Šperos.lt > Ekonomika > Mikroekonomika > Mikroekonomikos konspektai
Mikroekonomikos konspektai

(43 darbai)

Asortimento politikaAsortimento politikos ir asortimento struktūros sampratos. Asortimento politika. Asortimento politiką lemiantys veiksniai. Išorės veiksniai. Vidaus veiksniai. Rinkos veiksniai. Asortimento ryšio (sąsajų) veiksniai. Asortimento politikos tikslai ir strateginės bei operatyvinės orientacijos. Asortimento sudarymo procesas apima dvi pakopas. Asortimento valdymo strategijos. Asortimento apribojimas (kontrakcija). Asortimento plėtimas (ekspansija). Asortimento pertvarkymas (konsolidavimas). Asortimento analizė. Skaityti daugiau
Darbo rinkos problemos (2)Darbo rinkos specifika. Darbo paklausa ir pasiūla. Darbo užmokesčio skirtumai ir jų susidarymo priežastys. Skaityti daugiau
Ekonomikos pagrindai (4)Pasiūla. Pasiūlos kitimo veiksniai. Valstybinė ekonominė politika. Jos tikslai ir funkcijos. Vartojimas, kaupimas, investavimas. Vartotojo abejingumo kreivė, esant visiškiems pakaitams (substitutams). Skaityti daugiau
Elastingumo teorija (6)Paklausos ir pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu atvejai. Paklausos ir pasiūlos elastingumą kainų atžvilgiu lemiantys veiksniai. Prekės pakaitalai (substitutai). Būtiniausios ir prabangos prekės. Vartotojo biudžeto dalis, skirta prekei įsigyti. Laikas. Svarbu yra laiko tarpsnis nuo kainų pasikeitimo. Laiko tarpsnis. Prekių pakaitalai. Prekių saugojimo galimybės. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Firmos pusiausvyra monopolinėje rinkojeMonopolinės rinkos funkcionavimo sąlygos. Natūrali monopolija. Firmos pajamos monopolinėje rinkoje. Pelno maksimizavimas monopolinėje rinkoje pagal bendruosius ir ribinius ekonominius dydžius. Vyriausybinė monopolijų veiklos kontrolė. Skaityti daugiau
Firmos pusiausvyra oligopolinėje ir monopolinės konkurencijos rinkoseOligopolinės rinkos apibūdinimas. Laužta paklausos kreivė. Oligopolinės kainos nustatymas. Žaidimų teorija ir konkurencijos strategija duopolinėje rinkoje. Monopolinės konkurencijos rinkos funkcionavimo sąlygos. Pelno maksimizavimas monopolinės konkurencijos rinkoje. Rinkos tipų palyginimas pagal pelno maksimizavimo būdus. Skaityti daugiau
Firmos pusiausvyra tobulos konkurencijos rinkojeTobulos konkurencijos rinkos funkcionavimo sąlygos. Firmos ir šakos paklausa tobulos konkurencijos rinkoje. Firmos pajamos tobulos konkurencijos rinkoje. Pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje. Pavyzdys. Firmos pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį ribinių pajamų ir ribinių kaštų modelį. Pelno maksimizavimo taisyklė. Firmos veiklos sustabdymo taškas. Firmos trumpojo laikotarpio pasiūlos kreivė. Firmos ilgojo laikotarpio pasiūlos kreivė. Firmos pelno maksimizavimas ilguoju laikotarpiu. Efektyvumo problema tobulos konkurencijos rinkoje. Skaityti daugiau
FrančizėĮvadas. Trumpa frančizavimo istorija. Frančizės samprata. Frančizių rūšys. Frančizės sutartis. Frančizės įmonės. Frančizinių įmonių privalumai. Frančizinių įmonių trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybos kaštaiKaštų esmė. Kaštai trumpu laikotarpiu. Kaštai ilgu laikotarpiu. Ilgo ir trumpo laikotarpių kaštų kreivės. Asortimento ekonomija. Kaštų dinaminiai pokyčiai - mokymosi kreivė. Kaštų įvertinimas ir prognozė. Skaityti daugiau
Gamintojo elgsena. Gamybos kaštų teorijaGamintojo elgsenos samprata. Gamintojo elgseną lemiantys veiksniai. Gamybos kaštų ir pelno ekonominė samprata, jų tipai. Laiko veiksnys gamyboje. Gamybos kaštai trumpuoju laikotarpiu. Ilgo laikotarpio gamybos kaštai. Masto ekonomija. Gamybos funkcijos samprata. Skaityti daugiau
Įmonių organizacinės formosĮmonių organizacinės formos (pasaulio ir Lietuvos pavyzdžiu). Pagrindinė verslo organizavimo forma. Įmonė. Smulkiojo verslo privalumai. Fizinis asmuo. Individualioji (personalinė) įmonė (IĮ). Tikroji ūkinė bendrija (TŪB). Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija (KŪB). Juridinis asmuo. Bendrovė. Akcinė bendrovė. Specialios paskirties bendrovės. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai). Valstybinės (vietos savivaldybės) įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Frančizės (lengvatų) įmonės. Ne pelno organizacijos (įmonės). Lietuva. Latvija. Estija. Lenkija. Čekija. Slovakija. Turkija. Kipras. Malta. Bulgarija. Rumunija. Vengrija. Skaityti daugiau
Kainodara (14)Kas yra kaina? Kainos funkcijos. Kainų nustatymo proceso nuoseklumas. Pagrindinės kainodaros metodų grupės. Kainų lygio ir dinamikos veiksnių grupės. Veiksniai, lemiantys visuomeniškai būtinų darbo sąnaudų dydį ir struktūrą. Kainos nustatymo ypatumai tobulos (grynosios) konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinėje rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinės konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai oligopolinėje rinkoje. Kainų nustatymo veiksniai. Ką vadiname ekonomija dėl veiklos diapazono? Išvardinkite priežastis, lemiančias masto ekonomiją. Išlaidų klasifikavimas pagal išlaidų rūšis. Išlaidų klasifikavimas pagal priklausomybę nuo veiklos apimties. Išlaidų klasifikavimas pagal susidarymo vietą. Išlaidų klasifikavimas pagal funkcionavimo sritis. Išlaidų klasifikavimas pagal ryšį su technologijos procesu. Kintamosios išlaidos. Pastoviosios išlaidos. Kaip galima suklasifikuoti pastoviąsias išlaidas? Bendrosios pastovios išlaidos. Kaip galima suskirstyti kintamąsias išlaidas pagal jų elgesį? Kada sakome, kad bendros pastoviosios išlaidos yra viršytos? Kada sakome, kad bendros pastoviosios išlaidos yra nevisiškai paskirstytos? Pilnosios išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos trūkumai. Kas yra prekės vertė? Produkto ekonominė vertė. Diferencijuota vertė. Standartinė vertė. Išvardinkite veiksnius turinčius įtakos vertės suvokimui. Elastingumas ir jo dydžiai. Kainodaros (kainų nustatymo) tikslai. Galimos kainų politikos kryptys. Nuo ko priklauso galutinė kaina ir nuolaidos? Kokius žinote kainos nustatymo būdus? Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo esmė. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo trūkumai. Privalumai? Į paklausą orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Į konkurentus orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Einamosios kainos metodo esmė. Kainos nustatymo sekant konkurentus metodo esmė. Konkurencinių pasiūlymų metodo esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu privalumai ir trūkumai. Kainos nustatymo kintamųjų kaštų (tiesioginių sąnaudų) metodu esmė. Tipinis produkto gyvavimo ciklas. Pelno gavimo priklausomybė nuo ciklo stadijos. Kaip siejasi kainodara ir produkto gyvavimo ciklas. Naujo produkto kainodaros ypatumai. Kainodaros ypatumai augimo stadijoje. Kainodaros ypatumai brandos stadijoje. Kainodaros ypatumai smukimo stadijoje. Funkcinių nuolaidų esmė. Kiekybinių nuolaidų esmė. Mokėjimo nuolaidų tikslas. Kas yra skonto nuolaida? Kainų strategijos. "Nugriebimo" strategijos esmė. Kada taikytina "nugriebimo" strategija? Skverbimosi strategijos esmė. Kainos ir kokybės strategijos esmė. Į konkurentus orientuotos strategijos esmė. Lanksčios kainų strategijos esmė (diferencijuotų kainų strategija). Išvardinkite sąlygas būtinas kainų diferencijavimui (diskriminacijai)? Ką reiškia kainų diferencijavimas? Ką reiškia I laipsnio kainų diskriminacija (diferencijavimas)? Ką reiškia II laipsnio kainų diskriminacija? Ką reiškia III laipsnio kainų diskriminacija? INCOTERMS sąlygų tikslai. INCOTERMS sąlygų esmė. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių E grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių F grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių C grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių D grupę. Kokius pagrindinius momentus apima kiekviena INCOTERMS sąlyga? Kas yra rinkos segmentacija? Rinkos segmentavimo esmė. Segmentų atskyrimo barjerai. Išvardinkite rinkos segmentavimo tipus. Rinkos segmentavimo pagal pirkėją esmė. Rinkos segmentavimo pagal pirkimo vietą esmė. Apimties nuolaidų taikymo tikslas ir esmė. Rinkos segmentavimo pagal produkto modelį esmė. Kaip prognozuojamos kainos? Kainų prognozavimo metodai. Ekonominio matematinio kainų prognozavimo esmė. Valstybinio kainų reguliavimo ilgalaikiai tikslai. Kokiais būdais valstybė gali reguliuoti kainas rinkoje? Ekonominio valstybės kainų reguliavimo esmė. Administracinio valstybės kainų reguliavimo esmė. Svarbiausi valstybinio kainų reguliavimo trūkumai. Skaityti daugiau
Konkurencinis pranašumas (2)Konkurencinis pranašumas. Ilgalaikiai pranašumai. Pasiūlymo (dar vadinamo trumpalaikiu) konkurencingumas rinkoje. Verslo idėjos konkurencingumas. Konkurencinio pranašumo įgijimas marketingu. Vertinant savo verslą su konkurentų verslu. Orientavimasis į vartotojus. Koncentravimasis į save. Orientavimasis į rinkos perspektyvas. Konkurencinio pranašumo įgijimo galimybės, vertinant rinkos patrauklumą. Esami konkurentai. Prekės pakaitalai. Potencialūs konkurentai. Įmonių koncentracijos požymiai. Prioritetinių konkurentų analizė. Skaityti daugiau
Mafijos verslo įmonės, veiklos ypatumaiŽodis "mafija". Tikroji verslo prigimtis. Mafijos etikos taisyklės. Verslo pagrindiniai principai. Straipsnis iš žurnalo "EKSTRA". Skaityti daugiau
MikroekonomikaEkonomikos teorija ir tikslai. Ekonomika ir ekonomikos teorija. Ekonomikos teorijos pagrindinės sąvokos. Mikroekonomika ir makroekonomika. Ekonomikos realybė ir ekonomikos teorija. Mokslo metodai ir jų ypatybės. Pozityvinė ir normatyvinė teorija. Ekonomikos politika ir jos tikslai. Išteklių ribotumas, pasirinkimas ir ekonominės problemos. Pasirinkimo problema ir gamybos galimybių kreivė. Gamybos galimybių kreivė ir alternatyviniai kaštai. Gamybos galimybių kreivė ir efektyvumas. Gamybos galimybių kreivė ir ekonominis augimas. Mišrioji ekonomika. Ekonominių sistemų įvairovė. Specializacija, mainai ir pinigai. Rinka ir pelnas. Valstybės vaidmuo mišrioje ekonomikoje. Prekių ir pinigų cirkuliacijos srautai. Rinka. Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūros. Rinkos mechanizmo ribotumai ir problemos. Rinkos mechanizmo ribotumai ir problemos. Paklausa ir pasiūla. Paklausa ir paklausos kreivė. Pasiūla ir pasiūlos kreivė. Paklausos ir pasiūlos sąveika: rinkos pusiausvyra. Paklausos kitimo veiksniai. Pasiūlos kitimo veiksniai. Paklausos ir pasiūlos kitimas: pusiausvyros kainos ir pusiausvyros apimties kitimo efektai. Svarbiausi rinkos elementai - paklausa, pasiūla ir kaina. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Elastingumo samprata. Elastingumo rūšys, jų grafinė išraiška. Atskaitos taško problema. Elastingumas ir kreivės nuolydis. Paklausos elastingumas ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Pasiūlos elastingumas ir jo veiksniai. Paklausos elastingumas pajamoms. Kryžminis elastingumas. Elastingumo teorijos praktinis naudojimas. Geometriniai elastingumo skaičiavimo metodai. Vartotojo elgsena. Poreikiai ir naudingumas. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Vartotojo pusiausvyra. Ribinis naudingumas ir paklausos dėsnis. Kardinalus ir ordinarus naudingumas. Vartotojo prioritetai (preferencijos) ir indiferentiškumo kreivės. Biudžetinis apribojimas ir biudžetinė tiesė. Vartotojo pusiausvyros analizė ir vaizdavimas indiferentiškumo kreivių metodu. Firma ir produkcijos kaštai. Verslo organizavimo formos. Kaštai kaip išlaidos ir kaip prarastos galimybės. Normalus ir ekonominis pelnas. Gamybos funkcija. Trumpo laikotarpio kaštai ir mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Ilgo laikotarpio kaštai. Gamybos veiksnių pakeičiamumas. Izokostas. Kobo – Duglaso funkcija. Augantis rezultatyvumas didėjant gamybos mastams ir šio augimo veiksniai. Ilgo ir trumpo laikotarpių kaštų ryšys. Masto ekonomija ir disekonomija. Firma ir šaka tobulos konkurencijos rinkoje. Tobulos konkurencijos rinkos modelio ypatybės. Firmos pajamos tobulos konkurencijos rinkoje. Firmos pelno maksimizavimas ir nuostolių minimizavimas trumpo laikotarpio sąlygomis. Du analizės variantai. Firmos pasiūlos ir šakos paklausos kreivės trumpu laikotarpiu. Firmos pelno maksimizavimas ilgo laikotarpio sąlygomis. Firmos ir šakos pusiausvyra. Monopolija ir monopsonija, rinkos galia. Grynoji monopolija. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Monopolijos kaina ir gamybos apimtis trumpo laikotarpio sąlygomis. Monopolinės galios matavimas. Daugiagamyklinė monopolija. Monopolijos pasekmės. Natūralių monopolijų reguliavimas. Monopolija ir diskriminacija kainomis. Monopsonija. Abipusė monopolija. Netobulos konkurencijos rinka. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos bruožai. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra trumpo laikotarpio sąlygomis. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra ilgo laikotarpio sąlygomis. Monopolinės konkurencijos rinka ir ekonominis efektyvumas. Reklamos vaidmuo. Oligopolija ir jos bruožai. Įėjimo į oligopolinę rinką barjerai. Oligopolinių firmų elgsenos modeliai. Laužta paklausos kreivė ir nelanksti kaina. Suokalbiai dėl kainų ir gamybos apimties. Kainų lyderė. A.Cournot modelis (duopolija). Stackelberg modelis (duopolija). Oligopolijų kainodaros praktika. Oligopolinės rinkos struktūros efektyvumas. Gamybos veiksnių rinka (Gamybos veiksnių rinkos ir pajamos). Ekonominių išteklių įvertinimo kainomis reikšmė ir sudėtingumai. Ekonominių išteklių paklausa kaip išvestinė paklausa. Gamybos veiksnių ribinio produktyvumo teorija. Gamybos veiksnių rinkos paklausos kreivės pasislinkimą lemiantys veiksniai. Gamybos veiksnių paklausos elastingumas. Kelių gamybos veiksnių optimalus derinimas. Kaštų minimizavimo ir pelno maksimizavimo taisyklės. Darbo užmokestis, jo veiksniai, darbo rinkos struktūros ir sąjungos. Individualaus ir visuminio darbo pasiūla. Darbo užmokesčio esmė (savarankiškai). Nominalusis ir realusis darbo užmokestis. Darbo užmokestis kaip darbo kaina. Darbo užmokesčio diferenciacija ir veiksniai (kvalifikacija, darbo sąlygos, atsakomybė, monopolizacija). Darbo rinkos struktūros. Konkurencinė darbo rinka. Monopsonija. Monopolija. Abipusė monopolija. Darbo užmokesčio reguliavimas. Palūkanos, renta ir pelnas. Palūkanos, kaip skolinamojo kapitalo pajamos. Pajamų ir substitucijos efektai. Palūkanų diferenciacija. Palūkanų vaidmuo ekonomikoje. Palūkanų norma ir investiciniai sprendimai. Bendroji pusiausvyra, ekonominis efektyvumas ir socialinė gerovė. Dalinė ir bendroji pusiausvyros. Efektyvumo sąlygos ir mainų efektyvumas. Gamybos efektyvumas. Mainų ir gamybos efektyvumo derinimas. Bendroji naudingumo galimybių riba ir bendroji pusiausvyra. Konkurencinė rinka ir ekonominis efektyvumas. Socialinės gerovės funkcija. "Antro geriausio" teorema (teorija). Skaityti daugiau
Mikroekonomika (114)Rinkos paklausa ir vartotojo elgsena. Individualią paklausą lemia. Naudingumas. Bendrasis naudingumas. Ribinis naudingumas. Naudingumo maksimizavimas. TU ir MU priklausomybė. Naudingumo teorijos kritika. Vartotojo papildoma nauda. Gamintojų nauda. Vartotojo abejingumo kreivė. Vartotojo prekių krepšelis. Abejingumo kreivių žemėlapis. Abejingumo kreivių žemėlapio savybės. Ribinė pakeitimo norma. MRS savybės. Abejingumo kreivių atvejai. Vartotojo biudžetas. Biudžeto tiesė. Vartotojo naudos maksimizavimas. Engelio kreivė. Gifeno prekė. Gamykla. Įmonė. Pramonė. Gamyba. Gamyba. Gamybos veiksniai (ištekliai). Išteklių pokyčiai apima. Gamybos išteklių savybės. Laikotarpiai (1). Efektyvumas. Gamybos funkcija. Gamybos funkcijos savybės. Gamybos funkcijos nustatymas. Gamyba trumpuoju periodu. Gamybos apimtis. Gamyba ilguoju laikotarpiu. Izokvantė. Gamybos veiksnių pakeičiamumas. Izokvančių savybės. Gamyba trumpuoju laikotarpiu. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Mąsto grąža. Kobo – Duglaso funkcija. Kobo – Duglaso funkcijos pritaikymas. Kaštų skirstymas. Pelnas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Kintamųjų, pastoviųjų ir bendrųjų kaštų braižymas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Ribiniais kaštais (MC). Ribinių kaštų atvejai. Vidutinių kintamųjų, pastoviųjų ir bendrųjų kaštų braižymas. Vidutinių kintamųjų, pastoviųjų ir bendrųjų kaštų savybės. Vienodų kaštų tiesė (izokostė). Kaštų funkcijos ryšys su gamybos funkcija. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimo sąlyga. Gamybos plėtros kreivė. Kaštų minimizavimo sąlyga. Ilgojo laikotarpio kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštų kreivės. Trumpo ir ilgo laikotarpio kaštai. Tobuloji konkurencija. Rinkų skirstymas. Tobulosios konkurencijos rinkos savybės. Tobula konkurencija. Konkuruojančios įmonės veiklos rodikliai. Įmonės pelno maksimizavimas. Pelnas. Trumpo laikotarpio gamintojų sprendimai. Pasiūlos kreivė. Ilgojo laikotarpio privalumai įmonei. Pelno maksimizavimas ilguoju laikotarpiu. Rinka yra efektyvi kai tenkinama sąlyga. Skaityti daugiau
Mikroekonomika (14)Darbo rinkos pasidalijimas ir vaidmuo ekonomikoje. Rinkos funkcijos ir formos. Netobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Perteklinė darbo jėga. Lietuvos gamtos ištekliai. Kokią kainą pasirinks firma monopolininkė? Skaityti daugiau
Mikroekonomika (21)Gamyba ir jos komponentų derinimas. Gamybos vystymosi etapai. Gamybos veiksniai, funkcija ir planas. Gamybos mastas ir veiksniai turintys įtakos jam. Pajamos dėl gamybos mąsto; mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis; gamybos veiksnių pakeičiamumas. Gamybos organizavimo charakteristikos. Gamybos organizavimo formos, jų privalumai ir trūkumai. Firmos veiklos rodikliai (produktai ir jo rūšys, kaštai ir jo rūšys, pelnas – bendrasis, normalusis, ekonominis). Firmos veiklos organizavimas. Pelno maksimizavimas. Konkuruojančios firmos. Produkcijos pasiūlos kreivė trumpuoju ir ilguoju periodu. Rinkos monopolizavimo charakteristika. Monopolizavimo proceso esmė ir turinys. Atsiradimo priežastys, monopolijų kilmė ir formos. Veiksniai tikslas ir priemonės. Pasekmės. Prekių realizavimas monopolinėje rinkoje. Monopolizavimą aktyvinantis veiksniai. Pagrindinės monopolizavimo pasekmės. Monopolijos pasekmės. Skaityti daugiau
Mikroekonomika (23)Paklausa ir paklausos kreivė. Pasiūla ir pasiūlos kreivė. Pasiūlos ir paklausos sąveika: rinkos pusiausvyra. Infliacija, jos formos, sąryšis su nedarbu, antiinfliacinės priemonės. Infliacijos formos. Infliacijos priežastys. Infliacija ir nedarbas. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai. Skaityti daugiau
Mikroekonomika (24)Ekonomikos teorija ir jos tikslai. Ekonomika ir ekonomikos teorija. Mikroekonomika ir makroekonomika. Pagrindinės sąvokos. Ekonomikos gėrybė ir jos bruožai. Ištekliai ir firma (įmonė). Metodologija (modeliai ir mokslo metodai). Pozityvinė ir normatyvinė teorija. Ekonomikos teorijos tikslai. Išteklių ribotumas ir pasirinkimas. Gamybinių galimybių riba ir alternatyvieji kaštai. Specializacija, mainai ir pinigai. Lyginamasis ir absoliutusis pranašumas. Mainai ir darbo pasidalijimas. Ekonominių sistemų įvairovė. Valstybės vaidmuo mišrioje ekonomikoje. Mišri ekonomika. Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje. Prekių ir pinigų cirkuliacijos srautai. Rinkos struktūros. Vartotojo teorija. Biudžetinis apribojimas. Kas tai yra biudžetinis apribojimas. Biudžetinė aibė, tiesė ir jos savybės, atsiskaitomoji prekė. Biudžetinės tiesės kitimas. Mokesčiai, subsidijos – prekių normavimas. Pirmenybės. Vartotojo pirmenybės. Pirmenybių teorijos prielaidos. Abejingumo kreivės. Pirmenybių pavydžiai. Tobulieji pakaitalai. Tobulieji papildiniai. Blogybės. Neutralios prekės. Diskrečios prekės. "Geros elgsenos" pirmenybės. Prisotinimas. Ribinė pakeitimo norma ir jos savybės. Naudingumas. Naudingumo samprata: kardinalusis ir ordinalusis naudingumas. Naudingumo funkcija. Naudingumo funkcijų pavyzdžiai. Tobulieji pakaitalai. Tobulieji papildiniai. Cobbo – Douglaso. Ribinis naudingumas. Ribinis naudingumas (MU – marginal utility) ir ribinė pakeitimo norma. Vartotojo pusiausvyra arba vartotojo pasirinkimas. Optimalaus pasirinkimo uždavinys. Optimalumo sąlygos. Pasirinkimo ypatybės esant būdingoms naudingumo funkcijoms. Paklausa. Individualios paklausos funkcija. Kainos poveikio ir paklausos kreivės. Atvirkštinė paklausos funkcija. Pakaitalai ir papildiniai. Paprastoji ir Gifeno prekė. Pajamų poveikis Engelio kreivėse. Normalios ir blogesnės prekės. Pajamų poveikio kreivės. Engelio kreivės. Kainų kitimo poveikis vartotojo pasirinkimui. Sluckio išskaidymas: pakeitimo ir pajamų efektai. Pilnas paklausos pokytis. Paklausos dėsnio galiojimo sąlygos: pakeitimo ir pajamų efekto galiojimo ženklai. Hikso išskaidymas. Vartotojo perviršis – naudingumo pokyčio matavimo būdas. Skaityti daugiau