Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Mikroekonomika

Mikroekonomika (691 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mikroekonomika (119)

  Individualus namų darbas. 7 variantas. Epidemija nusiaubė šalies galvijų bandas, bet neturėjo įtakos kiaulienos gamybai. Remdamiesi grafikais, paaiškinkite kokie pakitimai vyks pieno, jautienos ir kiaulienos rinkose, kaip tai atsilieps minėtų prekių kainoms ir perkamiems kiekiams. Sprendimas. Pieno ir jautienos rinkose. Kiauliena. Duotos paklausos ir pasiūlos funkcijos: QD=10-2P, QS=2+1,2P ir žinomas pusiausvyros taškas E(P=2,5; Q=5). Tarkime, kad vyriausybė apmokestino prekę 1 Lt akcizo mokesčiu. Nustatykite ir parodykite grafike: a) kaip keisis pasiūla ir rinkos pusiausvyros kaina; b) kaip pasiskirstys akcizo mokestis tarp pirkėjų ir pardavėjų? c) pagal mokesčio pasiskirstymą nuspręskite apie paklausos ir pasiūlos elastingumą. Sprendimas. Automobilių paklausos elastingumo pajamų atžvilgiu koeficientas yra (4,0), o paklausos elastingumas kainos atžvilgiu - (-3). Pakomentuokite šiuos elastingumo koeficientus. Jei gyventojų pajamos padidėtų 2 %, o automobilių kaina padidėtų 1,5%, kaip tai atsilieptų parduotų automobilių kiekiui. Situaciją pavaizduokite grafiškai. Sprendimas. Firma prekes pardavinėja tobulos konkurencijos rinkoje; jos kaštai aprašomi funkcija: TC=100+4Q- Q2+0,2Q3. a) apskaičiuokite kokia mažiausia galėtų būti kaina, kad firma gamybos dar nenutrauktų. b) šią situaciją parodykite grafike, brėždami reikiamas kreives pagal pateiktą funkciją. Sprendimas. Vartotojo pajamos sudaro 200 Lt., prekė A kainuoja 5 Lt., o prekė B kainuoja 4 Lt. Naudingumo funkcija: TU=QA•QB. Atlikite šias užduotis: a) panaudodami biudžeto tiesę ir abejingumo kreivių žemėlapį parodykite grafike vartotojo perkamą rinkinį, jei žinoma, kad prekės B kiekis rinkinyje yra 30 vnt. b) kaip pasikeis vartotojo perkamas rinkinys, jei prekės B kaina sumažėjo iki 2 Lt/vnt. ir abi prekės yra geros kokybės prekės. Parodykite grafike. c) paaiškinkite B prekės kainos atpigimo sąlygotus pasikeitimo ir pajamų efektus. Sprendimas.
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-04-13
 • Mikroekonomika (12)

  Uždavinių sprendimas. Jonas ledams per savaitę išleidžia 10 Lt, kad ir kiek porcijų kainuotų. Koks yra Jono ledų paklausos elastingumas? Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 75 Lt, 100 Lt, 150 Lt? Sprendimą pagrįskite. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulosios konkurencijos rinkoje? Kokia produkto rinkos kaina? Kokiai kainai esant įmonė nutrauks gamybą? Išvados.
  Mikroekonomika, uždavinys(4 puslapiai)
  2005-11-02
 • Mikroekonomika (120)

  2 variantas. Teorinė dalis. 1) Daugumą kainų? 2) Kadangi riboti ištekliai gali būti naudojami alternatyviai? 3) Paklausos kreivės? 4) Jei pasiūla ir paklausa didėja, tai? 5) Bendrosios pajamos mažėja, kai? 6) Vidutinis produktas (AP) – tai? 7) Firmos gamybos apimtis maksimali, kai? 8) Kai ribiniai kaštai didesni už vidutinius kintamuosius kaštus, o gamybos apimtis didėja, tai? 9) Tobulosios konkurencijos firmos pasiūlos kreivė yra. Uždaviniai. 1 uždavinys. Apskaičiuokite ribinę pakeitimo normą ir paaiškinkite jos kitimą. Nubraižykite gamybos galimybių kreivę. 2 uždavinys. B. Apskaičiuokite vyriškų batų paklausos vidutinį elastingumą, kai kaina keičiasi nuo 120 iki 100 litų. 3 uždavinys. A. Apskaičiuokite ribinį naudingumą. 4 uždavinys. Paaiškinkite, kodėl neteisingi abu 2.2 pav. pateikti (a ir b) grafikai. Uždavinys. Baikite pildyti 2.4 lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulosios konkurencijos rinkoje, kai produkto rinkos kaina yra 30 Lt? Kokį pelną ji gaus? Kokiai esant kainai firma neuždirbs pelno? Kokiai kainai esant firma nutrauks gamybą?
  Mikroekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2011-04-19
 • Mikroekonomika (13)

  Firmų tipai ir jų veiklos organizavimas. Veiklos organizavimo formos. Gamybos veiksniai ir funkcija. Izokvantė. Firmos gamybos pelnas. Gamybos masto pajamos. Gamybos rezultatai. Trumpojo laikotarpio rezultatai. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Firmos gamybos kaštai ir pelnas. Trumpojo laikotarpio firmos kaštai. Vidutiniai ir ribiniai kaštai. Kaštų minimizavimas. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Ilgojo laikotarpio kaštai. Firmos pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos sąlygomis. Konkuruojančios firmos pagamintos produkcijos paklausos kreivės, firmos pajamos. Pelno maksimizavimas konkuruojančioje firmoje trumpuoju laikotarpiu. Konkuruojančios firmos trumpojo ir ilgojo laikotarpio pasiūlos kreivė. Grynoji monopolija. Įėjimo į šaką kliūtys. Įmonės produkcijos paklausa. Monopolinės firmos pajamos. Pelno maksimizavimas. Ribinės pajamos ir ribiniai kaštai. Pelno maksimizavimas monopolinėje firmoje. Monopolijai būdingi bruožai. Monopolinės konkurencijos rinkos bruožai. Nekaininė konkurencija ir jos reikšmė.
  Mikroekonomika, špera(9 puslapiai)
  2005-11-18
 • Mikroekonomika (14)

  Darbo rinkos pasidalijimas ir vaidmuo ekonomikoje. Rinkos funkcijos ir formos. Netobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Perteklinė darbo jėga. Lietuvos gamtos ištekliai. Kokią kainą pasirinks firma monopolininkė?
  Mikroekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-11-24
 • Mikroekonomika (15)

  Ekonomikos mokslo objektas ir tikslas; Rinkos paklausa; Rinkos pasiūla; Rinkos pusiausvyra; Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu; Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu; Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu.
  Mikroekonomika, špera(5 puslapiai)
  2005-12-07
 • Mikroekonomika (16)

  Ekonomikos sąvoka. Ekonomikos sistemos. Mikroekonomika ir makroekonomika. Ekonomikos elgesys: racionalumo samprata ekonomikoje. Ekonominiai sprendimai įmonėje ir įmonės veiklos tikslas. Tobulosios konkurencijos rinkos bruožai ir struktūra. Netobulosios konkurencijos rinkos modeliai. Prekių ir paslaugų paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa ir įmonės prekės paklausa. Prekių ir paslaugų pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pasiūla ir įmonės pasiūla. Rinkos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos pokyčių įtaka pusiausvyros kainai ir kiekiui. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei reguliuojant kainas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumo atvejai ir veiksniai. Paklausos elastingumas ir bendrosios pajamos. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumo atvejai ir veiksniai. Praktinis elastingumo teorijos taikymas. Naudingumas kaip pasirinkimo kriterijus. Naudingumo funkcija. Mažėjančio naudingumo dėsnis. Naudingumo maksimizavimas. Vartotojo abejingumo kreivės – naudingumo funkcijos išraiška. Ribinė pakeitimo norma. Vartotojo biudžetas ir vartotojo naudingumo maksimizavimas. Vartotojo biudžeto ir prekių kainų kitimo įtaka vartotojo paklausai. Praktinis vartotojo biudžeto teorijos taikymas. Verslo įmonė ir jos funkcijos. Gamybos organizavimo formos. Gamybos veiksniai. Gamybos funkcija. Izokvantė ir jų kartograma. Gamybos trumpuoju laikotarpiu funkcija. Bendrasis vidutinis ir ribinis produktas bei jų tarpusavio ryšys. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Gamyba ilguoju laikotarpiu. Gamybos masto grąža. Gamybos veiksnių pakeičiamumas. Įmonės kaštų ir pelno samprata. Normalusis (nulinis) ir ekonominis pelnas. Įmonės trumpojo laikotarpio kaštų funkcijos: bendrieji, pastovieji ir kintamieji kaštai. Trumpojo laikotarpio vidutiniai kaštai ir gaminio vieneto savikaina. Savikainos struktūra ir jos mažinimo veiksniai. Ribiniai kaštai. Izokostė ir jų kartograma. Kaštų minimizavimas. Gamybos plėtros kreivė. Ilgojo laikotarpio kaštų funkcijos: bendrieji, vidutiniai ir ribiniai kaštai ir jų tarpusavio ryšys. Įmonės pajamos ir pelnas tobulosios konkurencijos rinkoje: bendrosios, vidutinės, ribinės pajamos; normalusis ir ekonominis pelnas; pelno masė ir pelno norma. Įmonės pelno maksimizavimas tobulosios konkurencijos rinkoje trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų modelį. Tiesinė kaštų, gamybos apimties ir pelno diagrama. Lūžio taškas. Įmonės pelno maksimizavimas tobulosios konkurencijos rinkoje trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį ribinių pajamų ir ribinių kaštų modelį; pelno maksimizavimo taisyklė. Įmonės pelno maksimizavimas ilguoju laikotarpiu. Įmonės trumpojo ir ilgojo laikotarpio pasiūlos kreivės. Pelno maksimizavimas monopolijos ir monopolinės konkurencijos sąlygomis.
  Mikroekonomika, špera(17 puslapių)
  2005-12-19
 • Mikroekonomika (17)

  Poreikiai ekonominėje sistemoje. Ekonominiai interesai. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis. Rinkos pusiausvyros esmė. Darbo sąvokos raida. Tobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Nuomos santykiai. Ekonominės rentos esmė. Žemės renta. Uždaviniai: Lentelėje pateikta kelnių paklausa. Apskaičiuoti kelnių paklausos elastingumą keičiantis kainai. Nubrėžti kelnių paklausos kreivę. Baikite pildyti lentelę. Kiek darbininkų samdys įmonė, veikianti tobulos konkurencijos rinkoje, kai valandinis atlyginimas yra 8 Lt., o gaminamos produkcijos vieneto kaina – 2 Lt?
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-01-05
 • Mikroekonomika (18)

  Gamyba ir jos teorija. Gamyba ir jos organizavimas. Gamyba. Izokvantė ir firmos gamybos planas. Gamybos pasirinkimas trumpu periodu. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Gamybos pasirinkimas ilgu periodu. Gamybos veiksnių pakeičiamumas. Firmos gamybos kaštai. Efektyvaus įmonės dydžio nustatymas. Izokvančių metodo panaudojimas, nustatant optimalią gamybos apimtį. Firmos pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje. Pelno maksimizavimas trumpu periodu. Konkuruojančios firmos trumpo periodo pasiūlos kreivė. Ilgo periodo pusiausvyra. Gryna monopolija. Gryna monopolija. Monopolizmo priežastys. Monopolinės pajamos ir paklausa. Monopolijos pelno maksimizavimas. Pasiūla. Monopolijos ekonominės pasekmės. Oligopolija.
  Mikroekonomika, špera(11 puslapių)
  2006-01-12
 • Mikroekonomika (19)

  Namų darbas nr.2 (3 variantas). 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Kuris iš šių teiginių yra teisingas? Jei esant dabartinei gamybos apimčiai firmos ribinės pajamos mažesnės už ribinius kaštus, tai firma turi? Monopolinės firmos vidutinės pajamos. Laužta paklausos kreivė oligopolijoje susidaro, kai? Monopolinė konkurencija skiriasi nuo tobulosios konkurencijos tuo. 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 80 Lt, 150 Lt, 200 Lt. Sprendimą pagrįskite. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulosios konkurencijos rinkoje? Kokia gaminio rinkos kaina? Kokiai kainai esant firma nutrauks gamybą? Monopolininko produkto paklausa nustatoma pagal lygtį Q = 20-P. Gamybos vidutiniai kintamieji kaštai nepriklauso nuo gamybos apimties ir sudaro 12 Lt. Pastoviųjų kaštų nėra. Raskite pelną, maksimizuojančią kainą ir gamybos apimtį. Apskaičiuokite tą pelną. Tarkime, kad tik dvi firmos gaminančios tam tikrą produktą. Pasekmių lentelė sudaryta remiantis paklausos lygtimi P = 14- Qx, kur Qx – dviejų firmų bendra gamybos apimtis. Ribiniai kaštai pastovūs ir lygūs 2 Lt. Kai firma reklamuoja produktus, susidaro papildomi kaštai, kurie dažnai vadinami "pardavimo" kaštais skiriant juos nuo "gamybos" kaštų. Kaip "pardavimo" kaštai veiks firmos kaštų kreives:
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-01-13
 • Mikroekonomika (2)

  Kaip apibūdinti gamybą ir koks jos rezultatas? Kas sudaro pasiūlą? Gamybos veiksnių grupės. Apibūdinti žemės (darbo) kapitalo sąvokas. Kas yra gamybos veiksmingumas? Kada gamybos veiksmingumas didėja? Koks gamybos būdas yra techniškai-ekonomiškai veiksmingas? Kokiu būdu didinamas gamybos veiksmingumas? Apibūdinti "gyvenimo lygio" sąvoką. Kuo išreiškiamas įmonės gamybinis pajėgumas? Nuo ko priklauso įmonės gamybos pajėgumas? Kas yra gamybos apimtis? Svarbiausi veiksniai, ribojantys gamybos apimtį ir jos augimą. Kaip turimi ištekliai (produkcijos paklausa) biudžetiniai apribojimai riboja gamybos apimtį ir jos augimą? Ką būtina įvertinti, norint apskaičiuoti kiek produkcijos per metus planuoja pagaminti įmonė? Ką reikia įvertinti, norint apskaičiuoti efektyvų (planuojamą) darbo laiką per metus? Kas yra gamybos programa? Kas yra gamybos išlaidos? Kaip grupuojamos gamybos išlaidos pagal išlaidų rūšis? Kokios išlaidų grupės sudaro produkcijos savikainą? Apibūdinti tiesiogines-netiesiogines gamybos išlaidas. Kaip gamybos sąnaudose (savikainoje) atsispindi ilgalaikio turto vertė? Apibūdinti "veiklos sąnaudas" ir kas jas sudaro? Kokios išlaidos priskiriamos bendrosioms-administracinėms išlaidoms? Apibūdinti "įmonės sąnaudas" ir kas jas sudaro? Kaip apskaičiuojamas nekilnojamojo turto kelių mokestis ir kur jis įtraukiamas? Kaip apskaičiuojamas mokestis į garantinį fondą ir kur jis įtraukiamas? Kaip suprantate pridėtinės vertės sąvoką ir kaip ji nustatoma? Kokie yra svarbiausi įmonės pajamų šaltiniai? Nuo ko priklauso įmonės pardavimų apimtis? Kaip suprantate "vidutines pajamas" ir kas tai yra? Kada gaunamas pelnas (1gaminio,visos produkcijos)? Ką parodo lūžio taškas? Kaip apskaičiuojamos veiklos (apmokestinamas) grynasis pelnas? Kokius žinote pelno didėjimo veiksnius? Kokius žinote pelningumo rodiklius? Ką nustato pardavimų (turtų) gaminio pelningumo rodiklis? Kaip skirstomas grynasis įmonės pelnas? Koks yra pelno mokesčio tarifas ir nuo ko jis skaičiuojamas? Kas yra kaina?Kainos samprata marketinge. Kainos rūšys. Kaip apskaičiuojama gamintojo, įmonės didmeninė prekybos mažmeninė kaina? Kas sudaro prekės antkainį? Kokias žinote kainų rūšis? Kokias žinote kainų grupes? Kokie veiksniai įtakoja kainą? Kainų nustatymo metodai. Kas yra darbo užmokestis? Apibūdinti minimalų (realųjį) nominalų darbo užmokestį. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys darbo užmokestį. Kada darbo rinkoje nusistovi darbo užmokesčio lygis? Kokius žinote darbo apmokėjimo principus? Kas yra svarbu norint racionaliai organizuoti darbo užmokestį. Ką reiškia vidinė ekonominė pusiausvyra, pusiausvyra darbo rinkoje? Ką rodo vidinė socialinė pusiausvyra? Kas yra naudojama organizuojant darbo apmokėjimą? Kas reglamentuoja darbininkų darbo apmokėjimą? Kas sudaro tarifinę sistemą? Kas yra tarifiniai klasifikaciniai žinynai? Kas atspindi tarifinėje lentelėje ir iš ko ji susideda? Ką parodo tarifinis atlygis ir nuo ko jis priklauso? Ką parodo tarifinis koeficientas? Kas nustato minimalų tarifinį atlygį? Kuo nusakomi konkretūs tarifiniai atlygiai,mėnesio algos ir kt.darbo apmokėjimo sąlygos? Kas nusakoma kolektyvinėse ar samdos sutartyse? Ką reiškia įvertinti apskaičiuojant darbininkų darbo užmokestį? Kokios darbo užmokesčio rūšys? Apibūdinti paprastą laikinę darbo užmokesčio sistemą (atmainą). Apibūdinti laikinę premijinę darbo užmokesčio sistemą (atmainą). Apibūdinti laikinę su privaloma įvykdyti normuota užduotimi darbo užmokesčio sistemą (atmainą). Apibūdinti dviejų ar daugiau valandinių atlygių darbo užmokesčio sistemą (atmainą). Apibūdinti vietinę darbo užmokesčio rūšį. Ką parodo įkainis ir kaip jis gali būti nustatomas? Apibūdinti vienetinę premijinę darbo apmokėjimo sistemą (atmainą). Apibūdinti diferencijuotą (baudų)darbo mokėjimo sistemą (atmainą). Apibūdinti akordinę darbo apmokėjimo sistemą (atmainą). Pagal ką mokama už vadovų, specialistų ir tarnautojų darbą? Iš ko susideda vadovaujančių darbuotojų ir tarnautojų darbo užmokestis? Kokios gali būti darbuotojų premijų išmokėjimo formos? Nusakyti darbuotojų premijų dydį. Kokie mokesčiai skaičiuojami nuo darbo užmokesčio? Kaip apskaičiuojamas pajamų mokestis pagrindinėje darbovietėje? Kaip apmokama darbininkams kenksmingomis sąlygomis? Kaip apmokama darbininkams labai kenksmingomis sąlygomis? Kaip apmokama darbininkams pavojingomis sąlygomis? Kaip yra apmokama už viršvalandinį darbą? Kaip yra apmokama už naktinį darbą? Kaip yra apmokama už poilsio ir švenčių dienomis darbą? Kaip apmokama už prastovos ir nepilną darbo laiką?
  Mikroekonomika, špera(7 puslapiai)
  2005-03-07
 • Mikroekonomika (20)

  Namų darbas Nr.3 (A- 3variantas). l užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Individualios firmos, samdančios darbą tobulosios konkurencijos rinkoje, požiūriu darbo pasiūlos kreivė. Ribinis darbo užmokestis lygus. Esant 8 % palūkanų normai 400 Lt paskola kiekvienais metais teikia palūkanų. Mokesčių sistema Lietuvos ekonomikoje. Jei visuomenė gamina didesnį negu ekonomiškai efektyvų visuomeninių produktų kiekį, tai? 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai: Paveikslo grafikuose pavaizduoti pasiūlos kreivės perkėlimai ir judėjimai pasiūlos kreive. Parinkite atitinkamą grafiką, geriausiai atspindintį (A), (B), (C), (D), (E) pokyčius, kai kiti veiksniai nekinta. Remdamiesi ištekliaus paklausos ir pasiūlos duomenimis, pateiktais lentelėje. Žemės nuomos paklausa nustatoma pagal lygtį Q = 30000- 40N, o pasiūlą sudaro 14000 ha. Koks žemės nuomos mokestis? Kokia žemės kaina, jei palūkanų norma lygi 8%? Tarkime, kad Jūs paveldėjote 500 000 litų. Draugai siūlo įvairius investicinius projektus, į kuriuos galima investuoti po 50 000 Lt. Kiekvienas investicinis projektas žada pajamas, nurodytas lentelėje. Paveiksle pavaizduota produkto, kurio gamyba teršia aplinką, rinka.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-01-13
 • Mikroekonomika (21)

  Gamyba ir jos komponentų derinimas. Gamybos vystymosi etapai. Gamybos veiksniai, funkcija ir planas. Gamybos mastas ir veiksniai turintys įtakos jam. Pajamos dėl gamybos mąsto; mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis; gamybos veiksnių pakeičiamumas. Gamybos organizavimo charakteristikos. Gamybos organizavimo formos, jų privalumai ir trūkumai. Firmos veiklos rodikliai (produktai ir jo rūšys, kaštai ir jo rūšys, pelnas – bendrasis, normalusis, ekonominis). Firmos veiklos organizavimas. Pelno maksimizavimas. Konkuruojančios firmos. Produkcijos pasiūlos kreivė trumpuoju ir ilguoju periodu. Rinkos monopolizavimo charakteristika. Monopolizavimo proceso esmė ir turinys. Atsiradimo priežastys, monopolijų kilmė ir formos. Veiksniai tikslas ir priemonės. Pasekmės. Prekių realizavimas monopolinėje rinkoje. Monopolizavimą aktyvinantis veiksniai. Pagrindinės monopolizavimo pasekmės. Monopolijos pasekmės.
  Mikroekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2006-01-26
 • Mikroekonomika (22)

  Įvadas. Ekonomikos samprata. Pagrindinės ekonomikos teorijos sąvokos. Mikro ir makro ekonomika. Monopolinė kainodara. Monopolijos formavimosi ypatybės. Kaštų priedo kainodara. Diskriminacija kainomis. Išvados. Uždavinio sprendimas.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-31
 • Mikroekonomika (23)

  Paklausa ir paklausos kreivė. Pasiūla ir pasiūlos kreivė. Pasiūlos ir paklausos sąveika: rinkos pusiausvyra. Infliacija, jos formos, sąryšis su nedarbu, antiinfliacinės priemonės. Infliacijos formos. Infliacijos priežastys. Infliacija ir nedarbas. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai.
  Mikroekonomika, konspektas(11 puslapių)
  2006-02-03
 • Mikroekonomika (24)

  Ekonomikos teorija ir jos tikslai. Ekonomika ir ekonomikos teorija. Mikroekonomika ir makroekonomika. Pagrindinės sąvokos. Ekonomikos gėrybė ir jos bruožai. Ištekliai ir firma (įmonė). Metodologija (modeliai ir mokslo metodai). Pozityvinė ir normatyvinė teorija. Ekonomikos teorijos tikslai. Išteklių ribotumas ir pasirinkimas. Gamybinių galimybių riba ir alternatyvieji kaštai. Specializacija, mainai ir pinigai. Lyginamasis ir absoliutusis pranašumas. Mainai ir darbo pasidalijimas. Ekonominių sistemų įvairovė. Valstybės vaidmuo mišrioje ekonomikoje. Mišri ekonomika. Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje. Prekių ir pinigų cirkuliacijos srautai. Rinkos struktūros. Vartotojo teorija. Biudžetinis apribojimas. Kas tai yra biudžetinis apribojimas. Biudžetinė aibė, tiesė ir jos savybės, atsiskaitomoji prekė. Biudžetinės tiesės kitimas. Mokesčiai, subsidijos – prekių normavimas. Pirmenybės. Vartotojo pirmenybės. Pirmenybių teorijos prielaidos. Abejingumo kreivės. Pirmenybių pavydžiai. Tobulieji pakaitalai. Tobulieji papildiniai. Blogybės. Neutralios prekės. Diskrečios prekės. "Geros elgsenos" pirmenybės. Prisotinimas. Ribinė pakeitimo norma ir jos savybės. Naudingumas. Naudingumo samprata: kardinalusis ir ordinalusis naudingumas. Naudingumo funkcija. Naudingumo funkcijų pavyzdžiai. Tobulieji pakaitalai. Tobulieji papildiniai. Cobbo – Douglaso. Ribinis naudingumas. Ribinis naudingumas (MU – marginal utility) ir ribinė pakeitimo norma. Vartotojo pusiausvyra arba vartotojo pasirinkimas. Optimalaus pasirinkimo uždavinys. Optimalumo sąlygos. Pasirinkimo ypatybės esant būdingoms naudingumo funkcijoms. Paklausa. Individualios paklausos funkcija. Kainos poveikio ir paklausos kreivės. Atvirkštinė paklausos funkcija. Pakaitalai ir papildiniai. Paprastoji ir Gifeno prekė. Pajamų poveikis Engelio kreivėse. Normalios ir blogesnės prekės. Pajamų poveikio kreivės. Engelio kreivės. Kainų kitimo poveikis vartotojo pasirinkimui. Sluckio išskaidymas: pakeitimo ir pajamų efektai. Pilnas paklausos pokytis. Paklausos dėsnio galiojimo sąlygos: pakeitimo ir pajamų efekto galiojimo ženklai. Hikso išskaidymas. Vartotojo perviršis – naudingumo pokyčio matavimo būdas.
  Mikroekonomika, konspektas(42 puslapiai)
  2006-02-06
 • Mikroekonomika (25)

  Įvadas. Rinkos ekonomika : jos privalumai ir trūkumai. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Užduoties sprendimas. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-02-14
 • Mikroekonomika (26)

  Mikroekonomikos užduotys. Pasirinkite teisingą atsakymą: Jei darbo užmokestis didėja, o darbo pasiūlos kiekis mažėja, tai; Darbo užmokesčio skirtumus lemia; Kuris kapitalas yra nedaiktinis; Pajamų skirtumus lemia; Visuomeninės gėrybės naudos kreivė lygi individualių ribinių naudų kreivių vertikaliai sumai. Ar teisingi tokie teiginiai? Pratimai.
  Mikroekonomika, namų darbas(18 puslapių)
  2006-02-22
 • Mikroekonomika (27)

  Mikroekonomikos užduotys. Laisvoji gėrybė. Esant pateiktoms paklausos ir pasiūlos kreivėms (QD=100-2P ir QS=10+4P), kai sumažėja pasiūla... Jeigu X produkto paklausos kiekiui padidėjus nuo 28 000 iki 32 000 vnt. Bendrosios pajamos sumažėja nuo 12 tūkst. Lt iki 8 tūkst. Lt, tai produkto paklausa yra.. Jei vartotojo pajamos lygios 45 Lt, tai... Jei ribinis produktas mažėja, tai vidutinis produktas... Ar teisingi tokie teiginiai... Pratimai.
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-02-24
 • Mikroekonomika (28)

  Mikroekonomikos namų darbai. Optimalaus išteklių derinimo parinkimas. Vartotojai stengiasi maksimizuoti naudingumą, o firmos dažniausiai stengiasi maksimizuoti. Monopolisto ribinės pajamos mažesnės už kainą, nes... Kokią gaminamo produkto kainą nustatys kartelis (atsakydami pasiremkite paveikslu, kuriame pateiktos kartelio paklausos (D) ir dviejų kartelio firmų ribinių kaštų (RK1) ir (RK2) kreivės)? Ar teisingi tokie teiginiai? Pratimai.
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-02-24
Puslapyje rodyti po