-09-18
 • Mikroekonomika (4)

  Testai, uždaviniai ir jų sprendimai pagal temas: ribotumas ir pasirinkimas, Gamybos kaštai, Tobuloji konkurencija, Monopolija, optimali gamybos apimtis, Paklausos ir pasiūlos elastingumas.
  Mikroekonomika, testas(8 puslapiai)
  2005-04-21
 • Mikroekonomika (40)

  Rinkos ekonomika: jos privalumai ir trūkumai. Rinkos ekonomikos privalumai. Veiksminga konkurencija ir laisvi gaminių mainai. Bankrotas ir įmonių perorganizavimas. Kainos ir santykinis stygius. Naudokitės rinka kovodami su tarša. Rinkos ekonomikos trūkumai. "Neoficialusis sektorius". Nedarbas kartais neišvengiamas. Nedarbo reguliavimo būdai. Užduotis: Buhalteris uždirba 1500 Lt per mėnesį. Jam pasiūlė atsitraukus nuo darbo baigti 2 mėnesių trukmės tobulinimosi kursus. Buhalteris apskaičiavo, kiek jam tai kainuos: mokestis už kursus – 1000 Lt, mokymosi priemonės – 150 Lt, būstas – 300 Lt, asmeninės išlaidos – 350 Lt. Kiek kainuos kursai? Kokie jų alternatyvieji kaštai?
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-10-31
 • Mikroekonomika (41)

  Įvadas. Paklausa ir pasiūla. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra bei jos pokyčiai. Paklausos ir pasiūlos elastingumas bei atskiri jo atvejai. Kryžminis elastingumas. Paklausos elastingumas ir pajamos. Paklausos elastingumo poveikis mokesčių efektui. Naudingumas ir vartotojo elgesio abejingumas. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Naudingumo maksimizavimo taisyklė. Vartotojo abejingumo kreivė. Ribinio pakeitimo laipsnio mažėjimo dėsnis. Vartotojo prekių paklausa. Vartotojo biudžetas. Realiosios pajamos. Vartotojo naudos maksimizavimas. Vartotojo paklausos funkcija. Vartotojo biudžeto pokyčio įtaka prekių paklausai. Prekių kainų pokyčio pakeitimo ir pajamų efektai. Gifeno prekių paklausa. Gamybos funkcija. Gamybos veiksniai. Gamybos funkcija ir efektyvumas. Izokvantė ir gamybos planas. Gamybos masto pajamos. Bendras, vidutinis ir ribinis produktas bei jų tarpusavio priklausomybė. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Ribinė techninė pakeitimo norma. Firmos kaštai. Firmos kaštų skirstymas. Buhalterinis ir ekonominis pelnas. Trumpas ir ilgas periodai firmos veikloje. Firmos kaštai trumpu periodu. Kaštų minimizavimo pusiausvyros taisyklė. Ilgo periodo kaštai. Firmos pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje. Bendrosios, vidutinės ir ribinės pajamos. Šakos paklausos kreivė ir įmonės paklausos kreivė tobulos konkurencijos rinkoje. Pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos įmonėje. Firmos trumpo ir ilgo periodo pasiūlos kreivė tobuloje konkurencijoje. Firmos ir šakos pusiausvyra ilgame periode. Monopolija. Grynoji monopolija. Įėjimo į šaką barjerai. Monopolijos produkcijos paklausa. Bendrosios, vidutinės ir ribinės pajamos. Monopolijos pelno maksimizavimas. Monopolijos pasiūla. Monopolijos neefektyvumas vartotojo atžvilgiu. Monopolijos reakcija į maksimalios kainos nustatymą ir mokesčius. Ekonominės monopolijos pasekmės. Monopolinė konkurencija. Monopolinės konkurencijos bruožai. Firmos, esančios monopolinės konkurencijos rinkoje, paklausos kreivė. Kainos ir produkcijos apimties nustatymas monopolinės konkurencijos rinkoje. Oligopolija. Oligopolijos apibūdinimas ir svarbiausi požymiai. Neturinti slapto susitarimo oligopolija ir laužta paklausos kreivė. Slapto susitarimo oligopolijų kartelio kainų modelis. Kainų lyderio modelis.
  Mikroekonomika, konspektas(24 puslapiai)
  2006-11-14
 • Mikroekonomika (42)

  Paklausa ir pasiūla. Paklausa ir pasiūla. Jų pusiausvyra. Paklausos, pasiūlos elastingumas bei atskiri jų atvejai. Kryžminis elastingumas. Paklausos elastingumas pajamoms. Elastingumo poveikis mokesčių efektui. Gamybos funkcija. Gamybos veiksniai. Gamybos funkcija. Gamybos efektyvumas. Izokvantė ir gamybos planas. Pajamos dėl gamybos mąsto. Bendras, vidutinis ir ribinis produktas bei jų tarpusavio priklausomybė. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Ribinė funkcinio keitimo norma. Naudingumas ir vartotojo elgesio abejingumas. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Naudingumo maksimizavimo taisyklė. Vartotojų prekių paklausa. Vartotojo naudos maksimizavimas. Vartotojo biudžeto pokyčio įtaka normalios ir žemos kokybės prekių paklausai. Prekių kainų pokyčio pakeitimo ir pajamų efektai. Giffeno prekių paklausa.
  Mikroekonomika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-11-14
 • Mikroekonomika (43)

  Ekonomikos teorijos samprata. Ekonomikos problemos, gamybos ištekliai. Nepakankamumas ir pasirinkimas – gamybos galimybių kreivė. Rinkos mechanizmas. Ekonomikos sistemos. Rinkos ekonomikos apibūdinimas. Rinkos privalumai ir trūkumai. Paklausa ir pasiūla. Analizės pagrindai. Paklausa ir ją lemiantys faktoriai. Pasiūla ir ją lemiantys faktoriai. Pusiausvyra rinkoje. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumas pajamoms. Mokesčio našta. Vartotojo elgsena. Naudingumas. Jo funkcija. Vartotojo biudžetas. Kainos ir pajamų mokesčio įtaka paklausai. Gamintojas ir jo veikla. Gamyba ir jos veiksniai. Ūkinės veiklos organizavimo formos. Gamybos funkcija. Ilgasis ir trumpasis gamybos laikotarpiai. Gamybos kaštai. Kaštų samprata. Trumpojo laikotarpio kaštai. Pelnas. Ilgojo laikotarpio kaštai. Tobula konkurencija. Tobulos konkurencijos rinkos ypatybės. Konkurencinės firmos paklausa ir pajamos. Konkurencinės firmos pusiausvyra trumpuoju laikotarpiu. Ekonominio pelno maksimizavimas. Ilgojo laikotarpio pusiausvyra. Konkurencinės rinkos efektyvumas. Monopolija. Monopolinė rinka. Monopolijos pajamos. Monopolinės rinkos pusiausvyra. Netobulos konkurencijos rinka. Monopolinė konkurencija. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos požymiai. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. Monopolinės konkurencijos rinkos ekonominis efektyvumas. Oligopolija. Įėjimo į oligopolinę šaką barjerai. Laužta paklausos kreivė. Darbo rinka.
  Mikroekonomika, konspektas(16 puslapių)
  2006-11-23
 • Mikroekonomika (44)

  Mikroekonomikos namų darbo uždaviniai ir sprendimai. Kavos paklausa ir pasiūla aprašomos lygtimis: QD=100-2P ir QS=-20+2P. Kai kuriose šalyse, šalčiams sunaikinus kavos plantacijas, kavos pasiūla sumažėjo – dabar bet kuria kaina jos siūloma 10 tonų mažiau. Nustatykite, remdamiesi grafikais, kokia buvo pradinė pusiausvyros kaina ir kokia ji nusistovėjo sumažėjus pasiūlai; bei kokie kavos kiekiai buvo perkami pirmu ir antru atveju? Nubrėžkite paklausos ir pasiūlos kreives, jei žinoma, kad pasiūlos funkcija: QS=2+P, o paklausa bet kuriame taške yra vienetinio elastingumo. Taip pat žinomas pusiausvyros taškas Q=6 vnt., P=4Lt. Nubrėžkite ir paaiškinkite abejingumo kreives bei paskaičiuokite ribinio pakeitimo normą šioms prekėms. Firma prekes parduoda tobulos konkurencijos rinkoje. Prekės kaina 50 Lt. Firmos kaštus apibūdina funkcijos: VC = Q² ; FC = 400 Lt.; apskaičiuokite, kiek prekių firma gamins, kad gautų maksimalų pelną. Raskite tą pelną (ar nuostolius); firmos pusiausvyrą parodykite grafike, naudodami vidutinių ir ribinių dydžių modelį. Duota bendrųjų kaštų funkcija:TC=Q³-6Q² +15Q.a) apskaičiuokite kelintą vienetą gaminant, ribiniai kaštai(MC) ir vidutiniai bendrieji kaštai(ATC) bus mažiausi. Pagal pateiktą funkciją nubrėžkite MC ir ATC kreives .
  Mikroekonomika, uždavinys(7 puslapiai)
  2006-11-30
 • Mikroekonomika (45)

  Poreikio patenkinimas. Vartotojo biudžetas. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Engelio dėsnis. Pajamų ir pakeitimo poveikiai. Pajamų poveikis. Firmų tipai. Gamybos veiksniai. Gamybos kastai. Trumpojo laikotarpio kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Ilgojo laikotarpio kaštai. Konkuruojančios firmos pajamos. Pelno maksimizavimas lyginant bendrąsias pajamas ir bendruosius kaštus. Pelno maksimizavimas lyginant ribines pajamas ir ribinius kaštus. Trumpojo laikotarpio pasiūlos kreivė. Ilgojo laikotarpio pasiūlos kreivė. Pelno maksimizavimas ilguoju laikotarpiu. Pelningumo rodikliai. Darbo jėgos paklausa. Minimalus darbo užmokestis. Aktyvų rinka. Akcijos samprata. Obligacijos samprata. Monopolija. Grynoji monopolija. Įėjimo į monopolinę rinką ir išsilaikymo joje kliūtys. Oligopolinė rinka. Oligopolijos produkcijos paklausa. Duopolija. Reklamos teikiami pliusai ekonominiu požiūriu. Reklamos teikiami minusai.
  Mikroekonomika, špera(10 puslapių)
  2006-12-05
 • Mikroekonomika (46)

  Parinkite teisingą atsakymą. Ar teisingi tokie teiginiai? Pratimai.
  Mikroekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2006-12-15
 • Mikroekonomika (47)

  Namų darbas nr. 3 (A-10 variantas).1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą? Jei mašinų paklausa gana elastinga, o robotai yra puikus darbuotojų, gaminančių mašinas, pakaitas, tai autodarbuotojų pasiūlos sumažėjimas lemia? Jei vyriausybė įstatymu nustato minimalų darbo užmokestį, kuris didesnis už pusiausvyros, tai? Rentos egzistavimas pateisinamas tuo, jog: Vyriausybė gali sumažinti pajamų nelygybę Tobulosios konkurencijos rinkoje privatūs dalyviai stengiasi. 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai: Lentelėje pateikta informacija apie kiekvieno papildomai priimto darbuotojo pagamintų x prekių kiekį, kai žemės ir kapitalo ištekliai nekinta. Kokį darbuotojų skaičių samdant ribinis darbo produktas maksimalus? Kokį darbuotojų skaičių samdant vidutinis darbo produktas maksimalus? Kelintą darbuotoją samdant rezultatyvumas pradeda mažėti? Ar iš pateiktos informacijos galite pasakyti, kiek darbuotojų firma samdys? Paaiškinkite savo atsakymą? Baikite pildyti lentelę. Kiek darbininkų samdys ir kokį dienos atlyginimą mokės firma, veikianti netobulosios konkurencijos produkto ir darbo rinkoje? Per tam tikrą laikotarpį žemės sklypo kaina padidėjo 1,5 karto. Palūkanų norma per tą patį laikotarpį sumažėjo nuo 9% iki 6%. Kaip pasikeitė to žemės sklypo nuomos mokestis? 2004 metų pradžioje X firma investuoja į keturis potencialius projektus. Šių projektų kaštai ir pajamos pateikti lentelėje. Lentelėje pateikta monopolisto gaminamo produkto vidutinės pajamos ir gamybos kaštai. Apskaičiuoti, kokiai gamybos apimčiai esant monopolistas gaus maksimalų pelną.
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-12-15
Puslapyje rodyti po