Šperos.lt > Ekonomika > Mikroekonomika > Mikroekonomikos uždaviniai
Mikroekonomikos uždaviniai

(20 darbai)

Įmonių ekonomika (16)1. Kokie yra įmonės veiklos pagrindiniai ekonominiai rodikliai? 2. Pradinė įrengimų vertė – 120 000 Lt, likvidacinė vertė – 8 000 Lt, naudojimo laikas 5 metai. Sudarykite nusidėvėjimo skaičiavimų lentelę. Skaičiavimams panaudokite metų skaičiaus metodą. 3. Kokia darbo apmokėjimo forma ir sistema taikoma Jūsų įmonėje? Kokie premijavimo rodikliai ir sąlygos? 4. Nustatykite įmonės personalo poreikį. 5. Apskaičiuokite išdirbio normą per darbo dieną, jei vienai paslaugai atlikti reikia 30 minučių. Mechanizavus ir geriau organizavus darbą, paslaugos atlikimo laikas sutrumpėjo 17%. Kiek paslaugų bus esant naujoms sąlygoms? 6. Parduotuvės pajamos per metus buvo 180 000 Lt. Per metus nupirkta produkcijos už 144 000 Lt, transporto išlaidos – 6 400 Lt. Produkcijos atsargų vertė metų pradžioje 2 520 Lt, o metų pabaigoje 12 032 Lt. Ar galima apskaičiuoti metinį pelną? Jei taip, tai koks pelno dydis? 7. Tarkime, kad p. U turi individualią įmonę, kuri įrengia dujų skaitiklius. Už vieno skaitiklio įrengimą p. U gauna iš užsakovo 80 Lt. Dujų skaitiklis yra dujų įmonės nuosavybė – už jį nei p. U, nei užsakovas nemoka. P. U samdo vieną šaltkalvį, kuris įrengia skaitiklius ir vairuoja automobilį. Jam mokama po 15 Lt už vieno skaitiklio įrengimą. Vienam skaitikliui įrengti medžiagos (vamzdžiai, veržlės, deguonis ir karbidas) kainuoja 5 Lt, kuras bei tepalai automobiliui – 5 Lt. Ši įmonė darbams atlikti turi suvirinimo aparatą, kuris kainuoja 1000 Lt ir bus naudojamas 5 metus; naudotą automobilį nupirktą už 1500 Lt, kuris bus naudojamas 3 metus, bei kita įranga, kuri kainavo 600 Lt ir bus naudojama 3 metus. Šios veiklos patentas kainavo 1300 Lt. Nustatykite: Įmonės pastovias metinės sąnaudas; Apskaičiuokite pastovias sąnaudas tenkančias 1, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 vienetų; Apskaičiuokite kintamas sąnaudas vienam įrengtam skaitikliui; Nustatykite visą sąnaudų sumą ir visas sąnaudas 1, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 vienetų; Apskaičiuokite minimalų parduotų paslaugų kiekį ir jų vertę, kurią viršijusi įmonė pradės gauti pelną ir kurių nepasekusi patirs nuostolių. Raskite pelno lūžio tašką ir nubraižykite grafiką. 8. Ataskaitinio laikotarpio parduotuvės prekių apyvarta sudaro 740 600 Lt. Praėjusio laikotarpio apyvarta 650 000 Lt. Per analizuojamąjį laikotarpį kainos vidutiniškai išaugo 3,5%. Apskaičiuoti prekių apyvartos augimo tempą. 9. Didmeninėje prekyboje parduodamos prekės su 20% antkainiu, o parduotuvė gautoms prekėms prideda 24% antkainį. Parduotuvėje pirktas dviratis už 1200 Lt. Kiek už dviratį sumoka didmenininkas gamintojui? 10. Prekybos įmonė I ketvirtyje realizavo produkcijos už 1 200 tūkst. Lt produkcijos atsargos sudarė... Apskaičiuokite: vidutines I ketvirčio produkcijos atsargas. Nustatykite vienos dienos pardavimo apimtį. Apskaičiuokite produkcijos apyvartumą dienoms ir kartais. 11. Įmonės veiklos planavimas Jūsų įmonėje? Skaityti daugiau
Kainos nustatymas orientuojantis į sąnaudas1 Uždavinys. Kainos nustatymas bendrųjų kaštų (savikaina+pelnas) metodu. Reikia apskaičiuoti pasirinkto produkto kainą bendrųjų kaštų metodu. Pasirenkamas produktas (paslauga) – spausdintuvo modelio Hewlett Packard Laser Jet 1100 kasetės atnaujinimas. 2 Uždavinys. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Reikia apskaičiuoti HP LJ 1100 kasetės atnaujinimo kainą nenuostolingumo metodu. Skaityti daugiau
Mikroekonomika (105)Ribotumas ir pasirinkimas (2). Sandorio kaštai. Rinkos paklausa. Paklausos elastingumas ir pajamos. Ribinė pakeitimo norma. Naudingiausio prekių rinkinio pasirinkimas. Gamybos efektyvumas. Gamybos produktyvumas trumpuoju laikotarpiu. Gamybos veiklos optimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje trumpuoju laikotarpiu. Skaityti daugiau
Mikroekonomika (117)1 uždavinys. Ribotumas ir pasirinkimas. Duota: Prekių X ir Y gamybą šalyje apibūdina duomenys. Rasti: Naudodami pateiktus duomenis, nubraižykite gamybos galimybių kreivę. Kokie yra 60 papildomų X prekės vienetu alternatyvieji kaštai, kai Šalis gamina (72) X ir (292) Y prekių vienetus? Kokie yra 130 papildomų X prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai šalis gamina (132 X ir (252) Y prekių vienetus? Kokie yra 140 papildomų Y prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai gaminama (232) X ir (112) Y prekių vienetų? Kokie yra 120 papildomų Y prekės vienetu alternatyvieji kaštai, kai Šalis gamina (192) X ir (192) Y prekių vienetų? Kaip keičiasi kiekvieno papildomo X prekės vieneto alternatyvieji kaštai, kai prekės gamybos apimtis didėja nuo 0 iki 262? Kaip keičiasi kiekvieno papildomo Y prekės vieneto alternatyvieji kaštai, kai y prekės gamybos apimtis didėja nuo 0 iki 312 vienetų. Sprendimas. Atsakymai. 2 uždavinys. Ribotumas ir pasirinkimas. Duota: Ūkininkas turi du žemės sklypus, kuriuose pasirinktinai gali auginti bulves arba runkelius. Pirmajame lauke paprastai išauga apie 162 tonų bulvių arba 262 tonų runkelių Antrasis sklypas didesnis. Jame galima išauginti 212 tonų bulvių arba 392 tonų runkelių. Rasti: Nubrėžkite abiejų sklypų gamybos galimybių kreives, naudodami tą pati masteli. Pakomentuokite, kaip iš gautų grafikų galima spręsti apie žemės derlingumą. Apskaičiuokite vienos tonos bulvių alternatyviuosius kaštus kiekviename sklype Kuriame sklype jie didesni? Kokį sprendimą patartumėte priimti ūkininkui (kuriame sklype ką auginti)? Apskaičiuokite ir pagal grafiką patikrinkite, kiek t runkelių galės išauginti fermeris pirmajame sklype jeigu jame augins 112 t bulvių. Apskaičiuokite ir pagal grafika patikrinkite, kiek t. bulvių galės išauginti fermeris antrajame sklype jeigu jame augins 112 t runkelių. Sprendimas. Atsakymai. 3 uždavinys. Sandorio kaštai. Duota: Saulius pliko dėvėtą automobili Žinomi duomenys pateikti lentelėje. Apskaičiuokite įvykusio sandorio kaštus Sauliui. Rasti: Savo žodžiais apibrėžkite, kas yra sandorio kaštai. Argumentuokite, kodėl viena ar kita kaštų eilutė įskaičiuotina arba ne. Sprendimas. Atsakymai. 4 uždavinys. Rinkos paklausa. Duota: Jonas, Danus, Mindaugas. Evaldas ir Linas nori burtis Į brigadą ir remontuoti butus, tačiau tokiam darbui reikalingos licencijos Jonas už licenciją sutinka mokėti ne daugiau kaip 812 Lt. Darius - ne daugiau kaip 712) Lt. Mindaugas - ne daugiau kaip 662 Lt. o Evaldas, Robertas ir Linas - ne daugiau kaip 562 Lt. Jeigu licencija kamuotų 512 Lt. brigadą kurtų ir kiti keturi meistrai, kurių gretas papildytų dar penki, jeigu licencijos kaina nukristų iki 482 Lt. Rasti: 1. Nubrėžkite licencijos paklausos kreivę. Vyriausybė nustatė 595,33 Lt kainą šiai licencijai. Iš grafiko nustatykite, kiek licencijų bus nupirkta Pakomentuokite atsakymą. Kokiai licencijos kainai esant butus galėtų remontuoti 8 asmenys? Pakomentuokite atsakymą. Kas kinta - paklausa ar paklausos kiekis - keičiantis licencijos kainai šiame uždavinyje? Sprendimas. Atsakymai. 5 uždavinys. Paklausos elastingumas ir pajamos. Duota. Rasti: 1. Atidėkite duotus taškus koordinačių sistemoje, nubrėžkite paklausos kreivę. 2. Apskaičiuokite paklausos elastingumą kainų atžvilgio intervaluose AB, BC ir CD (EAB d ) kainai mažėjant bei intervalų vidurio taškuose (Ed). Užpildykite lentelę. 3. Pakomentuokite, kaip keičiasi paklausos elastingumas judant žemyn paklausos kreive (pagal arkinio elastingumo koeficientus). 4. Apskaičiuokite bendrąsias pajamas (TR) esant skirtingai produkto karnai. 5. Pakomentuokite pajamų kitimo kainai mažėjant ir elastingumo koeficientų sąsajas. Pastaba: elastingumo koeficientų skaičiavimus pateikite po lentele. Koeficientų reikšmes rašykite su .,+/-" ženklais ir dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Sprendimas. Atsakymai. 6 uždavinys. Ribinė pakeitimo norma. Duota: Duota tokia informacija apie vartotojo požiūriu vienodo naudingumo prekių rinkinius. Rasti: Atidėkite duotus taškus koordinačių sistemoje, nubrėžkite vartotojo abejingumo. Ko vartotojas turi atsisakyti didindamas prekės B vartojimą? Kodėl? Apskaičiuokite ribinę pakeitimo normą, kai vartotojas didina prekės B vartojimą. Pakomentuokite gautus atsakymus. Koki dėsningumą jie atskleidžia? Sprendimas. Atsakymai. 7 Uždavinys. Naudingiausio prekių rinkinio pasirinkimas. Duota: I pirkėjos vartojamų prekių A (varškės), B (makaronu) ir C (miltų) bendrieji naudingumai vartojant skirtingus prekių kiekius pateikti lentelėje. Kilogramas varškės kainuoja 60, makaronų 30 ir miltų 12. I pirkėja turi 40 talerių. Rasti: Apskaičiuokite kiekvieno papildomai Įsigyjamo A, B ir C prekės vieneto ribinius naudingumus bei vieno talerio, išleisto kiekvienai prekei, ribinius naudingumus. Gautus atsakymus surašykite Į atitinkamus lentelės stulpelius. Pavaizduokite A, B ir C prekių TU ir MU grafiškai, pakomentuokite, kuriai prekei mažiausiai būdingas. Prisotinimas. Kodėl I pirkėja nepirks dviejų A. keturių B ir trijų C prekės vienetų? 5. Kodėl I pirkėja nepirks penkių A penkių B ir Šešių C prekės vienetų? 6. Padėkite I pirkėjai išsirinkti geriausią prekių rinkinį (maksimizuoti bendrąjį naudingumą), pasirinkimą motyvuokite. Kiek šis rinkinys kainuoja? Kokią prekę ir kokį jos kieki pirks Ija, jeigu jos pajamos padidės l2 talerių (prekės yra sveriamos, todėl gali būti perkamas ir mažesnis nei 1 kg kiekis)? Atsakymai. 8 uždavinys. Gamybos efektyvumas. Duota: Įmonė gali gaminti 100 sūrių skirtingai naudojant darbo ir kapitalo išteklius, kurių kiekių kombinacijos parodytos lentelėje. Rasti: Kuris gamybos variantas yra technologiškai efektyvesnis? Kuris gamybos variantas efektyvesnis ekonomiškai, jeigu darbo kaina 8 Lt./val. o įrengimų eksploatacijos kaštai 50 Lt val. Įvertinkite gamybos technologijos ekonominį efektyvumą įrengimų kaštams padidėjus iki 75 Lt/vai. Sprendimas. Atsakymai. 9 uždavinys. Gamybos produktyvumas trumpuoju laikotarpiu. Duota: Turimi tokie duomenys apie gamybos produktyvumą esant skirtingam gaminamos produkcijos kiekiui. Rasti: Užpildykite lentele, pavaizduokite grafiškai (TP kreivę galite vaizduoti atskirai nuo MP ir AP). Pastaba: po užpildyta lentele surašykite jos užpildymui naudotas formules. Kaip keičiasi darbo našumas didėjant gaminamos produkcijos kiekiui? Kodėl? Kiek žmogaus darbo valandų siūlytumėte naudoti. Įmonei, siekiančiai efektyvumo? Interpretuokite remdamiesi grafine analize. Pakomentuokite atsakymą. Kiek žmogaus darbo valandų siūlytumėte naudoti įmonei, siekiančiai didžiausios gamybos apimties? Interpretuokite remdamiesi grafine analize. Pakomentuokite atsakymą. Sprendimas. Atsakymai. 10 uždavinys. Gamybos veiklos optimizavimas TKR trumpuoju laikotarpiu. Įmonė gamina sveriamą produkciją. Nepriklausanti nuo produkcijos kiekio kaštų dalis yra 30.000+1000*n Lt. Produkcijos kaina rinkoje 20.000-300*n Lt už toną. Lentelėje pateikiami duomenys apie Įmonės gamybos kaštus esant skirtingam gaminamos produkcijos kiekiui. Rasti: Išplėskite ir užpildykite lentele, atskirose (dviejose) koordinačių sistemose pavaizduokite: a. TC. FC. VC. TR ir П kreives bei b. АТС. AFC. AVC. AR. MC ir АП kreives. Pastaba: po užpildyta lentele surašykite jos užpildymui naudotas formules; 2-6 užduotis atlikite interpretuodami pagal grafikus. Kiek produkcijos vienetų turi gaminti ši įmonė, kad jos vidutiniai kintamieji gamybos kaštai būtų minimalūs? Argumentuokite. Kaip kinta įmonės kaštai didėjant gamybos apimčiai? Kokiame gamybos apimties intervale Įmonė gaus pelną? Kiek tonų produkcijos reikia gaminti, kad įmonės pelnas būtų maksimalus? Pavaizduokite pelno susidarymą bendrųjų ir vidutinių-ribinių dydžių grafikuose. Kokį maksimalų pelną iš viso gaus įmonė? Sprendimas. Atsakymai. Skaityti daugiau
Mikroekonomika (118)1 uždavinys. Ribotumas ir pasirinkimas. 2 uždavinys. Ribotumas ir pasirinkimas. 3 uždavinys. Sandorio kaštai. 4 uždavinys. Rinkos paklausa. 5 uždavinys. Paklausos elastingumas ir pajamos. 6 uždavinys. Ribinė pakeitimo norma. 7 uždavinys. Naudingiausio prekių rinkinio pasirinkimas. 8 uždavinys. Gamybos efektyvumas. 9 uždavinys. Gamybos produktyvumas trumpuoju laikotarpiu. 10 uždavinys. Gamybos veiklos optimizavimas TKR trumpuoju laikotarpiu. Skaityti daugiau
Mikroekonomika (12)Uždavinių sprendimas. Jonas ledams per savaitę išleidžia 10 Lt, kad ir kiek porcijų kainuotų. Koks yra Jono ledų paklausos elastingumas? Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 75 Lt, 100 Lt, 150 Lt? Sprendimą pagrįskite. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulosios konkurencijos rinkoje? Kokia produkto rinkos kaina? Kokiai kainai esant įmonė nutrauks gamybą? Išvados. Skaityti daugiau
Mikroekonomika (33)Ribotumas ir pasirinkimas. Gamybos kaštai. Tobuloji konkurencija. Monopolija. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Skaityti daugiau
Mikroekonomika (38)Mikroekonomikos uždaviniai. Ribotumas ir pasirinkimas. Kurios sąvokos yra mikro-, o kurios makroekonominės? Alternatyvieji naujojo Universiteto stadiono statybos kaštai. 2 tema: Gamybos kaštai. Remdamiesi sąlygoje nurodyta informacija, apskaičiuokite trūkstamas kaštų reikšmes ir įrašykite į tuščias vietas pažymėtas daugtaškiais. Lentelėje yra pateikti kaštai apie monopolizuoto konkurento situaciją trumpu laikotarpiu. Užpildyti daugtaškiais pažymėtas lentelės vietas. Paklausa ir pasiūla. Jei didėja produkto paklausa, tai: Tarkime, kad firmos paklausos funkcija yra ši: kokią kainą nustatys firma prekės vienetui, parduodama 20 prekės vnt. per mėnesį? jei nustatys 500 Lt kainą, kiek firma parduos per mėnesį prekės vienetų? Koks bus prekės paklausos elastingumas, jei prekės kaina 500 Lt? kokia turėtų būti prekės kaina, kad paklausos elastingumas kainai būtų lygus 1? 4 tema: Paklausos ir pasiūlos elastingumas Apskaičiuokite prekybos įplaukas, įvertinkite paklausos pobūdį (elastinga ar neelastinga), apskaičiuokite paklausos vidutinį elastingumą. Rūkaliaus tabako gaminių paklausą rodo lygtis Q=20/P. Kiek pinigų jis išleidžia rūkalams?Koks jo tabako gaminių paklausos elastingumas? Ką patartumėte vyriausybei, siekiančiai apriboti rūkymą? Atsakymą pagrįskite. Pelno maksimizavimas. Remiantis lentelės duomenimis nustatykite, kokiai gamybos apimčiai esant monopolistas maksimizuoja bendrąjį pelną? Jeigu ribinis pelnas (RPel.) yra neigiamas, o gamybos apimtis Q ir toliau mažėja, tai monopolinėje rinkoje. Savo atsakymą argumentuokite žodžiais ir pavaizduokite grafiškai. Skaityti daugiau
Mikroekonomika (44)Mikroekonomikos namų darbo uždaviniai ir sprendimai. Kavos paklausa ir pasiūla aprašomos lygtimis: QD=100-2P ir QS=-20+2P. Kai kuriose šalyse, šalčiams sunaikinus kavos plantacijas, kavos pasiūla sumažėjo – dabar bet kuria kaina jos siūloma 10 tonų mažiau. Nustatykite, remdamiesi grafikais, kokia buvo pradinė pusiausvyros kaina ir kokia ji nusistovėjo sumažėjus pasiūlai; bei kokie kavos kiekiai buvo perkami pirmu ir antru atveju? Nubrėžkite paklausos ir pasiūlos kreives, jei žinoma, kad pasiūlos funkcija: QS=2+P, o paklausa bet kuriame taške yra vienetinio elastingumo. Taip pat žinomas pusiausvyros taškas Q=6 vnt., P=4Lt. Nubrėžkite ir paaiškinkite abejingumo kreives bei paskaičiuokite ribinio pakeitimo normą šioms prekėms. Firma prekes parduoda tobulos konkurencijos rinkoje. Prekės kaina 50 Lt. Firmos kaštus apibūdina funkcijos: VC = Q² ; FC = 400 Lt.; apskaičiuokite, kiek prekių firma gamins, kad gautų maksimalų pelną. Raskite tą pelną (ar nuostolius); firmos pusiausvyrą parodykite grafike, naudodami vidutinių ir ribinių dydžių modelį. Duota bendrųjų kaštų funkcija:TC=Q³-6Q² +15Q.a) apskaičiuokite kelintą vienetą gaminant, ribiniai kaštai(MC) ir vidutiniai bendrieji kaštai(ATC) bus mažiausi. Pagal pateiktą funkciją nubrėžkite MC ir ATC kreives . Skaityti daugiau
Mikroekonomika (57)Ribotumas ir pasirinkimas. Pasiūla ir paklausa. Pasiūlos ir paklausos elastingumas. Rinkos struktūros tipai. Vartotojo elgsena. Skaityti daugiau
Mikroekonomika (70)7 variantas. 4 uždaviniai. Remdamiesi metodinėje priemonėje nurodyta literatūra paaiškinkite: a) mainų ir prekių paskirstymo efektyvumą; b) kokios sąlygos užtikrina Pareto optimumą prekių paskirstyme. 2. Rinkoje veikia 3 firmos, kurių kaštai yra vienodi, pastovūs ir lygūs 298 lt/ produkcijos vienetui. Rinkos paklausa aprašoma funkcija: P= 1800-Q. Kiek prekių firmos pateiks į rinką ir kokia kaina pardavinės, jei jos sudarytų kartelį ir rinkos paklausą pasidalintų po lygiai. Apskaičiuokite kokius pelnus gaus kiekviena firma. 3. Kavinei reikia papildomų darbuotojų. Jos paklausa darbo jėgai išreiškiama funkcija: L=10-0,2 w, kur L - darbuotojų skaičius; w- valandinis darbo užmokestis. Į skelbimą atsiliepė 7 žmonės. Norinčių dirbti pageidavimai tokie: du sutinka dirbti už nemažesnį darbo užmokestį kaip 40 Lt/val.; du sutinka dirbti už nemažesnį darbo užmokestį kaip 25 Lt/val.; du sutinka dirbti už nemažesnį darbo užmokestį kaip 20 Lt/val.; ir vienas sutinka dirbti už 15 Lt/val. a) nubrėžkite darbo paklausą ir pasiūlą ir nustatykite kiek darbuotojų kavinė priims ir už kokį darbo užmokestį; b) jei vyriausybė nustatė minimalų darbo užmokestį 40 Lt, nustatykite kiek tokiu atveju kavinė pasamdys darbuotojų. 4. Monopolijos paklausa: P =500 – 5 Q, ribiniai kaštai nepriklauso nuo gamybos apimties ir lygūs 100 lt. Apskaičiuokite, parodykite grafike ir paaiškinkite: a) kiek prekių gamins, kokia kaina pardavinės ir kokį pelną gaus, jei monopolija maksimizuos pelną; b) kiek prekių gamins, kokia kaina pardavinės ir kokį pelną gaus, jei monopolija vykdys tobulą kainų diskriminaciją. Skaityti daugiau
Mikroekonomika (71)1. Žinoma, kad vartotojas perka prekės 240vnt. per mėn. Jo mėnesinės pajamos yra 14400 Lt. Sumažėjus pajamoms 9000Lt., jis perka prekės 114 vnt. per mėnesį. Nustatykite nagrinėjamos prekės paklausos elastingumą pajamų atžvilgiu. Paaiškinkite, kokios kokybės yra ši prekė. Pagal kokius kriterijus nustatėte? 2. Monopolija siekia maksimalaus pelno. Jos gaminami produktai perkami pagal šia lygtimi aprašomą priklausomybę: P = 1824-12Q, o produkcijos kaštai kinta pagal lygtį: TC = 3000+24Q+48Q2. Nustatykite pelną maksimizuojančią kainą ir kiekį. Pateikite monopolijos pasirinkimą grafiškai bendrųjų ir vidutinių dydžių modeliuose. 3. Lentelėje pateikti duomenys apie apelsinų pardavimų apimtis. Apskaičiuokite elastingumo koeficientus, užrašykite paklausos lygtį. Išveskite pasiūlos lygtį žinodami, kad kainos lieka tokios pat, o pasiūlos kiekis kinta atitinkamai 3600, 2100, 600, -300. Raskite pusiausvyros kainą ir kiekį, nubrėžkite grafikus. Skaityti daugiau
Mikroekonomika (81)Ribotumas ir pasirinkimas. Sandorio kaštai. Rinkos (visuminė) paklausa. Rinkos pusiausvyra. Elastingumo koeficientas taške ir intervale. Ribinė pakeitimo norma. Gamybos efektyvumas. Gamybos produktyvumas trumpuoju laikotarpiu. Gamybos kaštų minimalizavimas trumpuoju laikotarpiu. Skaityti daugiau
Mikroekonomika (83)Ribotumas ir pasirinkimas. Ribotumas ir pasirinkimas. Sandorio kaštai. Rinkos (visuminė) paklausa. Rinkos pusiausvyra. Elastingumo koeficientas taške ir intervale. Ribinė pakeitimo norma. Gamybos efektyvumas. Gamybos produktyvumas trumpuoju laikotarpiu. Gamybos kaštų minimizavimas trumpuoju laikotarpiu. Darbas iliustruotas grafikais (6). Skaityti daugiau
Mikroekonomika (91)Ekonomikos teorija ir ekonomikos tikslai. Yra pateiktos žemės riešutų ir kviečių gamybos alternatyvos. Nubraižyti galimybių kreivę ir užrašyti lygtį. Paklausa pasiūla. Firmos paklausos funkcija p=2000 – 50q. Per mėnesį firma parduoda 20 prekės vienetų. Nustatyti pardavimo kainą. Paklausos ir pasiūlos elastingumo teorija. Esant pradinei prekės kainai už vienetą 120Lt, paklausos apimtis buvo 750 vnt. Sumažėjus kainai už vienetą iki 105Lt, paklausos apimtis padidėjo iki 900vnt. Koks paklausos elastingumas? Naudingumo teorija ir vartotojo elgsena. Užpildykite lentelę. Firma ir produkcijos kaštai. Užpildyti lentelę. Firmos elgsena tobulos konkurencijos rinkoje. Nustatyti maksimalų firmos pelną, esant rinkos kainai 50lt. Monopolija ir monopsonija. Duota trumpojo laikotarpio kaštų lentelė. Netobulos konkurencijos rinka. Tc=500+20q rasti pelną, kai p=25lt gaminant 120vnt. Kokiai kainai esant firma stabdys gamybą? Palūkanos ir pelnas. Apskaičiuoti kiek banke bus pinigų po 6 metų, jeigu po 1 metų įnešite 100lt, dar po 2 metų – 80lt, dar po 3 metų – 200lt, palūkanų norma – 5%. Gamybos veiksnių rinkos ir jų ypatybės. Fermeris, kuris verčiasi sodininkyste derliui nuimti samdo studentus. Vieno kg obuolių kaina rinkoje – 1lt. Studentui pagal sutartį reikia mokėti 100lt. Nustatyti, kiek galima samdyti darbuotojų. Skaityti daugiau
Mikroekonomika (92)Ribotumas ir pasirinkimas. Rasti: Naudodami pateiktus duomenis, nubraižykite gamybos galimybių kreivę. Kokie yra 5 papildomų X prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai šalis gamina 6X ir 29Y prekių vienetus? Kokie yra 15 papildomų X prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai gaminama 11X ir 25Y prekių vienetai? Kaip keičiasi kiekvieno papildomo X prekės vieneto alternatyvieji kaštai, kai prekės gamybos apimtis didėja nuo 0 iki 26? Kokie yra 8 papildomų Y prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai šalis gamina 21X ir 11Y prekių vienetų? Kokie yra 2 papildomų Y prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai gaminama 6X ir 29Y prekių vienetai? Kaip keičiasi kiekvieno papildomo Y prekės vieneto alternatyvieji kaštai, kai Y prekės gamybos apimtis didėja nuo 0 iki 31 vieneto? Ribotumas ir pasirinkimas - 2. Rasti: Nubrėžkite abiejų sklypų gamybos galimybių kreives. Apskaičiuokite vienos tonos grūdinių kultūrų alternatyviuosius kaštus kiekviename sklype. Kuriame sklype jie didesni?. Sandorio kaštai. Rasti: Apskaičiuokite sandorio (prekės įsigijimo) kaštus. Argumentuokite, kodėl viena ar kita kaštų eilutė įskaičiuotina arba ne? Rinkos (visuminė) paklausa. Rasti: Nubrėžkite licencijos paklausos kreivę. Vyriausybė nustatė 601 Lt kainą šiai licencijai. Iš grafiko nustatykite, kiek licencijų bus nupirkta. Pakomentuokite atsakymą. Rinkos pusiausvyra Rasti: Apskaičiuokite pusiausvyros kainą ir kiekį rinkoje. Pavaizduokite rinkos pusiausvyrą grafiškai. Elastingumo koeficientas taške ir intervale. Rasti: Atidėkite duotus taškus koordinačių sistemoje, nubrėžkite paklausos kreivę. Apskaičiuokite bendrąsias pajamas (TR) esant skirtingai produkto kainai. Apskaičiuokite paklausos elastingumą kainų atžvilgiu taškuose A, B ir C (EABd) bei intervalų vidurio taškuose (Ed). Užpildykite lentelę. Pastaba: elastingumo koeficientų skaičiavimus pateikite po lentele. Koeficientų reikšmes rašykite su "+/-" ženklais ir dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Pakomentuokite, kaip keičiasi paklausos elastingumas judant žemyn paklausos kreive (pagal arkinio elastingumo koeficientus). Ribinė pakeitimo norma. Rasti: Atidėkite duotus taškus koordinačių sistemoje, nubrėžkite vartotojo abejingumo. Apskaičiuokite ribinę pakeitimo normą, kai vartotojas didina prekės B vartojimą. Pakomentuokite gautus atsakymus. Kokį dėsningumą jie atskleidžia? Gamybos efektyvumas. Rasti: Kuris gamybos variantas yra technologiškai efektyvesnis? Kuris gamybos variantas efektyvesnis ekonomiškai, jeigu darbo kaina 8 Lt/val., o įrengimų eksploatacijos kaštai 50 Lt/val.Įvertinkite gamybos technologijos ekonominį efektyvumą įrengimų kaštams padidėjus iki 75 Lt/val. Gamybos produktyvumas trumpuoju laikotarpiu. Rasti: Užpildykite lentelę, pavaizduokite grafiškai (TP kreivę galite vaizduoti atskirai nuo MP ir AP). Pastaba: po užpildyta lentele surašykite jos užpildymui naudotas formules. Kaip keičiasi darbo našumas didėjant gaminamos produkcijos kiekiui? Kodėl? Kokį produkcijos kiekį siūlytumėte gaminti įmonei, atsižvelgiant į atliktą analizę? Pakomentuokite atsakymą. Gamybos kaštų minimizavimas trumpuoju laikotarpiu. Užpildykite lentelę, ATC ir MC kreives pavaizduokite grafiškai. Pastaba: po užpildyta lentele surašykite jos užpildymui naudotas formules. Kiek produkcijos vienetų įmonė turi gaminti, kad jos gamybos kaštai būtų minimalūs? Argumentuokite. Skaityti daugiau
Mikroekonomika (93)Fermeris turi 4 žemės sklypus, išsidėsčiusius ant kalvos. Kiekviename sklype jis gali auginti kviečius arba bulves. Vienok, sklypai, esantys žemiau, labiau tinka bulvėms, o sklypai, esantys aukščiau, geriau tinka kviečiams auginti. Lentelėje pateikti bulvių ir kviečių gamybos deriniai: apskaičiuokite kviečių alternatyvinę vertę ir užpildykite lentelę. Paaiškinkite kaip ir kodėl keičiasi kviečių alternatyvinė vertė. Pagal lentelės duomenis nubrėžkite gamybos galimybių kreivę ir paaiškinkite kokiais atvejais ji galėtų padidėti. Priklausomybė tarp bendrųjų kaštų ir produkcijos apimties aprašoma tokia funkcija: TC= 100Q – 1/30Q3. Apskaičiuokite ribinius kaštus, jei gamybos apimtis pirmuoju atveju 5 vienetai, antruoju – 10 vienetų ir nubrėžkite ribinių kaštų kreivę. Apskaičiuokite, kiek kompaktinių diskų išleis ir kokia kaina parduos bei kokį pelną įrašų studija kol galios autorinės teisės: Kiek bus įrašų išleidžiama, kokia kaina, kai pasibaigs autorinių teisių galiojimo laikas. nubrėžkite grafiką ir paaiškinkite. Gamintojas turį įrengimus, kurie tarnauja 10 metų ir kasmet duoda po 2000 Lt pajamų. Metinė palūkanų norma 6 procentų. Apskaičiuokite už kokią mažiausią kainą apsimoka įrengimus parduoti? Skaityti daugiau
Mikroekonomikos praktinės užduotysNamu darbas nr. 2. Uždaviniai ir atsakymai: Įmonė, realizavusi produktą, gavo 10 mln. litų bendro pelno. Gamybos procese įmonė patyrė 6 mln. litų kaštus. Raskite įmonės normalųjį pelną ir ekonominius kaštus, jei žinoma, kad įmonė gavo 6,6 mln. litų ekonominio pelno. Sprendimas: Įmonės gamybos apimtis 60 vnt. gamybos vidutiniai kintamieji kaštai yra 40 Lt., pastovūs kaštai – 600 Lt. Kokia produkto savikaina? Sprendimas: Tarkime, kad firmos pastovūs kaštai sudaro 70 Lt, o kintami pateikti lentelėje. Užduotis: Užpildykite lentelę. Nubrėžkite fiksuotų, kintamų ir bendrų kaštų grafiką. Nubrėžkite vidutinių bendrųjų, vidutinių fiksuotų, vidutinių kintamų ir ribinių kaštų grafiką. Gamybos apimtis sudaro 80 vnt., vidutiniai kintamieji kaštai sudaro 50+5n Lt, gaminio savikaina 80+10n Lt. Kokie produkto gamybos bendrieji, pastovieji ir vidutiniai fiksuoti kaštai? Sprendimas. Įmonės, veikiančios tobulosios konkurencijos sąlygomis, gamybos bendrieji kaštai nustatomi pagal lygtį TC = 600 + 30Q-10n. Koks būtų firmos pelnas, jeigu ji gamintų 150 vienetų? Produkto rinkos kaina yra 35 Lt. Sprendimas. Pagal pateiktą grafiką nustatyti. Kada įmonė veiks pelningai. Kada pelnas bus didžiausias. Kada įmonė dirbs nuostolingai. Kam TR (bendrosios pajamos) lygios taškuose A ir B. Ką tai reiškia? Atsakymas. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks įmonė monopolininkė? Atsakymas. Skaityti daugiau
Mikroekonomikos praktinės užduotys (2)Namu darbas nr. 1. Baldų firma gali gaminti 100 vaikų kambario baldų komplektų (A prekė) arba 80+5n virtuvės baldų komplektų (B prekė). Keletas gamybos alternatyvų pateikta lentelėje. Nubrėžti gamybos galimybių kreivę. Nurodyti keletą taškų, kuriuose esamomis sąlygomis A ir B prekių gamybos apimtis bus neįmanoma. Nurodyti, ar gamyba taškuose (atitinkamai A:B) 100:10, 60:25, 60:35, 25:85 neįmanoma, efektyvi ar neefektyvi. Atsakymas: Duota bendrovės gamybos galimybių kreivė. Nurodyti keletą taškų, kuriuose esamomis sąlygomis A ir B prekių gamybos apimtis bus neįmanoma, o taip pat kuriuose ne visi bendrovės ištekliai yra panaudojami. Atsakymas: Duoti bendrovės gamybos galimybių pasiskirstymo duomenys. Sudarykite gamybos galimybių pasiskirstymo lentelę ir paskaičiuokite, kaip sumažės A prekės gamyba, padidinus B prekės gamybą 10 vienetų, kiekvienai gamybos alternatyvai? Atsakymas. Studento turinčio mašiną, suskystintų dujų paklausą per savaitę rodo lygtis. Sprendimas. Produkto paklausą rodo lygtis. Kokios bus pardavimo pajamos, kai rinkos kaina yra 4 Lt? Kaip pasikeis pardavimų pajamos, kainai sumažėjus 25%? Sprendimas. Prekės X parduodama 1100 vnt., per dieną. Pakilus prekės Y kainai nuo 25 Lt iki 27 Lt, prekės X per dieną benuperkama tik 1000 vnt. Ar prekės X ir Y yra substitutai ar komplementarios prekės. Ir kodėl? Atsakymas. Produkto pasiūlą rodo lygtis. Kokios bus pardavimo pajamos, kai rinkos kaina yra 5 Lt? Kaip pasikeis pardavimų pajamos, kainai padidėjus 20%? Sprendimas. Saldainių Eliza kaina sumažėjo nuo 4 iki 2 Lt, o perkamas kiekis padidėjo nuo 10 iki 15 mln. vnt. Ką galima pasakyti apie šio produkto elastingumą? Kaip pasikeitė bendrosios pajamos? Sprendimas. Parduotuvėje "Pas panelę Ievą" teletabio kainos padidėjo n%, sumažinus jo vartojimą apie 2%. Ką galima pasakyti apie šio produkto elastingumą? Paaiškinti. Sprendimas. Atsakymas. Skaityti daugiau
Vandens gerinimo įrenginiaiĮvadas. Darbo tikslas – apskaičiuoti planuojamos įrengti naujos vandenvietės statybos kaštus, skaičiuojant jos eksploatacines išlaidas vieneriems metams. Vandens tiekimo tinklų, įrenginių ir medžiagų specifikacija. Vandens tiekimo tinklų, įrenginių ir medžiagų sąmata. Vandens gerinimo įrenginių statybinė vertė. Išlaidos eksploataciniam personalui. Išlaidos reagentams. Siurbliui sukti reikalinga galia. Elektros energijos sunaudojimas apšvietimui. Siurblio variklio galia. Siurbliams sukti sunaudotas elektros energijos kiekis. Išlaidos instaliuotai galiai. Išlaidos už elektros energiją. Išlaidos amortizaciniams procesams. Išlaidos einamajam remontui. Išlaidos kurui. Metinės eksploatacinės išlaidos. Vandens savikainos nustatymas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau